Blog

« Späť

Nová príležitosť

Nová príležitosť

Priatelia, dnes si viac ako inokedy uvedomujeme, že každý z nás je pre Boha veľmi dôležitý. Je to pravda, na ktorej môžeme stavať. Sme pre neho dôležití, pretože nás chcel, a tak sme sa mohli počať a narodiť. Sme pre neho dôležití, pretože za každého jedného z nás nechal zomrieť svojho Syna.

Všetko podstatné, čo sa stalo na Veľkú noc, vyjadril apoštol Peter dvoma vetami: „Kristus raz navždy trpel za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale Duchom oživený.“ (1Pt 3,18) Sila Ducha Svätého spôsobila, že mŕtve telo Ježiša ožilo. Bez Ježišovej obety a zmŕtvychvstania by sme mali zatvorené dvere k Bohu. Zatvorili by ich naše hriechy a neobstáli by sme pred čistým pohľadom nebeského Otca. No Kristus ich pre nás otvoril. Svojou smrťou nás oslobodzuje od hriechu a svojim zmŕtvychvstaním nám otvára prístup k novému životu.

Boh chce, aby sme boli šťastní. Keď vpustíme Boha do svojho života, môže nás oživiť a obnoviť. Má moc nás duchovne vzkriesiť. Jeho moc dokáže meniť veci. Možno často hovoríme: „Bože, príď, ale neverím že ma zmeníš,“ tak to nebude fungovať. Aktivujme svoju vieru. Prosme Boha, aby nám dal vieru, a ona postačí, aby sa moc Ducha Svätého prejavila v nás. Božie slovo hovorí o obnove: „Keď vo vás prebýva Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, potom ten, čo vzkriesil z mŕtvych Krista, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás.“ (Rim 8,11)

Pre Boha sme veľmi dôležití. Vložil do nás svoje dary a talenty, aby sme mohli budovať Jeho Cirkev a šíriť Jeho kráľovstvo na zemi. Ponúka nám nový život, tak vykročme, nebojme sa. Boh je s nami.