Blog

« Späť

Zamyslenie na 18.12.

Zamyslenie na 18.12.

Adventné zamyslenie v predvianočnom týždni.

18. december

Dnešné čítania: Jer 23,5-8; Ž 72; Mt 1,18-24.

Keď si pozrieme dnešné liturgické texty, postrehneme, že téma, ktorá sa opakuje vo všetkých, je vyslobodenie z hriechov.
To, čo ideme sláviť na Vianoce – narodenie Božieho Syna – sa udialo práve z tohto dôvodu. „On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies... a stal sa človekom“ – opakujeme vo Vyznaní viery.
Zamyslime sa dnes nad touto myšlienkou.
Ako pomôcka nám môže poslúžiť aj evanjeliová zmienka o mene, ktoré dostane prisľúbený Mesiáš. Práve v dnešnom evanjeliu (verš 21) sa píše: „Dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ A hneď nato sa cituje proroctvo: „Hľa, Panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami“ (verš 23).
Ako je to teda s tými menami? Prečo sa spomínajú až dve mená, prečo mal Jozef dať dieťaťu iné meno než v onom proroctve a pritom sa zdá, akoby v tom nebol žiaden problém?
V židovskom národe, a vôbec v semitských krajinách, malo meno oveľa väčšiu váhu než u nás. Neplnilo len úlohu rozlišovaciu, ale bolo akoby „legitimáciou“ a životným programom: hovorilo niečo o samej podstate toho-ktorého človeka. Na druhej strane dať meno znamenalo predurčiť osud človeka, ustanoviť niekoho do určitej funkcie, charakterizovať jeho vlastnosť či poslanie a podobne. Meno sa tak stávalo priam synonymom daného človeka.
Takto možno lepšie chápať aj biblické vyjadrenia „vzývať Božie meno“, trpieť pre Kristovo meno“, „na jeho meno sa zohne každé koleno“, ale i „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ a ďalšie.
V Izraeli boli rozšírené viaceré náboženské tradície: jedna z nich sa nazýva jahvistická (Boh nazýva menom Jahve) a druhá elohistická (Boha nazýva menom Elohim). Veriaci Židia dávali často svojim deťom mená, ktoré vyjadrovali ich vzťah k Bohu. A tak máme v jahvistickej tradícii mená, ktoré vznikli spojením mena Jahve a nejakého prívlastku, napr: Ozeáš (Oz=sila, Ja=Jahve), Jozafát (Jo=Jahve, Safath=súdi), Azariáš (Azar=pomáha, Ja=Jahve)
a iné; v elohistickej tradícii zas napr. mená Samuel (Šem=meno, El=Elohim) a podobne. Zaujímavo môžu pôsobiť mená Eliáš a Joel, ktoré v týchto dvoch rôznych tradíciách vlastne znamenajú to isté: Môj Boh je Jahve“, resp. „Elohim je mojím Bohom“.
Takto treba vnímať aj evanjeliový text, ktorý hovorí o „mene“, čiže poslaní, charakteristike Božieho Syna. Meno Emanuel (Himmanu=s nami, El=Elohim) je naplnením Izaiášovho proroctva o človekovi, ktorý bude stelesňovať Božiu prítomnosť medzi ľuďmi, a bude teda Božím Synom v pravom slova zmysle, nie len obrazne, ako sa toto pomenovanie v Biblii používalo často. Meno Ježiš (Jo=Jahve, Šua=spasí) je zasa naplnením proroctva, ktoré
dostal predošlý nositeľ tohto mena a poznáme ho pod poslovenčeným menom Jozue v Dt 31,7n (porov. aj Sir 46,1).
V Ježišovi Kristovi sa napĺňajú a spájajú obidve tieto proroctvá: Boh je s nami, aby nás spasil. Nie sú to teda dve mená, ale dve poslania, ktoré charakterizujú Dieťa v lone Panny Márie: On príde medzi nás a vyslobodí nás.

"V nikom inom niet spásy..." (Sk 4,12)

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Neprestávam byť vďačná za tieto zamyslenia, hlavne že prichádzajú včas! Dovolím si ju potvrdiť malou odvolávkou, ktorá potvrdzuje evanjeliovú pravdu slovami proroka Izaiáša - Iz 7,14 Preto vám sám Pán dá znamenie: Hľa, panna počne a porodí syna a dá mu meno Emanuel!
Odoslané 18.12.2012 3:28.