Blog

« Späť

Modlitba s dôverou (katechéza)

Modlitba s dôverou (katechéza)

Dobrí otcovia, aj keď niekedy robia chyby, správajú sa k svojim deťom dobre. O čo lepšie sa správa k svojim deťom náš dokonalý nebeský Otec! Ten najdôležitejší dar, ktorý nám kedy dal, je Duch Svätý (Sk 2,1-4). To o ňom Ježiš sľúbil, že ho dostanú všetci veriaci po jeho smrti, vzkriesení a po návrate do neba (Porov. Jn 15,26).

V Roku Sedembolestnej a v rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy vám ponúkam katechézu o dôležitosti a význame modlitby v živote veriaceho človeka.

Ciele:
Kognitívny: Oboznámiť sa s posolstvom biblického textu (Lk 11, 9-13) o význame
a dôležitosti modlitby.
Afektívny: Aplikovať modlitbu – ako rozhovor s Bohom v každodennom živote.
Obsahová línia /model/: kerygmatický

Pomôcky: Sväté písmo, svieca, obrázok Panny Márie pri obetovaní Ježiša 
Metódy: Lectio divina, slávnosť Svätého písma, brainstorming
Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ a starší

      ÚVOD

      Privítanie, krátka modlitba.

      1. Čítanie – čítanie evanjeliového textu (môže sa prečítať dvakrát, dôležitý je priestor na ticho) Cieľom tejto etapy je priblížiť inšpirujúci text – Lk 11, 9-13.

      Aj ja vám hovorím: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“

      Práca s skupine (brainstorming):

      Katechéta rozdelí mladých do skupín. Položí otázku, alebo zadá kľúčové slovo, ktoré skupina zapíše do stredu plagátu, v tomto prípade to môže byť slovo DÔVERA. Úlohou žiakov je hľadať čo najviac odpovedí alebo súvisiacich slov, ktoré hovoria alebo zapisujú na plagát. Ak žiaci zapisujú slová na plagát, počas práce sa nerozprávajú a nehodnotia. Zapisované slová sledujú a môžu sa tak navzájom inšpirovať svojimi nápadmi. Po ukončení práce je úlohou každej skupiny vybrať jedno najvýstižnejšie slovo, na ktorom sa dohodnú a ktoré zvýraznia. Potom nasleduje predstavenie výsledkov práce v pléne. Jeden zo skupiny číta všetky výrazy a v závere prečíta najvýstižnejší výraz, pričom zdôvodní výber výrazu. 

      2. Meditácia 
      Katechéta zhrnie to, čo účastníci hovorili a podá zásadné myšlienky celého biblického textu formou meditácie. 

Sv. František Saleský často hovorieval, že niektorí ľudia sa podobajú svojou modlitbou pštrosovi, iní sliepke a iní orlovi. 
      Pštros nepoužíva svoje krídla a spolieha sa len na svoje nohy. Keď je zle, dá sa na útek a keď je najhoršie, strčí hlavu do piesku. Jemu sa podobajú ľudia, ktorí sa nemodlia a spoliehajú sa len na svoju silu a schopnosti. Keď je najhoršie, odchádzajú zo života ako zúfalci.
      Sliepka používa svoje krídla aspoň vtedy, keď je náhle ohrozená nejakým nebezpečenstvom. V tú chvíľu s pokrikom vzlietne, aby sa zachránila. Jej sa podobá svojou modlitbou ten človek, ktorý sa modlí len vtedy, keď mu hrozí nejaké nebezpečenstvo a niečoho sa obáva: v nebezpečnej chorobe, pred ťažkou skúškou, pred vážnym rozhodnutím, v nebezpečenstve smrti a pod. Keď však nebezpečenstvo pominie, zase modlitbu zanedbáva. Akoby si sa ty pozeral na priateľa, ktorý by sa k tebe hlásil len vtedy, keď by ťa potreboval?
      Orol používa svoje krídla pravidelne každý deň a vznáša sa nimi do závratnej výšky... Podobne aj človek, skutočne zbožný, povznáša sa na krídlach modlitby k Bohu ráno, večer a kedykoľvek v priebehu dňa aspoň krátkou modlitbou. Máme sa modliť nielen vtedy, keď si chceme u Boha niečo vyprosiť. Máme sa modliť často, aby sme ho modlitbou ctili, oslavovali aj ako svojho najvyššieho Pána a za všetko mu ďakovali.
      Pôstne obdobie nás pozýva stráviť viac času v modlitbe. Zo Svätého písma vieme, že najlepší spôsob, ako nájsť Boha, je aktívne ho hľadať. Ježiš nás povzbudzuje, aby sme boli vytrvalí. Sľúbil nám, že tí, ktorí ho hľadajú, ho nájdu, a tí, ktorí prosia, dostanú. Len v Starom zákone nájdeme viac ako na päťdesiatich miestach výzvy, aby sme hľadali Pána, jeho múdrosť, jeho kráľovstvo. (napr. Dt 4, 29; 1 Krn 16, 11; Ž 63, 1; Prís 8, 17; Iz 55, 6; Jer 29, 3; Am 5, 4).

