Článok

Rodinná duchovná obnova pri adventnom venci

Blogy (Pri adventnom venci - rodinná duchovná obnova)

« Späť

4. adventná nedeľa- Svieca lásky

4. adventná nedeľa- Svieca lásky

Autor: František Trstenský

 

 

 

 

ÚVOD A ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA

V: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

S: Amen.

V: Chválime ťa, Bože, že posielaš svojich svätých anjelov, aby plnili tvoj plán spásy a nám pomáhali na ceste do neba. Tvoji svätí anjeli zvestovali ľuďom radostnú správu o narodení Záchrancu sveta.

S: Bože, bud' zvelebený naveky.

V: Už o pár dní budeme sláviť narodenie Božieho Syna. V našej rodine pokračujeme v duchovnej ceste adventným obdobím. Dnes, keď už svieti svieca nádeje, svieca pokoja a radosti, zažneme štvrtú sviecu na našom adventnom venci — sviecu lásky. V tomto poslednorn adventnom týždni sa naša pozornosť sústredí na Božiu lásku, ktorú chceme šíriť okolo nás.

S: Príď, Pane Ježišu, naplň naše srdcia skutočnou láskou, nech zvestujeme svetu pravý význam Vianoc.

V: Čítanie zo sväteho evanjelia podľa Matúša ( 22, 8-9). Jeden z učiteľov zákona sa spýtal Ježiša, aby ho pokúšal:“Učiteľ, ktoré prikázanie v Zákone je najväčšie?“ On mu povedal: “Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! To je najväčšie a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého! Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“ Počuli sme slovo Pánovo.

S: Sláva tebe, Pane.

 

V: Boh je láska.

S: Ked' sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá.

ZAŽATIE ŠTVRTEJ SVIECE A MODLITBA RUŽENCA

V: Teraz zažneme štvrtú sviecu- sviecu lásky. Čoskoro príde k nám Pán Ježiš. Na adventom venci žiaria všetky štyri sviece. Nech v našich srdciach zavládne nádej, pokoj, radosť a láska. Hľa, prichádza Pán, aby zachránil a vykúpil svoj ľud. (Zažne sa štvrtá svieca)

S: Blažení tí, čo očakávajú v láske jeho príchod.

V: Teraz sa spoločne pomodlime jeden desiatok radostného ruženca. Okrem vlastných úmyslov prosme za našich otcov biskupov, kňazov a zasvätené osoby, aby im nechýbala odvaha pri hlásaní evanjelia a prístupnosť i láska k zvereným ľuďom. (Niekto z rodiny podl'a  výberu)

 

 

ZÁVEREČNÁ MODLITBA A POŽEHNANIE

V: Bože, od teba sa učíme milovať druhých. Pomáhaj nám prežívať v nás a šíriť okolo nás tvoju lásku.

S: Amen.

V: Vieme, že svet teraz potrebuje viac lásky. Chceme pamätať, ako veľmi miluješ každého z nás a chceme túto lásku zdieľať s ostatnými.

S: Amen.

V: Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života.

S: Amen. (Všetci sa pri týchto slovách prežehnajú)

 

JEŽIŠ JE PRAVÝ DÔVOD A ZMYSEL VIANOC !