Informácie pre snúbencov SL

 

Informácie pre snúbencov

Termíny predmanželských náuk vo farnosti Stará Ľubovňa

 

Termíny kurzov domanželstva.sk na rok 2024

 

Termíny kurzov prípravy   na manželstvo na rok 2024 vo farnosti Stará Ľubovňa zverejníme čím skôr. 

 

Termíny kurzov v rámci Slovenska a možnosť prihlásenia sa, sa nachádzajú aj na stránke www.domanzelstva.sk 

 

Oficiálne informácie

 • Snúbenci, ak vedia o nejakej okolnosti, ktorá by mohla predĺžiť čas prípravy na manželstvo (ak jeden zo snúbencov nebol pokrstený a rozhodol sa pred sviatosťou manželstva prijať sviatosť krstu a sviatosť oltárnu; nie je praktizujúcim katolíkom - nebol na prvom sv. prijímaní; prípadne je iného vyznania alebo je neveriacim), prihlásia sa skôr. V takýchto prípadoch a prípadoch im podobných sa snúbenci prihlásia pol roka, prípadne aj rok dopredu, pretože sa vyžaduje z administratívnych, ale najmä z pastoračných dôvodov dlhšia príprava, ako len bezprostredná príprava na manželstvo. Je úlohou rodičov a príbuzných, aby na tieto okolnosti snúbencov upozornili.
 • Pripomínam, že sviatostné manželstvo nemôžu prijať dvaja, z ktorých ani jeden nebol na prvom sv. prijímaní. Preto je možné sa najprv pripraviť na prvé sv. prijímanie, na sviatosť birmovania a potom aj na sviatosť manželstva.
 • Snúbenci sa pri zápise dohodnú s kňazom.
 • Doklady potrebné na zápis:
  - platné občianske preukazy
  - krstné listy - ak boli pokrstení v inej farnosti, najviac pol roka staré
  - údaje o svedkoch - najlepšie prefotené OP z oboch strán
 • Po zápise si snúbenci vyberú termíny predmanželskej prípravy z oblastí:
  1. Vierouka
  2. Morálka
  3. Manželská etika
  4. Sviatosti
  5. Manželstvo
  6. Rodičovstvo

 

 • Snúbenci si prítomnosť na náuke dajú potvrdiť prednášajúcemu.
 • Bez účasti na predmanželskej príprave nie je možné uzavrieť sviatostné manželstvo.
 • Dôrazne žiadame, aby snúbenci neuzatvárali manželstvo v adventnej a pôstnej dobe.
 • Dôležité upozornenie:
  Po zápise na farskom úrade snúbenci idú aj na zápis na matriku mestského úradu, najneskôr však jeden mesiac pred sobášom! Tam si k zápisu prinesú:
  - platné občianske preukazy
  - rodné listy

 

Ak vás zaujíma problematika manželského práva, TU si môžete prečítať publikáciu prof. DUDU "Katolícke manželské právo"

 

 

 

Dávame Vám tiež do pozornosti gynekologicko-pôrodnícku ambulanciu v Poprade.

Príprava sobášnej liturgie

Sobášny obrad je slávnostnou udalosťou miestnej cirkvi (farnosti), ale osobitným spôsobom tých, ktorí vstupujú do sviatostného manželstva. Z tohto dôvodu snúbenci majú možnosť vybrať si, kto bude ich sobášnu liturgiu doprevádzať spevom a hrou na organe, kto pripraví výzdobu v kostole a môžu navrhnúť, ktorého kňaza si prajú aby ich sobášil. Túto požiadavku sa budeme snažiť zohľadniť podľa konkrétnych možností.

 

Snúbenci si v sobášnom obrade sami môžu zvoliť niekoľko vecí:

 • Akým spôsobom vstúpia do chrámu
 • Aké budú liturgiské čítania (vo veľkonočnom období je prvé čítanie vždy Zjv 19, 1; 5 - 9a)
 • Kto bude čítať čítania
 • manželský sľub ( 2 možnosti: jednoduchý alebo slávnostný)
 • čítanie prosieb
 • nesenie obetných darov
 • akým spôsobom príjmú novomanželia Eucharistiu
 • výstup z chrámu

 

S kantormi sa dá dohodnúť hudobná stránka sobášneho obradu. 

