« Späť

1956.... PLÁN SPLNENÝ

1956.... PLÁN SPLNENÝ

1956.... PLÁN SPLNENÝ

Prečítajte si tento neuveriteľný text Günthera Andersa z roku 1956.

“Na potlačenie akejkoľvek vzbury skôr než by začala,

nieje potrebné používať násilie.

Metódy na Hitlerov spôsob sú už prekonané.

Stačí vytvoriť tak silné spoločenské ovplyvňovanie,

že žiadnemu človeku ani nenapadne sa vzbúriť.

Ideálne by bolo naformátovať jedincov.

Už od narodenia,

obmedziť ich

vrodené prirodzené schopnosti.

Na druhom mieste,

by sa mohlo pokračovať v ovplyvňovaní tým,

že sa drasticky obmedzí možnosť prístupu ku kvalitnému vzdelaniu tak, že z neho urobíme iba istý druh záučného listu do zamestnania.

Nevzdelanec 

bude mať takto iba jeden horizont

obmedzeného myslenia

a, čím viac bude jeho schopnosť myslieť obmedzená,

zameraná na priemerné záujmy,

tým bude menšia pravdepodobnosť, že sa vzbúri. 

Treba konať tak, 

aby prístup k vzdelaniu bol stále náročnejší a elitný.

Rozdiel medzi ľudom

a vedeckou prípravou,

aby informácie určené publiku boli anestetizované od akéhokoľvek obsahu vzbury.

Žiadne vyučovanie filozofie!

Aj v tomto prípade treba použiť presviedčanie

a nie priame násilie:

masovo nech sa rozšíria,

pomocou televízie,

zábava, ktorá šteklí zmysly a inštinkt.

Zaútočíme na ducha človeka tým, čo je povrchné a zábavné.

Je dobré,

rečami a

a neprestajnou hudbou,

zamedziť duchu človeka, aby rozmýšľal.

Postavíme sexualitu na prvé miesto ľudských záujmov.

Ako spoločenský ukľudňovač, neexistuje nič lepšie.

Všeobecne sa bude konať tak, aby sa odstránila

vážnosť prístupu k životu,

zosmiešňovať všetko to, čo má

vysokú hodnotu,

udržiavať neustálu apológiu ľahkomyselnosti;

tak, aby sa eufória reklamy

stala štandardom

ľuského štastia.

A modelom slobody.

Ovplyvňovanie spôsobí samo od seba také zaradenie sa,

že jediný strach,

ktorý bude musieť byť živený,

bude, z možnosti byť vylúčný zo systému,

a teda, nemať prístup k podmienkam nevyhnutným k šťastiu.

S človekom masy, 

takto produkovaným,

treba jednať,

ako s tým, čím je:

hovädom,

a treba ho strážiť, ako sa stráži stádo.

Všetko to, čo umožní

uspať

jeho pozornosť,

nech je považované za spoločenské dobro,

a, čo by mohlo zapríčiniť jeho prebudenie, musí byť zosmiešňované, udúšané.

Akákoľvek doktrína,

ktorá by spochybňovala systém,

musí byť najprv 

predstavovaná,

ako prevratenecká a teroristická,

a s tými, ktorí ju podporujú, treba jednať, ako s takými.”

Günther Anders, "L'uomo è antiquato", 1956 https://www.ibs.it/uomo-antiquato-vol-1-considerazioni-libro-gunther-anders/e/9788833918266

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1956.... PIANO RIUSCITO

Leggete queste straordinarie parole di Günther Anders datate 1956

"Per soffocare in anticipo ogni rivolta,
non bisogna essere violenti.
I metodi del genere di Hitler sono superati.
Basta creare un condizionamento collettivo così potente
che l'idea stessa di rivolta non verrà nemmeno
più alla mente degli uomini.
L' ideale sarebbe quello
di formattare gli individui
fin dalla nascita
limitando le loro
abilità biologiche innate.
In secondo luogo,
si continuerebbe il condizionamento
riducendo drasticamente l'istruzione,
per
riportarla ad una forma di inserimento professionale.
Un individuo ignorante
ha solo un orizzonte
di pensiero limitato
e più il suo pensiero è limitato
a preoccupazioni mediocri,
meno può rivoltarsi.
Bisogna fare in modo
che l'accesso al sapere diventi sempre
più difficile e elitario.
Il divario tra il popolo
e la scienza,
che l'informazione
destinata al grande pubblico
sia anestetizzata
da qualsiasi contenuto sovversivo.
Niente filosofia.
Anche in questo caso bisogna usare
la persuasione
e non la violenza diretta:
si diffonderanno massicciamente,
attraverso la televisione,
divertimenti che adulano sempre l'emotività o l'istintivo.
Affronteremo gli spiriti con ciò che è futile e giocoso.
È buono,
in chiacchiere
e musica incessante,
impedire allo spirito di pensare.
Metteremo la sessualità al primo posto degli interessi umani.
Come tranquillante sociale, non c'è niente di meglio.
In generale si farà in modo di bandire
la serietà dell'esistenza,
di ridicolizzare tutto ciò
che ha un valore elevato,
di mantenere una costante apologia della leggerezza;
in modo che l'euforia della pubblicità
diventi lo standard
della felicità umana.
E il modello della libertà.
Il condizionamento produrrà così da sé tale integrazione,
che l'unica paura,
che dovrà essere mantenuta,
sarà quella di essere esclusi dal sistema
e quindi di non poter
più accedere alle condizioni necessarie alla felicità.
L' uomo di massa,
così prodotto,
deve essere trattato
come quello che è:
un vitello,
e deve essere monitorato come deve essere un gregge.
Tutto ciò che permette
di far addormentare
la sua lucidità
e' un bene sociale,
il che metterebbe
a repentaglio il suo risveglio deve essere ridicolizzato, soffocato,
Ogni dottrina che mette
in discussione il sistema deve prima essere
designata come
sovversiva e terrorista
e coloro che la sostengono dovranno poi essere trattati come tali. "

Günther Anders, "L'uomo è antiquato", 1956