Blog

« Späť

Pôst ako výzva /katechéza/

Pôst ako výzva /katechéza/

Katechéza na Pôstne obdobie s prvkami Lectio divina.

ÚVOD
Privítanie, krátka modlitba.

1. Čítanie biblického textu – Ef 5,8-14.

Každý účastník má pred sebou text, ktorý si najprv prečíta potichu. Po chvíli ticha sa text môže prečítať ešte raz.

Bratia, kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“ Ef 5,8-14

Práca s biblickým textom:

Katechéta zadá kľúčový pojem. Na pripravený papier si žiaci napíšu písmená kľúčového pojmu (napr. svetlo, prebuď sa, vstaň) pod seba. Po rozdelení žiakov do skupín je ich úlohou na jednotlivé písmená pojmu nájsť súvisiace výrazy. Podľa jednotlivých skupín žiaci predstavia výsledky svojej práce. Zdôvodňujú, hodnotia a s výberom najvýstižnejších slov vytvoria spoločný výstup, ktorý zapíšu na hárok. Prezentáciou jednotlivých skupín sa žiaci oboznamujú s prácou ostatných.

2. Meditácia

Apoštol Pavol nazval veriacich v Efeze „svetlom v Pánovi“. Každý jeden z nás je povolaný byť svetlom pre tento svet. Toto povolanie sme dostali celkom zadarmo z lásky Pána Ježiša. On nás vytrhol z moci tmy. (Kol 1,13). Tento jeho skutok je milosťou, ktorú sme dostali v krste, keď „nám zasvietil Kristus“ (porov. Ef 5,14). „Kedysi sme boli tmou, ale teraz sme svetlom v Pánovi“ (porov. Ef 5,8). Toto nové postavenie by malo ovplyvňovať celé naše správanie. Máme „žiť ako deti svetla“ (Ef 5,8).

Ako je to v našom živote? Žijeme ako deti svetla? O čom hovoria naše myšlienky, slová, skutky? Posledná veta v úryvku, ktorý sme čítali, znela: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“

Prebudiť sa, znamená robiť pokánie. Prežívame Pôstne obdobie, kedy sa viac zamýšľame práve nad významom pokánia. Čo to vlastne znamená?

Odpoveď je ukrytá v každom z nás. Aby sme ju našli, mali by sme sa tvárou v tvár postaviť tomu, akí naozaj sme. To, akí sme, je ukryté v našich srdciach. Keď spoznáme škodlivosť hriechu v našom vnútri, ženie nás to k zúfalstvu. Ale Boh pripravil spôsob, ktorým môžeme byť oslobodení od zla, ktoré je v nás. Je to pokánie, ktoré sa završuje v svätej spovedi. (Sviatosť pokánia) Keď naozaj spoznáme sami seba, pokánie nám prestane „naháňať strach“. Je to dar, ktorý nám dáva Boh a ktorý vedie k životu. Je to kľúč k slobode a rastu každého jedného z nás.

Pokánie v sebe zahŕňa dve základné skutočnosti. Ľútosť a dojatie nad tým, aký je Boh láskavý a veľký a aký je náš hriech zlý.  A obrátenie. To si vyžaduje zmeniť cestu, ísť iným smerom. V biblickom jazyku to znamená odvrátiť sa od toho, čo robím, odvrátiť sa od zlého a rozhodnúť sa ísť k Bohu. Ľútosť a obrátenie by mali byť prítomné v našom živote viery.

Pán Ježiš prišiel volať všetkých, aby sa obrátili, aby sa navrátili k Bohu. Hovoril, že prichádza k nám a hľadá nás ako stratenú ovečku. (porov Jn 10,14) Okrem toho nám veľmi dôveruje, čo vyplýva z jeho slov: „Vy ste svetlo sveta“. (Mt 5,14) Pozýva nás, aby sme prinášali svetlo (zmysel života, nádej) tomuto svetu.

