« Späť

Prúd poslušnosti

Prúd  poslušnosti

 

Hej, tak mnoho ľudí do kostola len preto chodí,

že  spravodlivého Božieho hnevu i pekla sa bojí,

odmieta činiť pokánie, Božiu  lásku neprijíma,

darmi Ducha Svätého a znovuzrodením pohŕda.

 

O jojoj, takíto sa do večného zatratenia rútia,

čas Božej milosti sa kráti, spamätajte sa ľudia !

Ježiš z neba zostúpil, keď sme boli ešte hriešni,

našu spásu priniesol -  krvou a  obeťou na kríži.

 

On často sa v noci modlieval na vrcholkoch hôr,

na tichých miestach v spoločenstve  s Otcom,

On  v bázni  k Bohu volal so  srdcom horlivým,

Otče, ako ľudí od múk zachránim a Teba poteším.

 

Tak ako si Ježišovi vyhovel, pomôž aj nám,  Bože,

chceme Ti verne z lásky slúžiť, žiť podľa Tvojej vôle,

daj milosť  znovuzrodiť sa, uzrieť Kráľovstvo Božie,

navrátiť sa k prvej láske, žiť s Tebou vždy a všade.

 

Prosme Nebeského Otca, čo konať, ako sa posvätiť,

by sme túžbu nie nášho, ale Jeho srdca mohli vyplniť.

Ó,Hospodine, obdar nás postojom Kristovho ducha,

stavať  život na skale, na základe poslušnosti srdca.

 

Buďme prosto poslušní svetlu  Baránka Božieho,

vo viere, v láske, svätosti  i v obeti pre blížneho,

lebo náš Boh  mal nás rád skôr a bez podmienok,

je to  česť pre nás byť šťastným Božím dieťaťom.

 

A tak nechajme sa  obmývať  Božou priazňou,

ktorá  neodchádza, nemení sa, je stále tou istou,

čím častejšie si túto Jeho ľúbosť v dôvere užívame,

tým radostnejšie všetky chvíle života prežívame.