« Späť

Oni hovoria inými jazykmi

Oni hovoria inými jazykmi

 

Sme známi pod slovkom, ktoré sa niekedy ťažko znáša, ba priam dráždi - charizmatici. Často namietame, že patríme k Cirkvi, ktorá je celá charizmatická. Už svätý Irenej povedal: Tam, kde je Duch, je Cirkev, a tam, kde je Cirkev, je aj Duch, pretože obaja sú jedno v tajomstve svadobnej zmluvy Baránka. Jej telo je podstatne spojené s Duchom Svätým.

Sme však nútení uznať, že Boh nás obdaril určitými charizmami, ktoré majú za úlohu budovať toto mystické telo. Veľkým nebezpečenstvom určite je prijať charizmy osve, akoby nepatrili Cirkvi, alebo akoby sa stavali proti psychickej Cirkvi, ako to robil svojho času Tertulián.

Prvou z chariziem, ktorá sa u nás prejavila, bol div modlitby v jazykoch, čiže glosolália. O čo ide? Je to jav normálny alebo mimoriadny?

V duchovnom živote sa môžu objaviť všelijaké javy netreba sa preto ešte plašiť. Naša ľudská prirodzenosť je v skutočnosti natoľko rozdielna, ba ako hovoria mystici, úplne protichodná božskej prirodzenosti, že sa v nej pri reakcii vynárajú všemožné nepredvídané prekážky. Preniknutie Božieho svetla do našich temnôt nevyhnutne vyvolá zmätok. Zrazu nemôžeme zistiť, či to, čo sa deje v našom vnútri, pochádza od Boha, od nepriateľa, alebo jednoducho z nás.

Preskúmajme spomínané tri hypotézy.

Javy, ktoré by sme mohli označiť za mimoriadne alebo dosť neobyčajné, zvláštne alebo dokonca čudné, ktoré prichádzajú z našej prirodzenosti, rýchlo zaniknú. Telo je totiž slabé, unaví sa a chytí sa do vlastnej pasce. Človečie napodobeniny duchovných vecí majú krátky život. Po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch, zriedkakedy neskôr, možno zistiť, či určité správanie vychádza z telesnosti. Konfrontácia s inými je vždy najspoľahlivejším ukazovateľom.

Pokiaľ ide o pôsobenie diabla, dá sa ľahko zistiť - pri troške skúseností! Diabol je veľmi nestály - potuluje sa, obieha, neprestajne sa pokúša o novoty. Vie, že človek na to letí. Aj my musíme byť opatrní voči novotám. Gamalielov postoj bol dobrý, prirodzene, ale má svoje hranice, svoje nebezpečenstvá, z ktorých nezanedbateľné je, že môže udusiť Ducha, a ten je vo svojich dielach pohotový. Je niekedy dobré, ak máme možnosť rozlíšiť okamžite. Napríklad použitím svätenej vody, ako nám to ukázali deti pri zjavení Panny Márie, keď sa báli diablovej lesti. Inštinktívne sa riadili radami avilskej svätice, ktorá používala túto sväteninu proti „nočným návštevníkom“. Vo všeobecnosti diabla to rýchlo zunuje, tak rýchlo ako telesného človeka, ved’ vždy berie na seba ľudskú psychiku, až sa stáva celkom nepostihnuteľným, z čoho niektorí ľudia usudzujú, že neexistuje.

Používanie daru jazykov, ktoré sa začalo so začiatkom charizmatickej obnovy, trvá už vyše desať rokov a naďalej prináša ovocie. Môžeme z toho teda vyvodiť pozitívny uzáver a vylúčiť pravdepodobnosť o vplyve diabla i pravdepodobnosť o telesnom výtvore - tento pojem chápeme v pavlovskom zmysle. Pod telom rozumieme citovosť, ako aj všetky psychické činnosti. Vieme, že v tejto psycho-afektívnej oblasti, ktorá je zahrnutá do novozákonného ponímania tela, človek je veľmi vynachádzavý.

