Sestry v Spišských Vlachoch

V súčasnosti pôsobia v Spišských Vlachoch tieto sestry Božského Vykupiteľa:

sr. Oktávia - zdravotná sestra, ošetruje chorých ľudí v ich vlastných domovoch v okolitých obciach prostredníctvom ADOS Charitas (domová predstavená)

sr. Hieronyma - zdravotná sestra, ošetruje chorých ľudí v ich vlastných domovoch v Spišských Vlachoch prostredníctvom ADOS Charitas 

sr. Terezka - dôchodkyňa, pomáha v rôznych službách

sr. Chantal - učiteľka hry na klavíri a organe na Základnej umeleckej škole svätého Jána Krstiteľa v Spišských Vlachoch.

NOVICIÁT

sr. Immaculata - magistra noviciek

sr. Filipa - novicka

Okrem toho sa zapájame do rôznych pastoračných aktivít vo farnosti.

O nás

Kongregáciu sestier Božského Vykupiteľa založila Matka Alfonza Mária, vlastným menom Alžbeta Eppingerová v roku 1849 vo francúzskom kúpeľnom meste Niederbronn. Chcela odpovedať na potreby a núdzu ľudí v dobe, v ktorej žila, zameraním sa na chudobných a trpiacich každého veku bez rozdielu náboženstva, rodu a pôvodu. Rôznorodými službami, starajúc sa o celkovú spásu človeka, chcela zmierňovať utrpenie a darovať nádej. Jej poslaním bolo: ošetrovať chorých v ich príbytkoch, starať sa o chudobných, prijímať chudobné a opustené deti, starať sa o ne a vyučovať ich, pomáhať úbohým a ujímať sa tých, o ktorých sa nikto nestará. A o to sa snažia sestry Božšského Vykupiteľa dodnes.

Charizma

Rozjímať o tajomstve vykúpenia, z neho žiť a pomáhať iným nájsť cestu k tomuto tajomstvu.Túžbou Matky Alfonzy Márie je, aby každý človek okúsil, ako ho Boh miluje a chce jeho pravé šťastie a spásu.

Apoštolát

Sestry Božského Vykupiteľa sa venujú predovšetkým pastorálnym, pedagogickým, charitatívnym a sociálnym úlohám. Naša prednostná starostlivosť patrí chudobným, chorým, starým, utláčaným a ľuďom na okraji spoločnosti, opusteným deťom a rodinám, mladým ľuďom bez orientácie a ľuďom s postihnutím. V našej apoštolskej činnosti vykonávame dôležitú službu Cirkvi pastorálnymi úlohami ako je vyučovanie náboženstva, biblické hodiny, dni duchovnej obnovy, pastorácia detí a mládeže a vzdelávanie dospelých, pastorácia chorých a starších, pastorácia vo farnosti a iné. Vo výchovno-vzdelávacej práci sa usilujeme v duchu evanjelia kresťansky vchovávať deti a mládež a pomáhame im rozvíjať ich dary a osobnosť, aby sa integrovali do spoločnosti a pozitívne ju spoluvytvárali.