Článok

Rodinná duchovná obnova pri adventnom venci

Blogy (Pri adventnom venci - rodinná duchovná obnova)

« Späť

2.adventná nedeľa- Svieca pokoja

2.adventná nedeľa- Svieca pokoja

Autor: Mons. František Trstenský Publikované s dovolením autora

ÚVOD A ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. S: Amen.

V: Kráľ pokoja prichádza, daj sa nám dnes poznať. Potrebujeme pokoj v našich životoch, v našich domovoch, rodinách, cirkvi a po celom svete, zvlášť prosíme za pokoj na Ukrajine.

S: Bože, bud' zvelebený naveky.

V: V našej rodine pokračujeme v duchovnej ceste adventným obdobím. Dnes zažneme druhú sviecu na našom adventnom venci — sviecu pokoja. Pomôž nám spomaliť v uponáhľanom svete a hľadať pokoj, ktorý ty dávaš, aby sme sa mohli stať tvorcami pokoja pre ostatných.

S: Príd', Pane Ježišu, nech aj dnešný svet spozná, že prinášaš pokoj

všetkým ľuďom.

V: Čítanie zo svätého evanjelia podl'a Jána (14,27).

Pán Ježiš povedal svojim apoštolom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje.“ Počuli sme Božie slovo.

S: Sláva tebe, Pane.

 

V: Z Betlehema vyjde Knieža pokoja.
S: A oznámi pokoj všetkým národom.

 

ZAŽATIE DRUHEJ SVIECE A MODLTBA RUŽENCA

V: Zažneme druhú sviecu — sviecu pokoja. Čoskoro príde k nám Pán Ježiš. Nech nám pripomína, že Boží Syn priniesol pokoj ľuďom dobrej vôle. Hľa, prichádza Pán, aby zachráni1 a vykúpil svoj ľud. (Zažne sa druhá svieca).

S: Blažení tí, čo očakávajú jeho príchod.

V: Teraz sa spoločne pomodlime jeden desiatok radostného ruženca. Okrem vlastných úmyslov prosme za našich verejných predstaviteľov, aby im nechýbala pravá múdrosť, zmysel pre spoločné dobro a starostlivosť najmä o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. (Niekto z rodiny podl'a výberu)

 

ZÁVEREČNÁ MODLITBA A POŽEHNANIE

V: Ježišu, svojím narodením si priniesol pokoj, ktorého prameňom je tvoj nebeský Otec. Pomôž nám byť tvorcami pokoja.

S: Amen.

V: Naše domácnosti a spoločnosť neraz rozdeľuje nepokoj a rozbroje a hľadanie vlastných záujmov. Daj, aby sme hľadali najskôr Božie

kráľovstvo, lebo v ňom získavame pokoj a odpustenie. S: Amen.

V: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života.

S: Amen. (Všetci sa pri týchto slovách prežehnajú)

Ďalej