3. Aplikácia

Duša človeka je niekedy ako sviečka. Keď je človek v stave hriechu stane sa, že sviečka zhasne. Viera je ako plameň. Ak sa človeku odpúšťajú hriechy, prepálený vosk steká po nej, aby neuhasil plameň. A každá sviečka potrebuje i knôt, a tým knôtom je Božie slovo – Sväté písmo, sviatosti, modlitba, ...........(necháme doplniť žiakov), lebo len tak môže byť viera - plameň rozžatý. Ak je knôt krátky, sviečka ostane iba kusom zbytočného vosku a nedá sa zapáliť. A každá sviečka by mala byť chránená pred vetrom, dažďom (čo predstavujú problémy, smútok, zármutok a iné) krytom, a takým „krytom“ je Pán Ježiš. Chráni sviečku - nás, pred všetkým zlým, pokiaľ mu človek verí. A naša sviečka to je náš život, ktorý s vierou žijeme a máme žiť a byť svetlom pre každého človeka, ktorý sa na nás pozrie.

Ak žijeme pre Krista a s Kristom, budeme svietiť ako svetlá, ktoré ukazujú ostatným správny smer.

Aktivita: (môže ju predchádzať motivácia, napr. svedectvo katechétu alebo prítomných, pieseň alebo video, napr. Žiaci pracujú samostatne. V tichosti hľadajú odpovede na otázky, ktoré im vopred pripravíme. Na každú otázku nájdu minimálne jednu odpoveď. Táto aktivita môže slúžiť ako spytovanie svedomia pred sviatosťou pokánia.

 Je nesprávne, ak naše svetlo budeme ukrývať. Kedy sa to môže stať?

  1. Ak sme ticho vtedy, keď máme hovoriť. (uviesť príklady.)
  2. Ak postupujeme s prúdom. Kedy by kresťan mal vyjsť z davu?
  3. Keď zapierame Svetlo (Krista).
  4. Ak dovolíme, aby hriech zacláňal naše svetlo.
  5. Ak nepriblížime svoje svetlo ostatným (svietime iba pre seba).
  6. Ak ignorujeme potreby ostatných.

V závere aktivity ponúkne učiteľ priestor pre diskusiu podľa daných otázok. Kladie dôraz na dôležitosť a potrebu byť svetlom pre tento svet. Každý jeden máme byť svedkami Ježiša Krista – byť kresťanmi.  

4. Modlitba

Pane Ježišu chceš moje ruky? Chceš, aby dnes tieto ruky pomáhali chudobným a chorým, ktorí ich potrebujú? Pane, dnes ti odovzdávam svoje ruky.

Pane, chceš moje nohy? Chceš, aby dnes tieto nohy navštívili tých, ktorí potrebujú priateľa? Pane, dnes ti odovzdávam svoje nohy.

Pane, chceš môj hlas? Chceš, aby sa dnes tento hlas prihováral tým, ktorí potrebujú počuť slová lásky? Pane, dnes ti odovzdávam svoj hlas.

Pane, chceš moje srdce? Chceš, aby dnes toto srdce milovalo osamelého človeka len preto, lebo je to človek? Pane, dnes ti odovzdávam svoje srdce. Amen.

(Sv. Matka Tereza z Kalkaty)

5. Kontemplácia

Odporúča sa zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. Táto časť je zhrnutím všetkých doterajších častí. Záleží na tom, aby Božie slovo vstúpilo do nášho života a začalo nás premieňať. Na základe jeho obsahu (posolstva) sa usilujeme o nový pohľad na život, na udalosť, históriu, skúsenosti, rôzne situácie. Osvojujeme si Boží pohľad na svet, ktorý nás povzbudzuje konať stále viac v súlade s Božou vôľou. Pre umocnenie modlitby môže katechéta pomocou dataprojektora prezentovať jeden obraz alebo krátky text (jedno - dve slová) z prečítaného úryvku (prípadne symbol, ktorý je prepojený s témou, napr. zapálenú sviecu a pod.)

Záver

Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných ku konkrétnym skutkom lásky v rodine, škole a farnosti. Nasleduje vhodná pieseň.

Interaktívne cvičenie na Pôst

Použitá literatúra:

Sväté písmo, SZ a NZ, SSV, KKC, Biblia s aplikáciami pre život,           

YOUCAT – katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých