Blogy

« Späť

Kristov a môj kríž

Kristov a môj kríž

Viem, že Ježiš zomrel pre naše neprávosti, pre naše hriechy, aby nás zachránil od večnej smrti, aby sme my mali život v plnosti, život večný - aby sme ho mali VŠETCI teraz a naveky. Viem, že Ježiš vstal z mŕtvych, je oslávený a sedí po pravici Otca.Viem, že zasa príde... Viem, že Ježiš naďalej trpí so všetkými maličkými tu na zemi, ktorí sú utláčaní, bití, pokorovaní, týraní, usmrcovaní fyzicky - telesne i duševne DNES, KAŽDÝ DEŇ. Viem, že Ježiš bez prestania vykupuje človeka z večnej straty života TU a TERAZ. Bude tak robiť, pokým nepríde v Sláve. Viem, Komu som uverila. Viem, čo znamená KRISTOV KRÍŽ DNES.

Verím v radosť a lásku Boha tu na zemi.

Verím v kríž a utrpenie. Verím v to, že nesenie kríža s Pánom je tým najvznešenejším dielom človeka na zemi pre záchranu bratov a sestier, pre záchranu sveta.

Verím Pane, že kríž človeka na zemi má hodnotu neba!

ZvelebujemeTeba Pane, že si tieto veci zjavil maličkým... im patrí prvé miesto po Tvojej pravici... to sú tí, čo si vyprali rúcha a čakajú na vstup na Tvouj svadobnú hostinu.

Obrazy kristovho kríža...

Sú také OBRAZY KRÍŽA, ktoré ukazujú IBA RADOSŤ a NÁDEJ. Tie sú pre povzbudenie človeka. Sú pre to, aby sa človek nebál, lebo kríž bolí... veľmi bolí - inak by to nebol kríž! taký kríž - skôr podobu radostného kríža (žiaden kríž nie je radostným v skutočnosti, lebo ukazuje utrpenie a smrť), máme preto, aby sa človek nebál, lebo po ňom príde smrť... pre niektorých možno bez fyzickej smrti (iba Pán vie) a prejdú tak do večného života. Pre iných - pre mnohých - tu bude aj smrť fyzická, kedy prejdú do večnosti aj telesne. Smrť musí prísť, aby zomrelo, zahynulo, zaniklo staré ja, odumreté telesné a to, čo je v človeku hriešne.

Tieto obrazy nádeje - majú veľkú hodnotu. Sú však statické... človek v nich uctieva a pripomína si to, čo bolo... Utrpenie Pána pred vyše ako 2000 rokmi, ukončené jeho smrťou a zmŕtvychvstaním, Je to zavŕšené dielo Božie, dielo vykúpenia cez smrť Božieho Syna. Taký je obraz alebo podobizeň vo forme 3D - trojrozmernej - Kristus na kríži. Pri ňom sa modlíme, meditujeme, klaniame sa Božiemu dielu pre nás ľudí.

Obrázok radostného kríža:

Sú však aj iné obrazy, podobizne kríža. Aktuálne, živé a skutočne prítomné TU a TERAZ. Je to KRÍŽ, ktorý V BOLESTIACH VYKUPUJE ľudstvo DNES. Je to KRÍŽ ŽIVÝ... a má mnohé podoby... je rozsiaty všade...po celom svete ako vzácne semeno spásy a vykúpenia toho, čo je tu dnes. Úplného vykúpenia, ktoré bude dovŕšené vo večnosti. Tento kríž je odporný, ako bol odporný kríž Krista pred vyše dvetišíc rokmi. Je to kríž špinavý zlobou sveta, skrvavený od rán maličkých dnes, ranami bolestí tela a duše ľudí, ktorí trpia dnes... trpia pre spásu sveta, aby doplnili, čo ešte chýba na zavŕšenie spásy, lebo sme ešte v terajšom svete... Toto je KRÍŽ BOLESTI a UTRPENIA, ŽIVÝ TU PRÍTOMNÝ, KRUTÝ, BOLESTNÝ... Taký kríž nechce mať nikto. Taký nevieme oslavovať, lebo bolí a trýzni a zomiera sa naň. Taký kríž, živý a kruto boliaci, nechceme vidieť, nemôžeme zniesť pohľad naň, ani nedokážeme niesť tú bolesť, lebo by sme zahynuli. DOKÁŽEME ho nielen vidieť, cítiť, ale aj NIESŤ s KRISTOM. ON to už vykonal. Ukázal nám príklad. Teraz je rad na nás, ktorí nasledujeme Ježiša. Nie, nebojme sa! Náš kríž nie je ťažký! PÁN HO NESIE S NAMI! Pán vie, čo je každý z nás schopný uniesť! Každému dáva iba taký, ktorý vie uniesť! Lebo BEZ KRÍŽA NIET SPÁSY!!! Inak by utrpenie dnes nedávalo žiaden zmysel!

