« Späť

Eschatologická reč 2

Eschatologická reč 2

Eschatologická reč Ježiša Krista - tu sa nám Ježiš prihovára ako starostlivý priateľ- brat- Otec.

 

Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi.  Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych.  Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. (Mt 25,1-4)

Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: "Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!"  Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy.  (Mt 25,5-7)

Tu nerozumné panny povedali múdrym: "Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú."  Ale múdre odvetili: "Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!" (Mt 25,8-9)

No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.  Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: "Pane, Pane, otvor nám!" Ale on im povedal: "Veru, hovorím vám: Nepoznám vás."  Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny. (Mt 25,10-13)

 Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďalšiemu jeden, každému podľa jeho schopností, a odcestoval. (Mt 25,14-15)

Ten, čo dostal päť talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších päť. Podobne aj ten, čo dostal dva, získal ďalšie dva. Ale ten, čo dostal jeden, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. (Mt 25,16-18)

Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal päť talentov, priniesol ďalších päť talentov a vravel: "Pane, päť talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších päť som získal."  Jeho pán mu povedal: "Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána."   (Mt 25,19-21)

Predstúpil ten, čo dostal dva talenty, a vravel: "Pane, dva talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie dva."  Jeho pán mu povedal: "Správne, dobrý a verný sluha; bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým: vojdi do radosti svojho pána." (Mt 25,22-23)

Predstúpil aj ten, čo dostal jeden talent, a hovoril: "Pane, viem, že si tvrdý človek: žneš, kde si nesial, a zbieraš, kde si nerozsýpal.  Bál som sa, preto som išiel a ukryl tvoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje." (Mt 25,24-25)

Jeho pán mu povedal: "Zlý a lenivý sluha! Vedel si, že žnem, kde som nesial, a zbieram, kde som nerozsýpal?  Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. (Mt 25,26-27)

Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov.  Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami." (Mt 25,28-30)

Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov.  Ovce si postaví sprava a capov zľava. (Mt 25,31-33)

Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: "Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. (Mt 25,34)

 Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; (Mt 25,35)

 bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne." (Mt 25,36)

 Vtedy mu spravodliví povedia: "Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?" (Mt 25,37-39)

 Kráľ im odpovie: "Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili." Potom povie aj tým, čo budú zľava: "Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! (Mt 25,40-41)

Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma." (Mt 25,42-43)

Vtedy mu aj oni povedia: "Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného alebo ako pocestného alebo nahého alebo chorého alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?" (Mt 25,44)

Vtedy im on odpovie: "Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili."  A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života." (Mt 25,45-46)

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Hľa, Boh, ktorý nám ukazuje a vysvetľuje, čo všetko máme urobiť, aby sme vošli ku Nemu do neba...
Odoslané 13.4.2012 9:38.
Jn 6,27.40 Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou." Lebo vôľa môjho Otca je, aby každý, kto vidí Syna a verí v neho, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň."
Odoslané 13.4.2012 9:44 ako reakcia na Eva Vráblová.
Že akú úlohu tu zohrajú naše skutky, a naše úsilie žiť životom podľa učenia Ježiša Krista, to práve dokazuje aj táto Eschatologická reč Ježiša Krista.
Odoslané 13.4.2012 9:51 ako reakcia na Eva Vráblová.