Priznajme, že mnohí ľudia nevedia, alebo už nevedia, neodvážia sa spýtať na glosoláliu, na jej povahu. Rád by som začal osobným svedectvom.

Hoci som prečítal Bibliu od začiatku do konca, spomínať tento dar som fakticky nevidel. Zo Svätého písma si zapamätáme len to, čo chápeme. Až do dňa, keď sa určitá stať, prečítaná mnoho ráz, osvieti zvnútra mocou Ducha Svätého.

Duch a Slovo sú natoľko späté, že nemôžeme pochopiť Slovo bez pomoci Ducha.

Hymnus na lásku z 13. kapitoly Prvého listu sv. Pavla Korinťanom sa pokladá za jeden z najkrajších textov biblických spisov, a predsa je pravda, že ho čítame bez toho, aby sme mu rozumeli. „A aj rozumieš, čo čítaš?“ opýtal sa Filip Etiópčana hľadajúceho Boha. Mnoho ráz som čítal alebo počul tento verš: Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal... ničím by som nebol. Nikdy som si nepoložil otázku, čo Pavol rozumel pod anjelským jazykom. Vari som nečítal kapitoly pred týmto hymnom a po ňom? Vôbec si na to nespomínam. Pamäť si dobre osvojí len to, čo obsiahne srdce a rozum...

Len nepozome som vypočul svedectvo istého Angličana, profesora teológie; tvrdil, že jeho slúžka, ktorá chodila k revivalistom, začala pred ním hovoriť po hebrejsky. Iný kraj, iný mrav, celý tento Duch pri šálke čaju ju nevzrušil väčšmi ako čary šamana alebo fakíra z koloniálnej ríše jeho vznešeného veličenstva. Vedel som tiež, že zakladateľ psychoanalytickej školy C. G. Jung sa zaoberal podobnými javmi; že jedna z jeho slúžok tiež hovorila po hebrejsky a zdá sa mi, niekto aj prekladal, čo hovorila. Spomenul som si, že Jung v tomto jave videl potvrdenie svojej tézy o archetypoch a kolektívnej pamäti ľudstva. Totiž podľa pána Junga by sme mali mať „v pamäti“, vpísané v našich génoch, nespočetné množstvo jazykov, ktoré sa môžu príležitostne prejaviť navonok. Vysvetlenie zostáva len hypotézou; prečo by sa spomienka vracala do pamäti len tak zriedkavo? Je celkom možné, že máme genetickú pamäť, ale máme aj jednu oveľa dôležitejšiu pamäť, a to duchovnú. Ak je Boh naším Stvoriteľom, musíme v sebe nosiť spomienku na toto prvotné stvorenie, odtlačok jeho prstov v hline našej bytosti. Uznávame božské väčšmi, než ho poznáme.

Prvá moja modlitba v jazykoch prišla ako výkrik radosti, vychádzajúci z hlbín, ktoré vyoralo pokánie. V bežnom jazyku povieme: už nemám slov, resp. nemám slov, aby som vyjadril, čo cítim. To naplno platí o tejto skúsenosti; už niet zrozumiteľných slov na vyjadrenie toho, čo presahuje všetok rozum, niet dosť silných slov na to, aby som sa poďakoval za toľkú lásku. Skutočne, zakúsenie Ducha Svätého je zážitkom lásky, pretože Boh je láska a on sa nám dáva skrze Ducha. Všetci zaľúbení majú všeobecne túto skúsenosť, že slová už strácajú svoj zvyčajný zmysel. Keď sú spolu, vymýšľajú nové slová. Takáto dôverná, jedinečná komunikácia v dvojici sa pozorovala aj u niektorých dvojčiat - vynašli si svojskú reč, ktorej rozumeli len ony.