      Ako sa máme správne modliť? Dieťa v tomto Ježišovom podobenstve prosilo svojho otca o chlieb a vodu. Keby si dieťa žiadalo jedovatého hada, bol by jeho múdry otec vyhovel tejto jeho prosbe? Kristus nám v prečítanom úryvku predstavil charakter nebeského Otca. Nie je sebecký, lakomý alebo taký, ktorý by nerád dával. Nemusíme žobrať alebo sa pred ním plaziť, keď prichádzame so svojimi prosbami. On je milujúci Otec, ktorý nám rozumie, stará sa o nás a potešuje nás. Ak dokážeme byť láskaví my k sebe, o koľko viac je dobrý Boh, podľa obrazu ktorého sme boli stvorení. 

      3. Aplikácia:

      Každý z nás by si mal uvedomiť, že biblický text, nad ktorým uvažujeme, obsahuje pravdu, ktorá má hodnotu a je aktuálnym posolstvom aj v našej dobe. Katechéta požiada účastníkov katechézy, aby sa zamysleli nad dôležitosťou utrpenia v ich živote.
      Niekedy sa môže stať, že vo svojich modlitbách prosíme „o jedovatého hada“ a nevzdáme sa len tak toho, o čo prosíme. Keďže sa učíme poznávať Boha ako milujúceho Otca, učme sa prosiť o veci, ktoré sú dobré pre nás a on nám ich dá. 
      Dobrí otcovia, aj keď niekedy robia chyby, správajú sa k svojim deťom dobre. O čo lepšie sa správa k svojim deťom náš dokonalý nebeský Otec! Ten najdôležitejší dar, ktorý nám kedy dal, je Duch Svätý (Sk 2,1-4). To o ňom Ježiš sľúbil, že ho dostanú všetci veriaci po jeho smrti, vzkriesení a po návrate do neba (Porov. Jn 15,26). 

      Aktivita: 

      Nasledujúce citáty sú Božou odpoveďou na pomoc Ducha Svätého pri našej modlitbe. Čo nám cez ne chce Pán Boh povedať? Zapíš si, čo ťa oslovilo.
      Jn 4, 23 - 
      Lk 3, 21-22 - 
      Rim 8, 26 - 
      1 Sol 5,17-18 - 
      Júd 20, 21 - 
      Ž 32, 6 - 

      Diskusia: 

Ako nám môže Duch Svätý pomôcť v modlitbe? O ktoré veci alebo situácie by si chcel dnes nebeského Otca poprosiť alebo mu poďakovať?
Počas aktivity môže hrať v pozadí pokojná hudba. Na záver aktivity by mal katechéta zdôrazniť dôležitosť dôvery a odovzdanosti do Božích rúk - pomoc Ducha Svätého.
Aktivita by mala spontánne prejsť do modlitby.

      4. Modlitba

      Môže byť vytvorený priestor pre spoločnú modlitbu. Je vhodné, aby vychádzala z daného Božieho slova. Modlitba má za cieľ oslavovať Boha, ďakovať mu a prosiť ho. Božie slovo si vyžaduje odpoveď. Boh k nám hovorí v Božom slove a my mu odpovedáme. Odporúča sa, aby v modlitbe zazneli slová: dôvera, viera, odovzdanosť, odvaha, pomoc Ducha Svätého, poďakovanie za dar spoločenstva (súčasťou modlitby môže byť aj prečítaný úryvok Lk 11, 9-13).

      5. Kontemplácia

      Odporúča sa zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. Táto časť je zhrnutím všetkých doterajších častí. Záleží na tom, aby Božie slovo vstúpilo do nášho života a začalo nás premieňať. Na základe jeho obsahu (posolstva) sa usilujeme o nový pohľad na život, na udalosť, históriu, skúsenosti, rôzne situácie. Osvojujeme si Boží pohľad na svet, ktorý nás povzbudzuje konať stále viac v súlade s Božou vôľou. Pre umocnenie modlitby môže katechéta pomocou dataprojektora prezentovať jeden obraz alebo krátky text (jedno - dve slová) z prečítaného úryvku (alebo symbol, ktorý je prepojený s témou, napr. zložené ruky k modlitbe, sviecu, holubicu – symbol Ducha Svätého).

      Záver

      Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných k prehĺbeniu viery prostredníctvom osobnej i spoločnej modlitby, k pravidelnému čítaniu Božieho slova, k sviatostnému životu, k čítaniu životopisov svätých, ku konkrétnemu skutku lásky v rodine, škole a farnosti. 

Na záver môže nasledovať vhodná pieseň.


Použitá literatúra: 
Sväté písmo, SZ a NZ, SSV; KKC Biblia s aplikáciami pre život; 
YOUCAT – katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých

 

Viac podobných katechéz je možné nájsť na webovej stránke www.dkuspis.sk (Diecéznom katechetickom úrade Spišskej diecézy)