Jasličková pobožnosť 25.12.2017

Sviatok sv. Štefana 2016 - Spišskovlašský spevácky zbor

Klikni na obrázok

Požehnanie nového bohostánku a mozaikových obrazov - 4.12.2016

2014 - Októbrová aktivita detí

Oprava kostola

"Stravuje ma horlivosť za tvoj dom!" (Ž 69, 10)

Zopár fotiek z opravy fasády na našom kostole v Kolinovciach   

Pán Boh zaplať všetkým zaangažovaným.