Pokiaľ ide o mňa, slová sa mi vytisli až na pery a vyslovil som úplne nesúvislé slabiky, na hranici nekontrolovanosti, tak neodolateľne som túžil komunikovať s Bohom. Ale človek zároveň vo vnútri cíti, že prorocký duch je podriadený prorokom, že môže tento prúd slobodne zastaviť. Spomínaný zážitok bol daný naraz všetkým členom modlitbovej skupiny. Výsledkom bola udivujúco krásna harmónia. Spočiatku neobratný jazyk sa rozviazal a vyčaril jemnú melódiu. Celok pripomínal anjelský spev.

Vari všetci hovorili jazykmi? Musíme uznať, že nie všetci majú takúto skúsenosť pri vyliatí Ducha Svätého. Apoštol Pavol to vysvetľuje, keď kladie spomínanú otázku, V Tele Kristovom je rozmanitosť, rozličné sú dary, rozličné sú služby, a preto všetci nedostávajú nevyhnutne rovnaké charizmy.

Časom sme mohli konštatovať veľmi dôležitý fakt. Ukázalo sa, že mnohí sa nemodlili jazykmi po vyliatí Ducha Svätého jednoducho preto, lebo po tom netúžili, a to z rozličných dôvodov, napríklad zo strachu, že budú vyzerať hlúpo. Duchovná či rozumová pýcha a rozličné druhy psychickej blokády môžu rozviazaniu jazykov zabrániť. Všimol som si, že niekoľkí začali s takouto modlitbou v noci, totiž snívalo sa im, že hovorili jazykmi. Moja osobná skúsenosť je taká, že bezprostredne po vyliatí Ducha Svätého som sa veľmi mnoho modlil v noci, v bdelom stave aj v spánku. Budil som sa presvedčením, že som sa modlil celú noc, a moje srdce bolo preniknuté plnosťou modlitby.

Tu by sme si mali rozlíšiť, čo patrí do oblasti nášho ducha a čo do oblasti nášho tela, čiže rozumu. Môžeme sa modliť rozumom, ale môžeme sa modliť aj naším duchom, môžeme sa modliť v Duchu. Ideálnym riešením je nechať zostúpiť hlavu do srdca, presťahovať rozum až do Svätyne svätých, ktorá je v nás, do svätostánku Prítomnosti, čo v nás prebýva, kde náš duch komunikuje s Duchom. Bolo pre mňa úžasným objavom - a dôsledky nie sú ešte pre Spoločenstvo celkom zjavné - konštatovanie, že u mentálne postihnutých, psychický chorých, mongoloidov jestvuje intenzívny duchovný život; dôkaz, že prítomnosť Svätyne svätých je v nich neporušená, je akoby chránená obmedzením iných schopností.

Všetky mohutnosti človeka môžu driemať, ale duch musí bdieť. Verš z Piesne piesní to zvlášť objasňuje: Spím, no moje srdce bdie. A nie naopak: Bdiem, no moje srdce spí. Práve to však mnohí počas modlitby robia; rozum je v bdelom stave, ale srdce im načisto spí. Miestom duchovného dialógu je srdce. Konštatoval som už, že niektorí začali hovoriť jazykmi najprv v spánku. Títo ľudia neskôr, prevažne vo chvíli odovzdanosti, pri sv. omši či spoločnej modlitbe, začali hovoriť jazykom, ktorý sv. Pavol v 13. kapitole listu Korinťanom nazýva anjelským; tu ide o skutočné oslobodenie.

Hoci nie sú všetci povolaní hovoriť jazykmi, myslím, že všetci môžu aspoň túžiť po takomto oslobodení. Svoje tvrdenie opieram o učenie apoštola Pavla, ktorý zvolal: „A chcem aby ste všetci hovorili jazykmi.“ Apoštol teda usudzuje , že modlitba v jazykoch je dobrom pre všetkých kresťanov. O kúsok ďalej povie o sebe: „Ďakujem Bohu, že hovorím jazykmi viac ako vy všetci; ale na zhromaždení radšej chcem povedať päť zrozumiteľných slov, aby som aj iných poučil, než desaťtisíc slov darom jazykov.“ Môžeme teda z toho uzavrieť že Pavlova modlitba vyzerala takto: keď bol osamote, tvárou v tvár Bohu, prehojne používal glosoláliu; totiž v korintskej cirkvi sa veľa modlilo v jazykoch a svätý Pavol tvrdí, že sám ento spôsob praktizuje viac než všetci zhromaždení. Glosolália hrala teda nesmieme dôležitú úlohu v jeho osobnej modlitbe, v jeho zaľúbenom rozhovore s Bohom, a my vieme, že v oblasti mystickej modlitby bol tento apoštol veľkou postavou a že bol unesený do neba vtedy, keď sa modlil.