Výzdobu kostola vo farskom kostole realizuje DEKOR STYLLE 0918 534 137

V kostole sv. Petra a Pavla (sídlisko) pani Geriková 0903 038 319

K dispozícií je aj ateliér kvetov CLIVIA ART (Jana Garčárová) 0605 406 902 (oba kostoly)

 

Liturgická kniha k sobášnemu obradu (SSV, Trnava 1976) ponúka tieto texty Sv. písma k sobášnemu obradu:

1---------------------

1. Gn 2, 18 - 24  (str 124)   alebo Ef 5, 2a; 21 - 33  (str. 125) 

Evanjelium: Mt 19, 3 - 6   (str. 126)   alebo Mk 10, 6 - 9  (str. 127)

 

2------------------

Tob 8, 5 - 10 (str 127)   alebo 1Pt 3, 1 - 9  (127) 

Evanjelium Jn 2, 1 - 11 (str. 129) 

 

3------------------------

Sir 26, 1 - 4; 16 - 21 (str. 130)   alebo Rin 12, 1 - 2; 9 - 13 (str. 130) 

evanjelium: Mt 5, 1 - 12a (str.: 132)

 

4---------------------

Rim 8, 31b - 35; 37 - 39 (str.: 133)

evanjelium: Jn 15, 9 - 12 (str.: 134)

 

5-----------------------

 

1Kor 12, 31 -- 13, 8a (str.: 134)

evanjelium:  Jn 15, 12 - 16 (str 136)

 

6--------------------

1Jn 3, 18 - 24 (str.: 137)

evanjelium: Mt 22, 35 - 40 (str.: 138) 

 

7--------------------

1Jn 4, 7 - 12  (str.: 139)

evanjelium: Jn 17, 20 - 23 (str.: 139)

8-------------------

1Kor 6, 13c - 15a; 17 - 20 (str.: 140)

evanjelium: Mt 5, 13 - 16 (str.: 141)

9------------------

Kol 3, 12 - 17 (141)

evanjelium: Mk 10, 6 - 9

 

10------------ Veľkonočné obdobie

Zjv 19, 1; 5 - 9a (str.: 142)

evanjelium Z NEDELE 

alebo: Mt 7, 21; 24 - 25

 

a ešte je na výber 5 čítaní

 

 

 

 

 

 

Dôležité poznámky:

Ak sú počas sobášnej sv. omše dve čítania, prvé musí byť zo Starého zákona a druhé z Listov apoštola Pavla alebo z katolíckych listov.

 

Sv. omša po 15:00 hod je už s nedeľnou platnosťou.

Priebeh sobášneho obradu

Informácie pre snúbencov

Snúbenci si po zápise vyberú termíny predmanželskej prípravy.

Predmanželská príprava sa koná vždy o 10.00 v určený deň v Kostole sv. Petra a Pavla.

Snúbenci si prítomnosť na náuke dajú potvrdiť prednášajúcemu.

Bez účasti na predmanželskej príprave nie je možné uzavrieť manželstvo v kostole.

Termíny náuky Manželská etika a Rodičovstvo nie sú uvedené v rozpise, snúbenci si termín a miesto náuky Manželská etika a Rodičovstvo dohodnú telefonicky s MUDr. Františkom Orlovským (0903 496 859).

Snúbenci, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo, sa prihlásia na farskom úrade najmenej 6 mesiacov pred plánovaným termínom sobáša (Nariadenie Druhej Spišskej diecéznej synody).

Sviatostné manželstvo nemôžu prijať dvaja snúbenci, ktorí neboli na 1. sv. prijímaní. Preto je potrebné, aby sa najskôr pripravili na 1. sv. prijímanie, poprípade na prijatie sviatosti birmovania.

Snúbenci sa dohodnú na zápise s kňazom a k zápisu si prinesú:

- platné občianske preukazy

- krstné listy - ak boli pokrstení v inej farnosti * (najviac pol roka od ich vystavenia)

- údaje o svedkoch * (najlepšie prefotené občianske preukazy z oboch strán), ich náboženstvo a povolanie

Sviatostné manželstvo sa neuzatvára v piatok, v pôstnom a adventnom období. Po zápise na Farskom úrade snúbenci idú aj na zápis na matriku mestského úradu, najneskôr však jeden mesiac pred sobášom! Tam si prinesú k zápisu:

- platné občianske preukazy

- rodné listy

Nie je dovolené v kostole a pred kostolom sypať kvety na podlahu, robiť bubliny a podobne. Tiež nie je dovolené prichádzať autom do areálu kostolného dvora.

