Plán riešenia krízovej situácie

 

Tento dokument vypracováva plán riešenia krízovej situácie (ďalej aj „KP") v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 a opatrenia, ktoré DNSPM prijal na riešenie krízových situácií v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 s prihliadnutím na podmienky KC, potreby danej lokality a zásadami dodržiavania ľudskej dôstojnosti i ľudských práv všetkých zúčastnených strán.

 

1.      Zabezpečenie personálu v KC v rámci krízovej situácie

Činnosť KC je zabezpečovaná pracovníkmi KC v tomto zložení:

-          odborný garant KC,

-          odborný pracovník KC,

-          pracovník KC (ďalej len „zamestnanci KC").

Činnosť KC zabezpečujú zamestnanci KC s pravidelnosťou 5 pracovných dní do týždňa, min. 30 hodín týždenne priamo v KC. Časť týždenného pracovného času zamestnanci KC môžu vykonávať činnosť v teréne. Počas otváracích hodín sa v KC nachádza minimálne jeden zo zamestnancov KC. V prípade neprítomnosti odborného garanta KC ho zastupuje odborný pracovník KC.

Odborný garant je zodpovednou osobou za realizáciu všetkých opatrení na riešenie krízových situácií, ak existujú dôvodné podozrenia na  COVID-19  zo  strany  zamestnanca,  resp. prijímateľa  sociálnej  služby v KC. V prípade potreby bude kontaktovať RÚVZ a zabezpečovať dezinfekciu priestorov, sledovať zásoby ochranných osobných pracovných pomôcok (ďalej len „OOPP") a materiálu na dezinfekciu. V prípade neprítomnosti odborného garanta (napr. počas jeho práceneschopnosti) ho zastupuje odborný pracovník KC.

O týchto určeniach a zodpovednostiach sú zamestnanci KC dôkladne informovaní.

 

2.      Zabezpečenie ochrany zamestnancov KC

DNSPM je v zmysle Zákonníka práce povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na tento účel vykonáva potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému riadenia ochrany práce.

DNSPM prijal tieto preventívne opatrenia:

1. Zabezpečenie   dodatočného   materiálno-technického   vybavenia   v súvislosti s poskytovaním sociálnej služby KC - teplomery, dezinfekčné prostriedky, OOPP (najmä rúška a rukavice), potreby a pomôcky na upratovanie, vodu a iné podľa príslušných nariadení).

2. Pravidelné a dôsledné umývanie rúk mydlom a vodou alebo prostriedkom na báze alkoholu: pred odchodom z domu, pri príchode do práce, po použití toalety, po prestávke a denných pracovných činnostiach, pred prípravou jedla a nápojov, pred a po konzumácii jedla a nápojov, vrátane desiat, pred odchodom z práce, pri príchode domov, po každom priamom kontakte s chorým alebo izolovaným klientom, nepoužívať spoločné uteráky a predmety osobnej potreby.

3. Zabezpečenie a dôsledná kontrola používania vhodných ochranných rukavíc na pracovisku.

4. Zabezpečenie a dôsledná kontrola používania rúšok u všetkých zamestnancov KC.

5. Zavedenie systému merania telesnej teploty na pracovisku u každého zamestnanca pred príchodom na pracovisko. Zodpovednou osobou je odborný garant KC.

6. Poučenie zamestnancov o povinnosti merania teploty i doma (večer a ráno) pred nástupom do práce. Zamestnanec, ktorý prejavuje príznaky ochorenia nemôže nastúpiť do práce.

7. Dodržiavanie odstupu od ostatných zamestnancov na pracovisku min. vo vzdialenosti 2 metre.

8. Tam, kde je to možné, ponechať otvorené dvere, aby sa predišlo dotýkaniu kľučky dverí.

9. Obmedziť osobné stretávanie zamestnancov na pracovisku (porady, mítingy).

10. Určiť postupný režim stravovania zamestnancov na pracovisku. Každý zamestnanec sa stravuje sám.

11. Zamestnanec má povinnosť s ohľadom na platnú legislatívu Zákonníka práce zamestnávateľa informovať o tom, že sa vrátil on alebo jeho blízky príbuzný, resp. blízka osoba z rizikovej oblasti zasiahnutej koronavírusom, alebo o tom, že v jeho domácnosti alebo blízkom okolí bol v priamom kontakte s osobou, ktorej bola zistená laboratórnym vyšetrením na ÚVZ SR potvrdená infekcia COVID-19 alebo je v izolácii pre podozrenie na infekciu a nie sú ešte výsledky vyšetrenia známe. Uvedené platí aj pre prípad, ak sa zamestnanec dostal do kontaktu s infikovaným prijímateľom soc. služby KC.