Turíce a dar jazykov

Vieme, že na Turíce zostúpil Duch Svätý v podobe ohnivých jazykov, alebo presnejšie podľa gréckeho textu ako ohnivé jazyky. Toto spresnenie je dôležité, lebo zdôrazňuje ťažko pochopiteľný a ťažko definovateľný aspekt udalosti. Maliari potom mohli síce zobrazovať ohnivé jazyky pekne vymaľované, ale tu ide o niečo „ako“. V pomazaní apoštoli začali hovoriť rozličnými jazykmi, a nie v jazykoch. V skutočnosti tu ide o dva rozdielne javy.

Turíčnym zážitkom bolo ohlasovanie Božích zázrakov predovšetkým Židom, ktorí prišli do Jeruzalema zo všetkých strán diaspory na veľký sviatok a ktorí počuli hovoriť o veľkých Božích skutkoch každý vo svojom jazyku; išlo teda o jazyky ľudské, o jazyky známe. Tu môžeme hovoriť o xenolálii, a nie o glosolálii (reč ľuďom nezrozumiteľná). Dejiny misií poskytujú mnohé svedectvá o tomto prvom type daru Ducha Svätého. Ja som ich nazbieral značný počet v prostredí protestantských misionárov. V katolíckom kontexte možno vidieť napr. svätých, ako bol sv. Dominik, ktorý začal hovoriť po nemecky počas misií za Rýnom; svätci teda dostali túto turíčnu milosť pre evanjelizáciu sveta.

Uvediem prípad našej sestry, ktorá zo štúdií nijako nepoznala mŕtve jazyky; na jednom modlitbovom zhromaždení zahanbila odborníka na aramejčinu, starú arménčinu a sýrčinu, keď mu odpovedala na otázku, ktorú si v duchu kládol a ktorá ho trápila. Sestra pri modlitbe jazykmi jasne formulovala odpoveď na jeho zložitú teologickú otázku, a to vo dvoch z uvedených mŕtvych jazykov. Poslucháča to, samozrejme, presvedčilo a uznal význam charizmatickej obnovy, o ktorej pochyboval.


 

Vzdychy Ducha


 

Glosolália je konkrétnejšie to, čo apoštol nazýva nevýslovnými vzdychmi Ducha v nás. Keďže nás na tento jav upozorňuje, ľahko ho rozpoznáme v živote svätých. Ignác z Loyoly ho nazýva loquella; iní, ako napr. sv. Terézia z Avily, hovoria o voľnom, hlasitom slovnom prejave.

Jedným z účinkov glosolálie je, že zahanbí náš rozum a pripodobňuje nás malým deťom, drobcom, čo si džavocú v matkinom náručí.

V prostredí, kde som prežil vyliatie Ducha Svätého a kde sa prejavil dar jazykov, sme mávali modlitbové zhromaždenia v rodinách alebo v spoločenstve. Istého dňa malé dieťa povedalo matke: Boh ku mne prehovoril. - Hej? A čo ti povedal? - Matka sa zapojí do hry, lebo si myslí, že dieťa v rozohnenom ovzduší prvého zápalu azda trocha preháňa. Lenže dieťa vysloví jasne a veľmi isto absolútne nepochopiteľné slová: cáv lacáv, káv lákáv, zeir šam, zeir šam. Ubezpečujem vás, že neblúznilo, a neblúznim ani ja, keď to citujem. Mám pred sebou Bibliu otvorenú na 28. kapitole proroka Izaiáša a pamätám sa dokonale na slová prednesené dieťaťom, sú tam totiž napísané. Na druhý deň matka dieťaťa počas modlitbového stretnutia otvorí Bibliu, aby si vypýtala od Pána slovo, a oči jej padnú na slová proroka Izaiáša: cáv lacáv, káv lakáv, zeir šam, zeir šam... „Áno, preto zajakavými perami a cudzím jazykom prehovorí k tomuto ľudu.“