Výzdobu kostola si snúbenci dohadujú sami prostredníctvom uvedených kontaktov:

vo Farskom kostole - p. Magdaléna Dubjelová 0944 416 804,

v Kostole sv. Petra a Pavla - p. Anna Tvrdá 0907 925 240.

Snúbenci si taktiež sami zabezpečujú organistu:

Farský kostol – p. Monika Fedáková (0904 408 513, 0903 199 089);

Kostol sv. Petra a Pavla - p. Mária Kočišová (0911 158 768).

 

 

Priebeh sobášneho obradu

Niekoľko dní pred sobášom idú snúbenci na svätú spoveď. Na začiatku spovede povedia kňazovi, že je to ich sobášna spoveď. Odporúča sa využiť ju na dôkladnejšiu revíziu svojho života a vzťahu k Bohu. Prijať sviatosť manželstva v ťažkom hriechu by znamenalo prijať ju bez úžitku, dokonca hriešne - svätokrádežne.

V deň sobáša sa snúbenci aj so svadobnými hosťami zhromaždia pred kostolom pár minút pred dohodnutým termínom. Svadobní hostia sa usadia v kostole, snúbenci čakajú pri vchode. Snúbenci idú pred oltár spolu alebo ich jednotlivo sprevádzajú rodičia. Svedkovia sa postavia za snúbencov. Svedkom môže byť občan SR, spôsobilý pre právne úkony, nemusí spĺňať žiadne cirkevné podmienky. 

Kňaz po prežehnaní privíta snúbencov a ostatných prítomných a prednesie modlitbu za snúbencov. Nasleduje čítanie zo Svätého písma. Čítať môže niektorý zo snúbencov alebo niekto z prítomných hostí. Po čítaní sa spieva žalm, všetci prítomní odpovedajú spevom. Kňaz prečíta evanjelium, po ktorom nasleduje krátky príhovor.

Po príhovore je vlastný obrad uzavretia manželstva.

Kňaz oslovuje snúbencov krstnými menami (M.):

Kňaz: M. a M., rozhodli ste sa uzavrieť sviatostné manželstvo. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán tu pred zástupcom Cirkvi a pred cirkevnou obcou sviatostne spečatí vašu lásku. Preto sa vás pred Bohom a Cirkvou pýtam: Je toto vaše rozhodnutie slobodné a úprimné?

Snúbenci odpovedia (každý zvlášť): Áno. (alebo nie)

Kňaz: M. a M., ste rozhodnutí žiť v úprimnej láske a vo vzájomnej úcte po celý život?

Snúbenci: Áno. (alebo nie)

Kňaz: Chcete si založiť rodinu. Pýtam sa vás pred Bohom a Cirkvou: Ste ochotní s láskou prijať deti ako dar Boží a vychovávať ich podľa Kristovho evanjelia a podľa zákonov jeho Cirkvi?

Snúbenci: Áno. (alebo nie)

Kňaz: Keď teda chcete uzavrieť sviatostný manželský zväzok, podajte si ruky a pred Pánom Bohom a jeho Cirkvou vyjadrite svoj manželský súhlas.

Snúbenci sa chytia za ruky a držia sa po celý čas sľubu. Nasleduje formula manželského sľubu, ktorá môže mať dvojakú podobu. Buď kňaz kladie otázky a snúbenci odpovedajú, alebo si celú formulu manželského sľubu čítajú sami.

Prvá forma manželského sľubu: JEDNODUCHÝ SĽUB

Kňaz sa pýta muža: M., beriete si M. za svoju manželku?

Muž: Beriem.

Kňaz: Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že jej budete verným manželom a že ju nikdy neopustíte ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, a že ju budete milovať a ctiť po všetky dni svojho života?

Muž: Sľubujem.

Kňaz sa pýta ženy: M., beriete si M. za svojho manžela?

Žena: Beriem.

Kňaz: Sľubujete pred všemohúcim Bohom, že mu budete vernou manželkou a že ho nikdy neopustíte ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe, a že ho budete milovať a ctiť po všetky dni svojho života?

Žena: Sľubujem.

