Blogy

« Späť

Ďakujem za liturgiu

Ďakujem za liturgiu

Liturgia je poklad kresťana. Obeta svätej omše je jedinečným a drahým darom. Páter Pio, rehoľník, kňaz a mystik z Pietrelciny v Taliansku, hovoril o neopísateľnej hodnote svätej omše. Zelený štvrtok Veľkého týždňa je stretnutím sa s Kristom na slávení poslednej večere. Na každej svätej omši sa uskutočňuje sprítomnenie poslednej večere s Kristom.

 

Liturgia sa od II. Vatikánskeho koncilu vyvinula do podoby, ako ju poznáme dnes. Náuka o liturgii sa mi zdala vysoko teoretická. Liturgia, čo sa týka podrobnejších vedomostí o nej, ma bližšie nepriťahovala. Zúčastňujem sa jej už roky. Začala všímať liturgické texty, ktoré sú kňazom vyslovované na slávení Eucharistie. Vnímam  bezprostredne slová modlitby, prefácie, slová premenenia, obetovania, modlitby Cirkvi za celý svet... Napĺňa ma bázeň, pri stole premenenia.

Bolo by veľkou stratou, ak by sme nespoznali význam jednotlivých častí liturgie.

Sme Boží ľud! Sme laikmi, sme aktívni členovia živého spoločenstva Cirkvi, veľkej rodiny kresťanov, spoznávajme liturgiu, v nej k nám prichádza moc Boha..., v nej sa uskutočňuje TAJMSTVO našej viery... Tajomstvo sprítomňovania Boha tam, kde sme prítomní účasťou na nej. Spoznajme liturgiu, aby sme poznali hodnotu tohoto daru! Ďakujme Bohu za tak úžasný dar!

 

Niekto múdry povedal: "Nemôžeme milovať to, čo nepoznáme".

Máme poznávať Pána, máme poznať liturgiu. Máme vedieť, čo jednotlivé časti liturgie hovoria a čo sa tu deje.

Môžeme byť liturgiou uchvátení a môžeme v nej byť  premieňaní, uzdravení, oslobodení, obnovení, oživení.

Stretáme v nej živého Krista!

Živíme sa Kristom Slovom, a Kristom živým v Eucharistii - je skutočne, plne prítomný!

+

Nevedomosť, zvyk, stres, neuvedomenie si, čo je-  často prekážajú, aby sme mohli naplno prežívať svätú omšu. Nevieme sa orientovať, nedomyslíme význam jednotlivých častí Eucharistie. Preto nás táto sviatosť nemôže skutočne obohatiť, nemôže priniesť ovocie v duši kresťana.

V štruktúre svätej omše je veľká múdrosť Cirkvi, ktorá nám chce dať spoznať tajomstvo plného zjednotenia sa s Bohom, aby sme mohli byť naplnení a premenení a uzdravení týmto tajomstvom. 

„Na čele eucharistického zhromaždenia je sám Kristus, ktorý je hlavný činiteľ pri slávení Eucharistie“.(KKC 1348) Biskup alebo kňaz koná v osobe Krista.

Dôležitým prvkom celebrácie je liturgia slova s čítaniami, homíliou a modlitbou veriacich. Po liturgii slova nasleduje eucharistická liturgia s predložením chleba a vína, konsekračným vzdávaním vďaky a prijímaním. Obetnými darmi sú chlieb a víno, ktoré sa prinesú na oltár. Kňaz ich bude obetovať v Kristovom mene v eucharistickej obete, v ktorej sa stanú Kristovým telom a jeho krvou. (por. KKC 1350) Okrem chleba a vína kresťania obetujú dary, ktoré slúžia spoločenstvu Cirkvi.

Eucharistická modlitba, je to modlitba vzdávania vďaky a konsekrácie, nás vedie do srdca a k vrcholu slávenia (por. KKC 1352), ktoré má niekoľko častí.

