« Späť

Spojiť nespojiteľné

Spojiť nespojiteľné

Svätosť má byť vo svete a práca vo svete vyžaduje svätosť.

Žijeme v prelomovom období. Udalosti vo svete i situácia na Slovensku naznačujú, že „veci“ sa hýbu. A nielen tie viditeľné. Vnímam pohyb Ducha. Vnímam, že Pán Boh tvorí niečo nové. Som šťastný, že práve naša generácia môže byť toho svedkom.
 
Zároveň vidím potrebu hovoriť o stereotypoch, ktoré nám veriacim môžu zabrániť naplno zachytiť vlnu zmeny a využiť ju pre dobro spoločnosti. Jedným z nich je bez pochýb predsudok o špinavej politike a nevypovedanej, v podvedomí driemajúcej tendencii kresťanov strániť sa všetkého „svetského“.
Asi najčastejším biblickým argumentom je výzva Hospodina „Buďte svätí ako som ja svätý.“ (porov. Lv 19,2). Slovo svätosť sa potom vysvetľuje ako oddelenosť od sveta pre Boha, pre jeho zámer. Zahŕňa v sebe varovanie, že byť v tomto svete je zo svojej podstaty zlé. 
 
S týmto vysvetlením nesúhlasím. Svätosť, ako ju chápem, je skôr zdržiavanie sa pozemského poškvrnenia. Znamená to byť oddaný bohoslužbe. A cieľom bohoslužby je z biblickej perspektívy naplniť celú zem Božou slávou (nielen Cirkev, ako si mnohí myslia).  
Koncept svätosti ma nadchýna, ale nechcem sa nechať zviesť k predstave budovania svojho malého bublinkového nebíčka. Verím, že svätosť ukazuje smerom von, do sveta, k ľuďom, buduje a tvorí. 
 
Biblia je plná politiky a politických poslaní. Stačí si prečítať o egyptskom Jozefovi, ktorý vďaka svojej nadprirodzenej schopnosti vykladať sny dokázal politicky riadiť krajinu a tak zachrániť celé národy. Alebo spomeňme proroka Daniela, radikálneho duchovného prebudenca a svätca, ktorý pôsobil ako vysoko postavený úradník v pohanskom a zotročujúcom Babylone. Nakoniec jeho služba priviedla babylonského vládcu ku konverzii.
 
Novozákonná cirkev sa rozrastala. Stále viac ľudí vstupovalo do spoločenstva veriacich a tak aj potreby Cirkvi sa neustále rozširovali. Keď sa niektorí veriaci začali sťažovať na nedostatočnú pozornosť apoštolov vdovám, tí vyhlásili konkurz. Čakali by sme, že prijatí budú tí „menej duchovní“, tým, ktorým modlitba až tak moc nejde a na chválach sa necítia úplne doma. Paradoxne však čítame, že títo služobníci (diakoni) majú byť „osvedčení muži, plní Ducha a múdrosti“ (porov. Sk 6,3). Úloha, ktorou boli poverení diakoni bola čisto praktická. Rozhodnutie apoštolov predsa nesúviselo s chrámom, so službou oslobodzovania ani s kázaním. Išlo o „svetskú“ prácu. 
 
O čom hovorí tento príbeh? Ukazuje nám, že svätosť má byť vo svete a že práca vo svete vyžaduje svätosť.
 
Slovensko je jedinečná krajina, bohatá na zdroje, kultúrne i duchovné dedičstvo, no najmä na ľudí. Pri svojich cestách po Slovensku som nikdy neprestal žasnúť nad kreatívnosťou, nápaditosťou, inovatívnosťou, húževnatosťou a talentom ľudí v Cirkvi i mimo nej. Toto nie je prázdne lichotenie Slovensko, toto je výzva pre teba, aby si sa pozrelo na seba do zrkadla pravdy. 
 
Naše komunity sú spiacimi kráskami, ktoré, ak sa prebudia, radikálne zmenia tvár tejto krajiny. Stojíme pred príležitosťou tvoriť dejiny. V učebniciach čítame o Cyrilovi a Metodovi, o štúrovcoch a môže sa písať aj o tejto generácii. Nezastavme veľké zmeny v spoločnosti malým zmýšľaním. Spojme to, čo je v našich mysliach nespojiteľné. Modlime sa „ako v nebi tak i v politike“. Posväťme politiku. Ukážme, že najvhodnejšími kandidátmi pre spravovanie miest a štátov sú Kráľovskí synovia a dcéry, ktorí majú schopnosť spravodlivo a múdro vládnuť. Dokážme angažovaním sa v politike, že Boh na tento svet nezabudol, práve naopak, ponúka liek na každý ľudský problém. 
 
Kresťanstvo sa dostalo v posledných desaťročiach do hlbokej krízy, pretože vidieť len impotentných a nudných veriacich. K slovu sa dostávajú vplyvy a ideológie, z ktorých nám často stavajú vlasy dupkom. Našou odpoveďou nemôže byť podpísanie elektronickej petície z pohodlia svojho domova. Toto je naša príležitosť znova začať spravovať zem, ktorá nám bola zverená. Zmocnime sa všetkého, čo máme k dispozícii – študujme, pýtajme sa, diskutujme na sociálnych sieťach, píšme blogy, stretávajme sa, zakladajme združenia. Žehnajme a duchovne bojujme za svojich politických predstaviteľov. 
 
Spájajme nespojiteľné.
Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Na 100 percent s vami súhlasím, že ste práve tá generácia, ktorá u nás na Slovensku má čo povedať všetkým jej obyvateľom. Áno v každom poste sa máme posväcovať, aby sme pristupovali k svetským veciam, od ktorých závisia životy našich blížnych, zodpovedne a s láskou. Nie kritikou politikov, ktorí nie všetci plnia svoje poslanie len pre peniaze a slávu, ale angažovať sa pri naplnení pozitívnych cieľov pri skvalitňovaní života. Bez Boha to nejde.
Odoslané 16.10.2014 8:46.
Na 100 percent s vami súhlasím, že ste práve tá generácia, ktorá u nás na Slovensku má čo povedať všetkým jej obyvateľom. Áno v každom poste sa máme posväcovať, aby sme pristupovali k svetským veciam, od ktorých závisia životy našich blížnych, zodpovedne a s láskou. Nie kritikou politikov, ktorí nie všetci plnia svoje poslanie len pre peniaze a slávu, ale angažovať sa pri naplnení pozitívnych cieľov pri skvalitňovaní života. Bez Boha to nejde.
Odoslané 16.10.2014 8:46.
„Sväté je to, čo je oddané Bohu, čo mu stojí v službách,“ poznám takýto citát z jednej knižky. Mám rada staré náboženské slová, svätosť, milosť, Božia vôľa,... hľadám ich význam a usilujem sa o ich uplatnenie v mojom živote. Keď chceme, aby nám písali veriaci, potrebujeme, aby nám to niekto vysvetlil, či to, čo píšeme je dobré a správne. Ja tu určite nepíšem preto, aby sa mojím názorom téma vyčerpala, že môj názor je zo všetkých najlepší a jediný správny, ani nemám úmysel nikoho pomýliť.
Odoslané 17.10.2014 9:46.