Ak ste tento text nikdy nečítali, je to vari preto, že sa nachádza iba v preklade Jeruzalemskej Biblie (v slovenskom preklade Písma Slovenskej evanjelickej cirkvi 1979 - pozn. prekl.). Iní sa to pokúšali preložiť takto: káž len, káž, čakaj len, čakaj, trochu sem, trochu tam, čo nemá nijaký zmysel. Dovolili by sme si tvrdiť, že toto dieťa dostalo presný výklad Izaiášovho textu. Prorok hovoril svojmu ľudu, ten však nechcel počúvať ani veriť jeho slovám, ktoré vyhlasovali za detské bľabotanie. Izaiáš však dovidí ďalej a tak prorokuje: nechceli ste rozumieť, a tak z dopustenia Božieho krajinu prepadnú a vás potresce Božia ruka. Cudzinci k vám budú hovoriť jazykom, ktorému nebudete rozumieť, ale práve skrze toto nechápanie vám bude dané, aby ste spoznali Božie cesty.


 

Glosolália a Božie cesty

Glosolália má veľmi dôležitú úlohu, totiž aby umlčala náš rozum. Človek ňou vstupuje do rozhovoru s Bohom, modlí sa ako deti slovami, ktorým nerozumieme, sú to však slová lásky. Modlitba v jazykoch podporuje aj uplatnenie iných chariziem, čo vyžadujú načúvať Bohu.

Svätého Serafíma sa spýtali, čo robí, aby dostal slovo poznania, proroctva a predpovede. Odpoveď svätého mnícha bola podobná tomu, čo vieme od farára z Arsu: poviem prvé slovo, čo mi príde z ducha. To prirodzene znamená, že myseľ je pokojná a utíšená, a že Boh je v nej natoľko prítomný, natoľko zrejmý, že jeho myšlienka sa vtisne do našej myšlienky.

Niektorí mohli zakúsiť znamenitosť tohto daru Ducha Svätého vo väzeniach, kde mučili kresťanov. Poznáme veľmi pekné svedectvá, ktoré dokazujú, ako ľudia unikli šialenstvu v dôsledku psychického alebo fyzického mučenia. Proti vymývaniu mozgov, proti heslám, čo neúnavne omieľali roztrúsené táborové reproduktory, postavili jemný šepot Ducha. Mnohí kresťania sa modlili jazykmi počas mučenia; umožnilo im to uchovať si myseľ i rozum v Kristovi, a vyhnúť sa tak rúhaniu alebo odpadnutiu.

Až do končín zeme

Neodopriem si to potešenie, a podelím sa s vami o jeden skutočný príbeh, ktorý mám z prvej ruky; týka sa evanjelizácie Papuy-Novej Guiney. Papuánci, ako viete, boli ľudožrúti, niektorí vo vrchoch sú dodnes. Tento zvyk nevyplýva z nedostatku potravy, ako sa všeobecne myslí, ale zakladá sa na náboženskom obrade, ktorého cieľom je prisvojiť si silu a dušu nešťastnej obete. Preto ľudožrúti bažili po misionároch. Len čo prví pristáli na brehoch Papuy, hned’ ich zhltli. Napriek tomu sa istého dňa o evanjelizáciu krajiny pokúsili aj kazatelia z turíčnej cirkvi. Našťastie bola nedeľa a misionári zostali na palube, kde odbavovali dlhé bohoslužby a modlili sa v jazykoch. Zvedaví Papuánci sa na piroge priplavili k nim a keď počuli chváliť Boha vo svojom jazyku, zašli po hromadu svojich platidiel: mušličky navlečené na trstine. Potom ponúkali misionárom, aby im predali ich „čary“. Tí im odvetili: „My sme dostali zadarmo, aj vám dáme zadarmo. Aj vy dostanete rovnakú moc Ducha Svätého.“