Začína sa prefáciou. „Cirkev vzdáva vďaky Otcovi skrze Krista v Duchu Svätom za všetky diela, za stvorenie, vykúpenie a posvätenie. Celé spoločenstvo sa zapája do neprestajnej chvály, ktorú nebeská Cirkev, anjeli a všetci svätí, spievajú trojsvätému Bohu“. (KKC 1352) „V epikléze Cirkev prosí Otca, aby zoslal svojho Svätého Ducha  na chlieb a víno, aby sa jeho mocou stali telom a krvou Ježiša Krista a aby tí, čo majú účasť na Eucharistii, boli jedno telo a jeden duch. V opise ustanovenia Eucharistie sila slov a konania Ježiša Krista a moc Ducha Svätého sviatostne sprítomňujú pod spôsobmi chleba a vína Kristovo telo a jeho krv, jeho obetu prinesenú raz navždy na kríži“.(KKC 1353)

„V anamnéze, ktorá nasleduje, si Cirkev pripomína umučenie, zmŕtvychvstanie a slávny návrat Ježiša Krista; predkladá Otcovi obetu jeho Syna, ktorý nás s ním zmieruje. V príhovoroch Cirkev vyjadruje slávenie Eucharistia v spoločenstve s celou Cirkvou, nebeskou i pozemskou, s Cirkvou živých i zosnulých, v spoločenstve s pastiermi Cirkvi; s pápežom, s diecéznym biskupom, s jeho kňazmi a diakonmi a so všetkými biskupmi sveta spolu s ich cirkvami.“ (KKC 1354)

Po eucharistickej modlitbe nasleduje spoločná modlitba Pána a lámanie chleba, následne veriaci prijímajú telo Krista.

Katechizmus učí, že liturgia Eucharistie prebieha podľa štruktúry, ktorá sa zachovala cez stáročia až po naše časy a tvorí „jediný úkon kultu“.(KKC 1346) Štruktúra Eucharistie je hlboko zakorenená vo Svätom písme a v Tradícii Cirkvi.

Zapamätajme si: Na čele liturgického zhromaždenia je Kristus, ktorý je hlavným celebrantom. „Slávenie Eucharistie prebieha v dvoch hlavných momentoch, ktoré tvoria jediný úkon kultu: je to liturgia slova, ktorá obsahuje hlásanie a počúvanie Božieho slova, a eucharistická liturgia, ktorá obsahuje predloženie chleba a vína a eucharistickú modlitbu zahŕňajúcu slová premenenia a prijímanie“. (Kom KKC 277)

 
 
Dnes, stále viac spozávam liturgiu. Skúmam ju s láskou a vnímam ju v jej podstate.
Už sa mi nezdá "smutná", alebo príliš komplexná. nie.
Dnes viem: liturgia je posolstvo lásky Boha k nám ľuďom.
Liturgia je príchod Syna na svet v tomto čase, tu, konkrétne tam, kde som jej účastná.
Liturgia je živou obetou Božieho Syna za mňa, za nás a je oslavou víťazstva Krista nad smrťou. TU a TERAZ.
Každá jediná svätá omša zahŕňa v sebe toto všetko - BOH JE PRÍTOMNÝ TU, TERAZ, uprostred nás.
 
Dnes ďakujem. Ďakujem za zázrak príchodu Boha na svet.
Prichádza stále znovu, zostáva s nami, náš Pán!
 
Ďakujem za jeho Cirkev, ďakujem za liturgiu, v ktorej sa stále sprítomňuje, nie len tu u nás, ale na celom svete.
Na celom svete sú slúžené sväté omše..., v každom čase.
Je to liturgia bez prestania, 24 hodín každý deň! Boh prítomný, víťaziaci a oslobodzujúci! Chvála Bohu! Chvála Kristovi!
 
Chválim a ďakujem za každú jednu svätú omšu, ktorej som smela byť v mojom živote účastná.
Až raz uvidím, ako Kristus dával ochranu, obnovu, akú lásku a koľké odpustenie, ako ma ma sprevádzal v mojom živote každý deň.
heart
Viem, komu som uverila.
Kristus nám dal a dáva seba, dal a dáva nám život v každej svätej omši!
Pán je živý!
Zostáva tu, je stále prítomný, je s nami - je uprostred nás - TERAZ - až po koniec vekov!
+
 
Ďakujem Pane, za dar liturgie!
Ďakujem za kňazov, za biskupov, ktorí sú zosobnením Pána pri slávení liturgie,
ktorí vyslovujú slová modlitby a premenenia pre mňa a pre celý svet,
Ďakujem za kňazom vyslovené slová v ktorých je Tvoja moc! Moc premenenia, odpustenia a uzdravenia!
Ďakujem za Cirkev!
Ďakujem za dar Eucharistie!
Ďakujem za dar spoločenstva!
Moje srdce je plné radosti a vďaky!
+
Nech nás žehná Pán!
Toto všetko je liturgia!
heart