Možno ste videli film od Mela Gibsona - Utrpenie Krista, ktorý ukazuje kruté obrazy a bolesť najvyššieho stupňa, ktoré pre nás podstúpil náš Pán... Mnohí ten film ani nemohli pozerať... je príliš "brutálny"... možno, nie isto bol vtedy presne taký krutý, ako ho vo filme zobrazil... taký skutočný... Mnohí sa pohoršili... mnohí odmietli taký pohľad na utrpenie a smrť Krista... Mel Gibson nechal ožiť utrpenie z pred vyše dvetisíc rokov, keď žil Pán na tejto zemi. Zobrazil cestu Pána pre dielo vykúpenia. Krutú, bolestnú, končiacu smrťou a zmŕtvychvstaním Pána...

Možno vidíte ten "film", ktorý práve prebieha na filmovom plátne života... Premietajú ho dnes. Dnes v tomto "živom filme" účinkujú ľudia - ja, ty, my všetci sme jeho predstaviteľmi... tam, kde práve sme. Uprostred života tu na zemi. s blížnymi, v samote, s Kristom i bez Krista. V Duchu svätom alebo v duchu sveta...Boh je režisérom. To je však skutočnosť, začiatok večnosti. Pre mnohých radostný život, pre mnohých život plný utrpenia a bolesti. Boh trpí s nami v tomto pozemskom svete. Nikdy neopúšťa svoje deti. Nikdy nás nenechá bez pomoci, bez lásky.

Kríž a jeho význam

Kríž je symbolom. Tento pripomína to, čo pre nás urobil Boh a Boží Syn Ježiš. Tento kríž nesiem ako znamenie, že patrím Bohu. Ako symbol toho, že viem, čo pre mňa, pre nás vykonal.

Kríž ako nezmyselná bolesť človeka.  To nie je môj kríž, to nie je kríž spásy. Tento kríž, je IBA výplod ľudskej zloby, ktorá trýzni seba a iných, je skutočne dielom človeka pod vplyvom hriechu, pod jarmom zla. tento kríž je bez Boha, bez viery v Boha, bez posily od Boha, áno, bez zmyslu. Je to nahé utrpenie človeka, ľudí, ktorí odmietajú počuť a vidieť, čo nám už vyše 2000 rokov hovorí Pán.

Kríž je prostriedok ku spáse. Kríž je nástroj spásy človeka. Tento kríž - PROSTRIEDOK SPÁSY - nesiem vo svojom srdci, nesiem ho na svojom tele, kým raz  nevstúpim do Pánovej slávy. Tento živý a bolestný, skutočný kríž oplakávam s Pánom, keď vidím môj hriech, keď vidím utrpenie ľudí, keď vidím utrpenie sveta.Tento živý, autentický, skutočný kríž je môj. Na ňom ňom som spojená s Pánom... s bratmi a sestrami, ktorí trpia a hladujú po láske a spravodlivosti. Je to Kríž svätý, ktorý premieňa, očisťuje, mňa, iných, ktorý nás nesie k Pánovi.To ma učí moja viera v Boha. Tento živý a skutočný kríž nás robí spoluúčastnými na Kristovom diele vykúpenia. Tento kríž vyznávam, milujem, nasledujem, nesiem, za tento kríž Bohu ďakujem.

CESTA k blaženosti neba

My žijeme tu, vo svete plnom radostí, ktoré nám dáva denne náš Pán. Potrebujeme ich, aby sme radostne kráčali životom napriek utrpeniam. Žjeme vo svete plnom bolestí... vlastných, osobných i tých, ktoré vidíme okolo seba... Tieto bolesti  nám nedáva Pán! Tie nám dáva zlo, a jeho zástupcovia na zemi! Tie rozsieva zlomený človek, neschopný prijať Krista..., ktorý chce získať bohatstvá tohto života, človek, ktorý sťahuje na svoju stranu mnohých iných ľudí... Zlo môže rozsievať a šíriť iba človek... ktorý odmietol a odmieta spásu v Kristovi. Pre tohoto človeka, pre týchto ľudí zomrel náš Pán! Ešte môžu uveriť! Ešte im dáva čas... ten čas je DNES. Pán im dáva aj iných ľudí a prostriedky... stále. Pán chce ich spásu - spásu všetkých ľudí, sveta. DNES JE ČAS SPÁSY.

