Vedenie a členovia

Súčasné vedenie: 

od 2020: 

Predsedníčka: Mgr. Mária Tureková 

Podpredsedníčka: Mgr. Gabriela Malastová 

Zapisovateľka: Helena Guregová 

Hospodárka: Mária Gribová 

Členky výboru: 

Magdaléna Pekyová 

Mgr. Eva Reklová 

Elena Serafínová 

Magdaléna Konkoľová 

Darina Matfiaková 

Kontrolná komisia: 

Veronika Zliechovcová 

Helena Vorobeľová 

Júlia Orosová

Duchovné vedenie: 

Mgr. Pavol Lacko – dekan 

Mgr. Dominik Janky – kaplán 

Mgr. Michal Lupták – kaplán 

Mgr. Lukáš Stolárik – kaplán 

 

Predchádzajúce vedenie: 

1997 – 1999: 

Predseda: MUDr. Ján Puobiš 

Podpredseda: JUDr. Ján Lampart 

Zapisovateľ: Ján Melkovič 

Členovia výboru: 

Ing. Ján Selep 

Anna Puobišová 

Mária Lukáčová 

 

1999 – 2006: 

Predseda: Ing. Jozef Orlovský 

Podpredsedníčka: Mgr. Mária Tureková 

Zapisovateľka: Anna Kesselová 

Hospodárka: Katarína Štelmachová, Štefánia Kormaníková 

Členovia výboru: 

Mária Lukáčová 

Anna Melkovičová 

Janka Lukáčová 

Emília Chovanová 

Anna Repková 

Alojz Zamkovský 

Kontrolná komisia: 

Mária Gribová 

Veronika Basárová 

Emília Kmecová 

 

2006 – 2020: 

Predsedníčka: Anna Kesselová 

Podpredsedníčka: Mgr. Mária Tureková, Anna Melkovičová 

Zapisovateľka: Marta Korečková, Mgr. Mária Tureková 

Hospodárka: Štefánia Kormaníková, Mária Gribová 

Členovia výboru: 

Mária Lukáčová 

Anna Melkovičová 

Janka Lukáčová 

Emília Chovanová 

Anna Repková 

Božena Fiľaková 

Alžbeta Horajová 

Petronela Pitoňáková 

Elena Serafínová 

Mgr. Eva Reklová 

Kontrolná komisia: 

Veronika Zliechovcová 

Mária Gribová 

Veronika Basárová 

Emília Kmecová 

Magdaléna Pekyová 

 

Modlitba 

Daj nám svojou milosťou , Pane, 

starobu plnú odovzdanosti a trpezlivosti, 

starobu pokornú a vďačnú, 

starobu plnú porozumenia a dobroty, 

starobu milujúcu pokoj so všetkými. 

Vysloboď nás svojou milosťou, Pane, 

od staroby zlostnej a hnevlivej, 

od neužitočného zariekania, 

od spomienok budiacich nepokoj, 

od strachu pred božím súdom, 

od náhlej a nečakanej smrti, 

od smrti bez prijatia sviatostí. 

Prijmi nás, Pane, vo svojej dobrote 

pre našu vieru, 

pre našu nádej vo vzkriesenie 

a pre našu lásku k Tebe. 

Prosíme Ťa, Pane, prijmi nás, 

ktorí sa k tebe utiekame. 

Amen

 

Milí seniori, ak pociťujete samotu, opustenosť, pochybnosti, zmätok, pokušenie, nepokoj – príďte medzi nás. V spoločenstve nájdete zmysel a cieľ svojho života. Spoločne vo farnosti budeme radostne prežívať svoju jeseň života.

Združenie kresťanských seniorov Slovenska

ZKSS- Združenie kresťanských seniorov Slovenska
 
 
ZKKS je občianskym združením podľa zákona SNR č.83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov.
 
Sídlom združenia je: Bratislava, Bajkalská 25. Vzniklo vo februári 1995.
 
Predsedom ZKSS je: RNDr. Peter Mach
 
Dôvodom vzniku ZKSS bolo, že seniori najmä kresťanskí, z ktorých mnohí prežili, prešli útrapami 2. svetovej vojny a všetci 40- ročným útlakom totalitnej komunistickej moci, sú si vedomí potreby obrodzovať spoločnosť, ale aj samých seba. Vedia, že náš národ si svoju identitu zachoval tým, že zostal verný kresťanským princípom, ktoré nám priniesli slovanskí apoštoli a ktoré sme rozvíjali až doteraz, napriek mnohým prekážkam počas našej histórie.
Združenie má za cieľ rozvíjať duchovné a hmotné dobro staršej generácie, nielen súčasnej, ale aj našich deti a vnúčat. Chce rozvíjať občianske, národne a kresťanské povedomie členov a pritom rešpektovať práva ostatných skupín občanov. Dôstojnosť staršieho človeka si vyžaduje, aby jeho úroveň pokrývala životné potreby vrátane jeho duchovnej a kultúrnej dimenzie. Pri vytváraní podmienok a presadzovaní týchto oprávnených požiadaviek združenie spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj s občianskymi združeniami s podobným zameraním. Združenie nie je politickou organizáciou, ale sleduje spoločenské diane u nás i v zahraničí a informuje o ňom svojich členov. Spolupracuje s politickými stranami najmä kresťanského zamerania a podporuje svojou činnosťou ich snaženie najmä v sociálnej oblasti a v problematike rodiny, hlavne viacdetnej.
 
ZKSS sa stará o duchovné, spoločenské a kultúrne vzdelávanie svojich členov a usmerňuje ich aktivity.
Organizuje podujatia rôzneho druhu: stretnutia, semináre, prednášky, poznávacie a kultúrne zájazdy, púte, návštevy rôznych podujatí a pod.
 
Na svoju činnosť potrebuje finančné a hmotné prostriedky, tieto získava z menšej časti z vyberania členského a väčšej časti získavaním z projektov schválených príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako i  od rôznych sponzorov.
 
Organizačná štruktúra ZKSS
Klub, ktorý je základnou organizačnou jednotkou; orgány ktoré sú:
územné centrum, ústredné orgány. Ústrednými orgánmi združenia sú: Valne zhromaždenie, predseda, predsedníctvo, kontrolná komisia a ústredie.
 
Medzinárodná spolupráca
– najmä so seniormi Rakúska, Českej republiky a Maďarska máme prostredníctvom členstva v Európskej únii seniorov (ESU). Sú to združené org. seniorov pri kresťanských a ľudových stranách v Európskom parlamente.
 
ESU má svoje sídlo v Bruseli, na jeho čele je v súčasnosti prezidentka An Hermans.
 
 
Združenie kresťanských seniorov používa svoje logo.
 
Predstavuje ho rybárska loďka  apoštolov rybárov, do ktorej nastúpil Ježiš spolu s nimi, aby sa preplavil na druhý breh Genezaretského jazera. Keď boli ďalej od brehu, zrazu sa strhla búrka, že vlny sa prevaľovali cez loďku a hrozilo, že sa loďka prevhrne. Apoštoli sa báli o svoje životy. Pán Ježiš spal. Začali ho budiť: Pane, zachráň nás, hynieme! On im povedal: „Čo sa bojíte, vy maloverní?!" Vstal a rozkázal búrke i moru, ktoré sa hneď utíšili. Tento výjav charakterizuje nás ľudí, našu slabú vieru a naše spoliehanie sa na seba...
 
 
Obraz nášho loga si má často pripomínať každý člen a brať si z neho ponaučenie.
 
Náš klub bol založený 28.júna 1997 krajským koordinátorom Ing. Jánom Staškom.