Táto historka sa mi veľmi páči, porozprával mi ju papuánsky priateľ. Dokazuje, že dary Ducha Svätého, dary Turíc, urýchľujú pohyb dejín a približujú nás ku konečnému oslobodeniu, veď pomáhajú väčšmi poznávať Krista jednotlivcom aj vzdialeným národom. Táto príhoda, čo som tu vyrozprával, je dosť čerstvá; Turíce lásky sa vo svete umocňujú.

(brat Efraim - Polia sa uz zlatia, str. 119-127)

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Jéééj, on si spomenul na sv. Dominika Guzmana emoticon Pekné od neho. Áno, hovoril v jazykoch v Nemecku, pretože mal veľkú túžbu v srdci ohlasovať evanjelium Nemcom, ale nepoznal ich jazyk, tak mu Pán dal túto schopnosť.
Odoslané 26.8.2012 17:35.
V slovenskom preklade Jeruzalemskej Biblie nie je cáv lakav, ale Hala Bala emoticon emoticon emoticon emoticon a potom koniec, že ešte trochu sem a ešte trochu tam.
Odoslané 26.8.2012 17:40.
Ďakujem Veronika, tento článok mi dal až teraz skutočnú túžbu po modlení sa v jazykoch.
Odoslané 26.8.2012 17:44.
A kto je ten brat Efraim? Odkiaľ je?
Odoslané 26.8.2012 17:45.
je to zakladatel komunity blahoslavenstiev. U nas je tiez jedna v okolicnom. Inak ta kniha bola prvy krat vydana v roku 1987, som to zabudla napisat pod ten clanok. V tom case este nebolo na slovensku tej jeruzalemskej biblie ktoru mame dnes. Brat Efraim bol aj silno mariansky zalozeny, ich komunita okrem knih sirila aj kazety o Medzugori. Jeho duchovnym vodcom bol Philipe Madre, tiez dost znama osobnost v charizm.obnove. Dokonca sa mi mari ze ten Efraim zil isty cas aj v Izraeli. Velmi dobre sa poznal aj s Martou Robinovou, su v tej knihe aj casti kde pise o nej,
Odoslané 26.8.2012 18:43 ako reakcia na Miroslav Čonka.
Jej, toto bola jedna z mojich prvých knih po uvoľnení v 89. Ale už je to dáávno, čo som ju čítala. Vtedy ešte ako horúcu novinku, že by Duch Svätý v dnešných časoch mohol robiť také divy... emoticon
Vďaka za pripomenutie. Článok som ešte zatiaľ nečítala, chce to trošku viac času.
Odoslané 26.8.2012 19:17.
Poznám... úžasní ľudia.
Odoslané 26.8.2012 19:37 ako reakcia na Veronika Florkova.
Vďaka za príspevok, Veronika!
Odoslané 26.8.2012 19:41.
Moja priateľka je z Okoličného. emoticon Dnes sme boli spolu chvíľočku. Bola v Košiciach. No, Jeruzalemská Biblia bola vydaná až teraz na Slovensku. Preklad ma príjemne prekvapil, ale v tomto preklade ma aj sklamal. Mali sa orientovať radšej podľa iného prekladu ešte. Napísať tam Hala Bala a nakoniec doplniť zo starého katolíckeho prekladu, to je sklamanie. Hala Bala, Hala Bala, Hala Bala, Hala Bala. Proste prvý raz v živote som sa asi z Písma rehotal, lebo napísať Hala Bala, leda bolo.
Odoslané 26.8.2012 19:55 ako reakcia na Veronika Florkova.
oni pravdepodobne chceli do zeir sam a podobne co v hebrejcine tiez nic neznamelo iba take detske slabiky, prisposobit slovencine a dali hala bala. Ale to len moja domnienka samozrejme. :-)
Odoslané 26.8.2012 20:05 ako reakcia na Miroslav Čonka.
a vy poznate ludi zo slovenkej komunity blahoslavenstiev alebo brata Efraima a spol?
Odoslané 26.8.2012 20:08 ako reakcia na Mária Künzl.
Neviem no, ale ja by som vychádzal z celého kontextu pri preklade a bral by som to najskôr ako detské džavotanie potom. Preložil by som to najskôr asi tak, ako sa to vyslovuje foneticky do slovenčiny. Hala Bala je proste srandovné.
Odoslané 26.8.2012 20:23 ako reakcia na Veronika Florkova.
veru je to velmi vtipne. :-)
Odoslané 26.8.2012 20:26 ako reakcia na Miroslav Čonka.
zial nie osobne, ale duchovne - citam ich dielka, otec Jack Philip francuz prednasa v radiu Horeb v Nemecku - mam od neho knihy, je to skutocne charizmaticky knaz, od inych, co si spominala, mam tiez knihy... brata Efraima a pod. Tie mi posielal Pan uz davno. Videla som ten titul, kupila som, vedela som, tie musim citat. A aj o rozlisovani... aj o jazykoch. Pan ma viedol v tej teme... prosim tykaj mi
Odoslané 26.8.2012 20:39 ako reakcia na Veronika Florkova.
Jarmila Semanová
Veronika,