12. Zamestnávateľ je vzhľadom na povinnosť predchádzať rizikám z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci oprávnený vyzvať zamestnanca, aby sa podrobil vyšetreniu u všeobecného lekára (ktorého má kontaktovať najskôr telefonicky a podľa inštrukcií buď prísť na vyšetrenie alebo zostať v domácej izolácii a pod.), popr. hygienika príslušného RÚVZ, najmä ak je dôvodné podozrenie nebezpečenstva vzhľadom k vykonávanej práci alebo má zamestnávateľ podozrenie, že zamestnanec nie je spôsobilý vykonávať prácu pre možnosť infekcie COVID-19. O prípadnom nariadení karantény, jej trvaní a ukončení rozhoduje príslušný RÚVZ a v tomto zmysle je povinný podať zamestnávateľovi na jeho žiadosť informáciu o tom, že zamestnancovi bola karanténa nariadená.

3.      Zabezpečenie priestorov KC v rámci krízovej situácie

Priestory KC budú prispôsobené krízovej situácií, t. j. DNSPM zabezpečí nasledovné činnosti:

ü        Zverejnenie kontaktov a informácií na výveske alebo vstupných dverách do KC.

ü        Označenie priestorov s informáciou pre prijímateľov sociálnych služieb, aby mohli vstúpiť do KC: „Vstup len s ochranných rúškom".

ü        V DNSPM sa zvýši frekvencia upratovania na pracovisku. Dezinfikujú sa predovšetkým predmety, ktorých sa bežne dotýkajú zamestnanci KC a prijímatelia sociálnej služby – kľučky, zvončeky, vypínače, vodovodné batérie, zábradlia, lavice, stoličky, pracovný stôl, klávesnica, myš a pod.

ü        Povinnosťou DNSPM je zabezpečiť dezinfikovanie priestoru KC po každej individuálnej intervencii. Zároveň je potrebné dezinfikovať všetky priestory, na dennej báze po ukončení pracovného času.

ü        Na zber odpadu sú vyčlenené vyhovujúce priestory a dostupné vhodné vrecia, aby nedochádzalo k jeho hromadeniu. Odpad je vložený do plastových vriec na odpad a zviazaný. Pri narábaní s týmto odpadom sa musia používať OOPP.

ü        Pravidelné vetranie všetkých pracovných priestorov.

ü      V prípade návštevy prijímateľa sociálnej služby, ktorý bude s následne pozitívne testovaním na COVID-19 je potrebná špeciálna dezinfekcia priestorov za použitia virocídneho dezinfekčného prostriedku.

 

4.    Odporúčané činnosti pre pracovníkov v KC v rámci krízovej situácie

Prevencia pred COVID-19 je dôležitou súčasťou podpory prijímateľov sociálnych služieb a ich blízkych osôb. Preto je potrebné otvorene o nej hovoriť s prijímateľmi sociálnych služieb. Postupy, ktoré zamestnanci KC zvolia, musia byť v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, kde v § 6 ods. 2 sa uvádza: „Fyzická osoba má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá svojim rozsahom, formou a spôsobom poskytovania umožňuje realizovať jej základné ľudské práva a slobody, zachováva jej ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ju k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jej sociálnemu vylúčeniu a podporuje jej začlenenie do spoločnosti."

Je veľmi dôležité vytvoriť, definovať a zverejniť jasné pravidlá, akým spôsobom sa majú prijímatelia sociálnych služieb (alebo ich príbuzní) kontaktovať s pracovníkmi KC. Je žiadúce zabezpečovanie nasledovných činností:

ü      zverejnenie kontaktov KC a informácií na výveske,

ü      priebežné mapovanie aktuálnej situácie v komunite - primeraným spôsobom (napr. obecný rozhlas, telefonický kontakt), okrem osobného kontaktu, je možné osloviť cieľovú skupinu s cieľom poskytovať informácie o preventívnych opatreniach na zamedzenie šírenia COVID-19, resp. zabezpečenia realizácie aktivít pre výkon KC,

ü      priebežné mapovanie situácie prijímateľa sociálnej služby,

ü      poskytovať sociálne poradenstvo, za predpokladu dodržania podmienok bezpečnosti pri práci,

ü      v spolupráci s inými relevantnými aktérmi (napr. TSP, asistenti osvety zdravia, ZŠ s MŠ, políciou), identifikovať aktuálne problémy v komunite a hľadať možnosti svojpomocného riešenia identifikovaných problémov (napr. svojpomocné zabezpečenie ochranných pomôcok – rúška, dezinfekčné prostriedky a pod. pre cieľovú skupinu spolu s poskytnutím návodu na používanie ochranných pomôcok),

ü      spolupracovať s obecným úradom, políciou, (napr. ako súčasť krízového tímu), poskytovať im relevantné informácie,

ü      zabezpečovať realizáciu aktivít (vzdelávacích, rozvojových, záujmových) pre deti a dospelých primeraným spôsobom,

ü      sledovať aktuálnu situáciu – nariadenie krízového štábu a ministerstiev, RÚVZ a iných relevantných subjektov vrátane informačných kanálov,

