Verím, že môj Vykupiteľ žije,

verím že v posledný deň vstanem z prachu zeme.

 

Vstanem zmŕtvych a uvidím Boha,

svojho Spasiteľa.

Pohreb

Katolícky pohreb

(Pohreb nie je sviatosť, ale svätenina. Na stránke je medzi sviatosťami preto, lebo väčšina ľudí práve na tomto mieste môže hľadať informácie k pohrebu)


1. Pohreb nahlasujú príbuzní zosnulého najskôr na farskom úrade. S kňazom dohodnú čas a miesto pohrebu. (informáciu o úmrtí blízkeho môžete ohlásiť na farskom úrade aj telefonicky - pozri kontakty v profile farnosti.)

2. Príbuzní zosnulého navštívia pohrebné služby, kde dohodnú ostatné záležitosti okolo pohrebu. V prípade viacerých pohrebov je potrebné skoordinovať časové možnosti.

3. Príbuzní zosnulého donesú na faru list o prehliadke mŕtveho potvrdený na MATRIKE. Tento dokument je potrebné doručiť pred pohrebom, lebo bez neho nemôzeme zosnulého pochovať.

4. Službu kantora si vybavuje rodina zosnulého, v prípade potreby vám radi pomôžeme.

5. Ak rodina zosnulého chce predniesť smútočné prejavy, je dobre túto vec konzultovať s kňazmi farnosti. Ak má odznieť iba jeden príhovor, môže to byť v závere pohrebných obradov, ak by bolo viac príhovorov, može sa na to vyčleniť osobitný priestor pred pohrebom alebo medzi sv. omšou a pohrebnými obradmi.