ďakujem Ti za uverejnenie tohto článku.

V Okoličnom v Komunite Blahoslavenstiev som bola na duchovných cvičeniach o poslaní a identite ženy s názvom: " Jej odevom je sila a dôstojnosť ".
Viedla ich sestra Dária. Tú ikonu Ježiš so Samaritánkou som si kúpila od nich.
Odoslané 26.8.2012 20:52 ako reakcia na Veronika Florkova.
Sestra Daria neni to nahodou ta hlavna? :-) Ich sefka? :-)
Odoslané 26.8.2012 21:00 ako reakcia na Jarmila Semanová.
skusim to. :-) ale obcas ked zabudnem a budem ti zas vykat, pripomen mi ze tikat treba.
Odoslané 26.8.2012 21:02 ako reakcia na Mária Künzl.
Dovolím si k tejto téme prispieť mojou básňou :


Duch Svätý a Jeho daryAj keď si hovoríme kresťania - mnohí horšie žijeme ako neveriaci,

trápia nás choroby, ťažkosti, problémy - láska , radosť v nás nežiari,

pritom už tu na zemi v Kráľovstve Božom riešenie pripravené máme,

sú to dary Ducha Svätého - brána do nadprirodzena - Ježišom dané.Míňame tú skutočnosť, že Duch Svätý prišiel v nás neustále konať,

v každom trápení, kde hľadáme rôznu pomoc - prišiel nám ju dať.

Zabúdame, že sme chrámom Ducha Svätého a v ňom máme Oporu,

Pomocníka, Tešiteľa, Prímluvcu, Posilňovateľa, Advokáta, Radcu.V našom vnútri sa Prímluvca o každú situáciu postará,

Posilňovateľ keď sa mu odovzdáme - chorobu zvláda,

Radca a Tešiteľ strach odoženie - do pokoja privedie,

Pomocník v rôznom strese, v každej námahe pomôže.Duch Pravdy nás uvedie do terajšej i budúcej skutočnosti,

cez Rhemu - Slovo poznania a Slovo múdrosti.

Dary divov a dary uzdravenia stále prekvapujú lekárov,

modernú psychológiu zasa šokuje vyháňanie démonov.Svätý Duch nás vedie vo všetkých záležitostiach života,

všetci, ktorých Duch Boží vedie - sú deti živého Boha.

Snažme sa za vyššími darmi - horlime za nimi,

prinášajú jednotu v rodine, cirkvi i medzi národmi.Boh povedal, že vloží svoj zákon do nášho vnútra,

do nášho srdca - do nášho ľudského ducha.