Potom kňaz položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí: A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.

Všetci: Amen.

 

Druhá forma manželského sľubu SLÁVNOSTNÝ SĽUB

Muž: Ja, M., beriem si teba, M., za manželku

a sľubujem pred všemohúcim Bohom,

že ti budem verným manželom a že ťa nikdy neopustím

ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe

a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

Žena: Ja, M., beriem si teba, M., za manžela

a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou

a že ťa nikdy neopustím ani v šťastí ani v nešťastí, ani v zdraví ani v chorobe

a že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života.

Potom kňaz položí štólu na spojené ruky novomanželov a hovorí: A ja v mene svätej Cirkvi potvrdzujem, že ste uzavreli sviatostné manželstvo a požehnávam ho v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje.

Všetci: Amen.

Prísaha

Kňaz: Milí novomanželia, teraz prísahou potvrďte, čo ste si navzájom sľúbili.

Novomanželia si kľaknú, pravú ruku položia na kríž a muž hovorí: 
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj.

Manželka potom hovorí:
Pred oltárom nášho Pána Ježiša Krista prisahám, že svoj manželský sľub dodržím. Tak mi Pán Boh pomáhaj.

Požehnanie a odovzdanie prsteňov

Kňaz vyzve novomanželov, aby predložili prstene na požehnanie: 
Teraz vám požehnám snubné prstene.

Manžel položí prstene na tácku a obidvaja novomanželia ju spolu držia.

Kňaz hovorí: Požehnaj, Pane, tieto prstene. Žehnáme ich v tvojom mene, aby tí, čo ich budú nosiť, zachovávali neporušenú vernosť, plnili tvoju vôľu, zotrvávali v tvojom pokoji a žili vo vzájomnej láske až do smrti. Skrze Krista, nášho Pána.

Novomanželia: Amen.

Kňaz pokropí prstene svätenou vodou.
Manžel potom odovzdá prsteň manželke a hovorí: 

M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Podobne aj manželka odovzdá prsteň manželovi a hovorí: 

M., prijmi tento prsteň ako znak mojej lásky a vernosti v mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Modlitba za novomanželov - jedna z možností

Kňaz: Bratia a sestry, pokorne prosme nebeského Otca za týchto novomanželov i za všetkých pokrstených a za celú Cirkev.

Aby títo novomanželia boli v živote šťastní a spoločným úsilím aby získali šťastie večné, prosme Pána.
Všetci: Prosíme ťa, vyslyš nás.

Aby pamätali na lásku a starostlivosť svojich rodičov a stali sa aj sami dobrými kresťanskými rodičmi, prosme Pána.

Aby v našej farnosti a v celej Cirkvi boli vždy dokonalejšie manželstvá a svätejšie rodiny, prosme Pána.

Aby sa pokoj a bratská lásky šírili v našich obciach, v štátoch a po celej zemi, prosme Pána.

Kňaz hovorí: Svätý Otče, tvorca celého sveta, ty si muža i ženu stvoril na svoj obraz a ich zväzok si zahrnul svojím požehnaním. Pokorne ťa prosíme za túto novomanželku, ktorá sa dnes sviatostným manželstvom spája so svojím mužom, aby si ju požehnal. Tvoje požehnanie nech zostúpi na ňu i na jej manžela, aby sa v manželstve vzájomne obdarúvali láskou a ich deti aby boli ozdobou rodiny a obohatením Cirkvi. V radosti nech ťa chvália, v žiali nech ťa hľadajú, v námahách nech majú útechu, že si s nimi a že im chceš pomôcť; v trápeniach nech cítia, že stojíš pri nich a chceš im ich zmierniť. Nech sa zúčastňujú na bohoslužbách Cirkvi a vo svete nech svedčia o tebe. A po šťastnej starobe nech sa stretnú so svojimi drahými v nebeskom kráľovstve. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.

Kňaz: A teraz sa obráťme k nebeskému Otcovi modlitbou, ktorú nás naučil náš Spasiteľ:

Všetci: Otče náš ...

Požehnanie

Po záverečnom požehnaní novomanželia a svedkovia podpíšu sobášne zápisnice. Ostatní prítomní môžu zatiaľ vytvoriť slávnostný špalier, ktorým prejdú novomanželia po podpise zápisnice pred kostol, kde môžu byť gratulácie.