ü    vykonávať mapovanie a informovanie o fungujúcich inštitúciách v lokalite, okrese (napr.: lekári, ÚPSVaR, autobusy-vlaky, potraviny…) primeraným spôsobom, zverejniť úradné hodiny verejných inštitúcií, otváracie hodiny potravín, upravené odchody autobusov/vlakov a pod. na výveske alebo vchodových dverách KC,

   spolupracovať  pri   zabezpečovaní   dostupnosti   hygienických potrieb,  potravín a pod.,

ü    zabezpečovať preventívne prístupy a postupy pri manažmente podozrivých a potvrdených prípadov u klientov sociálnych služieb vo vzťahu ku koronavírusu COVID-19 v zmysle záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV): https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/mz-sr-mpsvr-sr-socialne-sluzby.pdf

ü      zmapovanie technických možností prijímateľov sociálnych služieb v domácom prostredí pre zefektívnenie komunikácie,

ü      vykonávať aktivity v teréne – v prípade potreby (návštevu terénu realizovať iba v prípade, ak majú pracovníci KC zabezpečené ochranné pomôcky).

 

5.      Preventívne opatrenia pri poskytovaní činnosti KC

Odporúčaný postup v prípade kontaktovania zo strany prijímateľov sociálnej služby:

Ak ide o obavy z prebiehajúcej nákazy koronavírusom (vlastnej alebo člena domácnosti), je potrebné:

Terénne:

ü      Zamestnanci KC, ktorí vstupujú do komunity, musia byť vybavení nevyhnutnými OOPP a bez príznakov ochorenia (bez zvýšenej teploty, dýchavičnosť atď.), v prípade osobnej komunikácie s prijímateľmi sociálnych služieb ich musia upovedomiť o povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest (napr. prostredníctvom tvárového rúška).

ü      Komunikovať (ak je to možné) s prijímateľom sociálnej služby telefonicky.

ü      Dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre v teréne.

ü      Vyhýbať sa priestorom, kde je veľa ľudí.

Ambulantne:

ü      Pred príchodom prijímateľa sociálnej služby do KC overiť, či v rodine nie je niekto s potvrdeným ochorením COVID-19 alebo nebol v úzkom kontakte s takým pacientom v posledných 14 dňoch alebo s cestovateľskou anamnézou člena domácnosti v rizikovej oblasti v posledných 14 dňoch.

ü      Ak je dôvodné podozrenie, že prijímateľ sociálnej služby má respiračnú infekciu s jedným z príznakov, nebude mu povolený vstup do KC.

ü      Dodržiavať vzdialenosť medzi osobami minimálne 2 metre.

ü      Vyhýbať sa priestorom, kde je veľa ľudí.

V prípade odôvodneného podozrenia na infikovanie COVID-19 počas poskytovania sociálnej služby v KC:

ü      Prijímateľ sociálnej služby musí byť bezodkladne izolovaný. Musí sa vyhnúť úzkemu a telesnému kontaktu s osobami, povrchmi alebo predmetmi, mať rúško alebo vreckovku, ktoré sú následne bezpečne zlikvidované.

ü      Bezodkladne telefonicky kontaktovať príslušného lekára a príslušnú RÚVZ linku, príp. byť nápomocný s telefonickým informovaním príslušných úradov pre určenie ďalšieho postupu.

ü      Informovať prijímateľa sociálnej služby o nutnosti domácej karantény a spôsoboch jej dodržiavania a požiadať prijímateľa sociálnej služby, aby bezodkladne zabezpečil karanténu aj ostatných členov domácnosti (ak RÚVZ neurčí inak). V prípade, ak nie je možné požiadať prijímateľa sociálnej služby o zabezpečenie karantény v domácom prostrední, je potrebné kontaktovať aj zástupcov obce o možnosti umiestniť prijímateľa sociálnych služieb do nimi zriadených karanténnych miest slúžiacich na prevenciu pred šírením COVID-19, resp. o možnosti zabezpečiť testovanie takýchto prijímateľov sociálnych služieb.

ü      Upokojiť prijímateľa sociálnej služby - poskytnúť mu podporu.

ü      Poskytnúť prijímateľovi sociálnej služby telefonický kontakt na odborného garanta KC pre prípad ďalších súvisiacich otázok a problémov.

Kontakty pre otázky súvisiace s ochorením COVID-19

DNSPM má zverejnené nasledujúce kontakty:

▪   Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

▪   Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

▪       e-mailový kontakt: novykoronavirus@uvzsr.sk

▪   Kontakt na DNSPM – 0901 721 049

 

Použité a odporúčané zdroje:

1.    https://kvalitasocialnychsluzieb.gov.sk/modelovy-krizovy-plan-na-predchadzanie-a-riesenie-mimoriadnej-udalosti-v-suvislosti-s-nebezpecenstvom-sirenia-ochorenia-covid-19-sposobenej-koronavirusom-sars-cov-2-v-zariadeni-socialnych-sluzieb-z/#_ftn26

2.    https://www.rpsp.eu/2020/03/27/covid-19-odporucania-pre-zariadenia-socialnych-sluzieb/

3.    http://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/

4.     https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/uvzsr/plan-predchadzania-vzniku-sirenia-ochorenia-covid-19-14-4-2020.pdf