Lebo duch človeka je sviecou Hospodinovou,

a Svätý Duch v našom duchu je nám Sprievodcom.Uveriac evanjeliovej zvesti znovuzrodil si sa - si spasený,

chodíš v spoločenstve s Bohom - máš kúsok neba už tu na zemi,

teraz potrebuješ byť pokrstený Svätým Duchom,

aby si dar prijal, rozvíjal ho a slúžil ním ľuďom.Sú to dary zjavenia, dary moci, dary reči, dary služby,

najbežnejšie sú z nich dar proroctva, uzdravenia, viery.

Tie začnú po krste Svätým Duchom neustále prúdiť,

keď sa budeme v duchu a pravde v jazykoch modliť.Boh nemá k nášmu pomazaniu metódy šablónovité,

u každého sa naplnenie Svätým Duchom vyvíja rôzne,

nad niekým treba skladať ruky a modliť sa o vyliatie,

iného Duch Svätý pokrstí pri jeho vrúcej modlitbe.Poďte a pite a z vášho vnútra rieky živej vody potečú

hovorí Ježiš, ktorý je Krstiteľom v Svätom Duchu.

Len vpíjaj Svätého Ducha - pi až pokiaľ sa nenaplníš,

až smelo začneš novým nebeským jazykom hovoriť.Ako Apoštol Pavol a teraz mnohí pomazaní služobníci,

keď položia na vás ruky - zostúpi k vám Duch Svätý,

z vášho vnútra potečú nezrozumiteľné neznáme slová,

ako rieky živej vody, ktoré ti Duch Svätý do úst dá.Verte, že dostanete , za sa čo modlíte a prosíte,

Duch Svätý istotne príde, keď v Neho dúfate.

Prijmite možnosť zosmiešniť sa vo vlastných očiach i pred ostatnými,

len nech zostanete pred Všemohúcim Bohom poslušný, vzácny.S vierou otvor ústa a nechaj zaznieť to čo prichádza,

uvoľni slabiky, vydávaj zvuk, myseľ nech ostáva prázdna.

Očakávaj pohyb vo svojich hlasových orgánoch,

práve teraz je čas byť pokrstený - prijať krst Svätým Duchom.Na Deň Letníc zhromaždení , vrátane Márie Ježišovej matky,

boli všetci Svätým Duchom naplnení - novými jazykmi hovorili.

Tak i dnes mnohí Boha milujúci sa v zbožnosti v jazykoch modlia,

dokonalé ešte neprišlo - proroctvá, jazyky pominú až na konci sveta.Keď duchom dobrorečíš - krásne dobrorečíš,

seba buduješ, seba vzdelávaš - Boha uctievaš, Boha chváliš,

jazykom neznámym sa modlíš - tajomstvá s Bohom hovoríš,

správnym spôsobom podľa Božej vôle sa modlíš.I keď hovorenie v jazykoch je najmenším z duchovných darov,

apoštol Pavol ním neopovrhuje - radí ho k opravdivým darom,

praje si, aby pre rast iných darov kresťania nimi hovorili,

pre budovanie Kristovho tela - na slávu Božej cirkvi.Nedostali sme ducha sveta ale Ducha, ktorý je z Boha,

aby sme vedeli, čo všetko je nám z milosti darované od Boha.

Náš Nebeský Otec túži po manifestácii Jeho moci tu na zemi,

urobí v nás všetko o čom Božie Slovo hovorí, že urobí.V posledných dňoch vyleje Boh svojho Ducha na každé telo,

teraz je čas keď máme všetci prijať Ducha Svätého,

duchovné dary Ježiša vyvýšia - povzbudia vieru Jeho ľudu,

v úžas mnohých uvedú - skazených vyvrátia z bludu.
Odoslané 26.8.2012 21:53 ako reakcia na Miroslav Čonka.
Jarmila Semanová
Veronika,

aj tam je šéfom Duch Svätý.

A áno, sestra Dária je poverená službou vedenia tohto spoločenstva.
Odoslané 27.8.2012 19:40 ako reakcia na Veronika Florkova.