Pane Ježišu, Ty si podstúpil hrozné umučenie a smrť na dreve kríža. Ty trpíš DNES s TVOJIMI MALIČKÝMI! Prosíme Ťa, spolu s trpiacimi bratmi a sestrami, ktorí sú Ti vo svojej bolesti a utrpení najviac podobní, prosíme Ťa pre Tvoje bolestné umučenie - ZMILUJ SA NAD NAMI a NAD CELÝM SVETOM! Dovoľ nám, prosíme, prijať a pochopiť Tvoje učenie o spáse! Pomôž nám porozumieť a konať to, čo je potrebné, aby mohlo byť ukončené utrpenie a bolesť ľudí, lebo už nevládzu kričať od bolestí... Pane Ježišu, pre Tvoj svätý kríž zachráň tých, čo dodnes odporujú Bohu a rúhajú sa Božiemu Menu! Zachráň pre Tvoje Milosrdenstvo tých, čo rozsievajú zlo a šíria smrť svojich bratov, sestier a detí! PANE, PRE TVOJ SVATÝ KRÍŽ  zachráň Tvoj ľud a nech čím skôr zavládne Tvoje sväté Milosrdenstvo! Amen!

Nech je zvelebený Boh! Nech je zvelebené Jeho sväté Meno! Nech je zvelebený Pán, ktorý pre nás ľudí podstúpil utrpenie a potupnú smrť na kríži! Nech je zvelebený Svätý Kríž nášho Pána! Nech je zvelebený Pán, prítomný v najsvätejšej Eucharistii! Nech je zvelebený Boh, ktorý sa denne premieňa v rukách kňazov na sviatostných oltároch po celom svete!

Príď Duchu svätý a obnov nás! Obnov svojuu cirkev, ľudí, obnov celý svet! Naplň naše srdcia láskou k Bohu, otváraj srdcia ľudí pre Boha! Príď, Duchu svätý, aby odišla bolesť a utrpenie! Prosíme, Duchu svätý, príď a obnov nás!

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Áno, Ježiša Krista sme ukrižovali aj my svojimi hriechmi, aj neverným, nestálym a falošným srdcom. Preto sú tieto slová „modlitby“, aby podporili našu premenu zmýšľania v láske.
Odoslané 28.9.2012 9:32.
Mne išlo o nesene kríža teraz...nie o ukrižovanie Krista v minulosti. Ide o prítomnosť - o význam kríža teraz, ide o nesenie kríža s Pánom dnes, s láskou a ochotou, ako prostriedku k spáse, na ktorú čakáme, ktorá bude bez bolestí v trvajúcej blaženosti. Už mám premenenú myseľ, zmýšľanie (a stále mi ho premieňa Pán), inak by som nemala dar poznania hodnoty utrpenia a kríža. Inak by som nehľadala Pána a jeho kríž... inak by som neľutovala môj hriech...
Odoslané 28.9.2012 10:13 ako reakcia na Anna Václavová.
Išlo mi o prítomnosť a zmysel utrpenia - kríža - dnes... nie o ničivé utrpenie zla, ale utrpenie, ktoré nás spája s Kristom a s inými, ktorí trpia teraz... utrpenie, ktoré vedie do blaženosti s Kristom. Dnes chceme ísť ku Kristovi bez utrpenia...ako môžeme nájsť Krista bez kríža? Veď kým žijeme, budeme prežívať radosť aj bolesť... zo seba, pre malosť vlastnej lásky k Bohu a k blížnemu, a z iných, ktorí nechcú Boha...a ktorí z ľudskej úbohosti padajú do zla a do hriechu... Dnes si mnohímyslia, že Kristus "čaká" v sláve, kým tam my za ním prídeme? Alebo že je iba v srdci človeka? Myslím, že dnes Kristus naďalej trpí pre našu nechápavosť a pre neveru ľudí, ktorího odmietajú, hoci sú Boží... Myslím, že Kristovo utrpenie definitívne skončí na konci časov... Veď ako by netrpel Pán, keď trpia jeho deti vo svete? Veď On je Hlava nášho Tela, ktorým sme my všetci.
Odoslané 28.9.2012 10:22 ako reakcia na Mária Künzl.
Druhá časť môjho zamyslenia: "Preto sú tieto slová „modlitby“, aby podporili našu premenu zmýšľania v láske."
Odoslané 28.9.2012 10:48 ako reakcia na Mária Künzl.
Odoslané 28.9.2012 11:19 ako reakcia na Anna Václavová.