Vzdelávací program

 

 

Cieľom Animátorských škôl je formovať zrelého kresťana schopného slúžiť vo farnosti. Účastníci absolvujú vzdelávanie v témach akreditovaných Ministerstvom školstva vedy, výskumu a športu (manažment, pedagogika voľného času a didaktika, psychológia, etika a BOZP) a v témach certifikovaných KBS (základy teológie, praktická teológia, sociológia a sociálna náuka cirkvi).

Štúdium je zakončené skúškou a realizovaním praktického projektu vo farnosti.

Absolvent Animátorskej školy získa odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pri práci s mládežou. Naučí sa komunikovať s ľuďmi, tvoriť a pripravovať aktivity a podujatia pre mladých ľudí a dozvie sa, ako zvládať konflikty a záťažové situácie.

Absolvent AŠ získa skúsenosť v nasledujúcich oblastiach:

 • skúsenosť s Bohom (modlitba, prednášky, dynamiky)
 • skúsenosť vlastného vnútra /kontakt so sebou samým/,
 • zážitok spoločenstva (intenzívne vzťahy v malej skupine)
 • vyzrievanie chlapca a dievčaťa /sexualita v širšom kontexte/,
 • porozumenie spoločenstvu muža a ženy /rodina, spoločnosť/,
 • sociálne zručnosti,
 • práca v tíme,
 • príprava a vedenie stretnutí, programov, podujatí,

Metódy, ktorými sa vzdelávanie v rámci AŠ realizuje:

 • Interaktívne prednášky – Účastník získa vedomostné základy pre prácu animátora.
 • Skupinová práca – Účastník získa skúsenosť so životom v spoločenstve. V danej skupine vytvára vzťahy, zdieľa svoje pocity, skúsenosti a spolupracuje na zadaných projektoch.
 • Modlitba – skúsenosť s rôznymi spôsobmi osobnej aj spoločnej modlitby
 • Aktivity (dynamiky) - Dynamiky predstavujú zážitkovú formu poznávania.
 • Samostatná práca a samoštúdium podľa zadania – Účastník je motivovaný k tomu, aby sám pracoval na svojom ďalšom rozvoji. Študijné materiály dostane k dispozícii.
 • Praktická služba – Aktivity súvisiace s bežným chodom podujatia (upratovanie, pomoc pri príprave stravy, umývanie riadu...) pomáhajú účastníkom pochopiť, aká je dôležitá pomoc a služba iným.
 • Svedectvá – Cieľom je ukázať mladým silu osobného svedectva, naučiť ich začleňovať svedectvo do animátorskej práce.