« Späť

Aj homosexuáli sú povolaní byť dedičmi Božieho Kráľovstva

Aj homosexuáli sú povolaní byť dedičmi Božieho Kráľovstva

Referendom o rodine to vrie v celej našej spoločnosti. Vraj už je toho priveľa. ...nelásky k blížnemu svojmu, netolerancii, zaujatosti, predpotopných názorov, diskriminácie...

Absolútne si to nemyslím.

Toto všetko sa dá zovšeobecňovať, a brať, ako aj každý subjektívny názor ktoréhokoľvek človeka. Ale keď sa to ozýva z každého „kúta“ našej spoločnosti, je treba sa nad tým zamyslieť.

V sobotu 7. 2. 2015 budem určite hlasovať 3x ÁNO, to len, aby nedošlo k omylu.

Ja dnes chcem osloviť kresťanov, ktorí si o sebe myslia, že sú veľmi dobrými katolíkmi, ale svojimi príspevkami a názormi v diskusiách osobných, ale i trebárs na nete, vyslovujú nenávistný postoj k párom rovnakého pohlavia a vyjadrujú sa o nich dehonestujúco. Neviem, či to robia zámerne, alebo v “mene pravdy“, ale chcem im povedať, aby sa nemýlili, lebo sa prehrešujú proti láske. Proti láske k človeku.

Viem, možno sú zanietení a chcú povedať, že nesúhlasia s nimi, s ich hriešnym životom, ale ja si dovolím tvrdiť, že hriešna je celá naša spoločnosť.

Tolerujeme hriech u nás samých, ale hriech u ostatných je predsa do očí bijúcejší...

Mt7, 3 Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?

Čo to znamená?

My veriaci, ktorí sme spoznali pravdu Božiu, ju máme ohlasovať všetkým bratom a sestrám, ktorí o nej ešte nepočuli, slovom, no najmä svojím životom.

Nemôžem v srdci odsudzovať gejov a lesby, ak v rodine žijú mladí ľudia nezosobášení, v konkubináte, v nesviatostnom zväzku, požehnanom Bohom, a  - na dôvažok sme všetko katolíci…

Že sa to nedá porovnávať? Že oni nie sú “v čiernej skupine zatracovaných ľudí?”

Ak chceme, aby homosexuáli neboli raz zatratení, musíme im pozorne a nie povrchne, s postojom odmietania, vysvetľovať, čo je to hriech v očiach Boha, a neustále im zdôrazňovať, že aj oni sú veľmi Bohom milovaní, že aj za nich Pán Ježiš položil svoj život a že by bola veľká škoda, ak by túto Jeho veľkú obetu aj za nich, vykonal nadarmo, ak by sami netúžili po spáse svojej duše.

Ale toto všetko máme “vykladať” aj svojim deťom, ktoré žijú v hriechu, teda v nesviatostnom manželstve.

Hriech v očiach Boha sa nedelí na tých, čo sú v partnerskom zväzku ako homosexuáli, lesbičky, alebo heterosexuáli. Hriech nás všetkých predsa oberá o Božiu milosť, bez rozdielu postavenia, rasy, náboženstva, presvedčenia, pohlavia.

Čo nás však deli na dve skupiny, je stav duše, či sme mali vedomosť o hriechu, či nám niekto povedal o Ježišovi Kristovi – našej Spáse, Bohu, Spasiteľovi a Vykupiteľovi.

Ak sme kresťania katolíci, obsiahli sme všetky sviatosti v živote, boli sme pomazaní Duchom Svätým, a aj tak “žijeme v hriechu”, teda tvrdošijne odmietame dostať sa zo stavu ťažkého previnemia sa voči Bohu, a svoj život žijeme v nečistote zväzku, ktorý nie je požehnaný Bohom, máme možno ešte väčší hriech, ako lesby a gejovia, ktorí nikdy o Bohu nepočuli.

Preto neodsudzujme homosexuálov len preto, že nimi sú. Pozývajme ich do centra nášho života. Do našich spoločenstiev, rodín, komunít, a otvárajme im srdcia pre Boha.

Ukážme im, že Boh je najväčšia Hodnota, akú sme mohli my, obyčajní “červíčkovia tejto zeme”, obsiahnuť. O čo som ja hodnotnejšia a dôležitejšia pred ľuďmi a pred Bohom, ako oni? Akú zásluhu mám ja sama pred sebou, pred Bohom, a pred celým stvorenstvom, že som veriaca? Čo som v živote urobila viac, ako oni, ale cítim sa, že som veľmi Bohom milovaná?

Sama o sebe celkom nič.

Boli to však moji drahí rodičia, ktorí ma učili žiť život vo viere.

Boli to moji rodičia, krstní a birmovní rodičia, ktorí ma priviedli do chrámu nášho Otca, dožičili mi prijať sv. krst, ktorým som vstúpila do spoločenstva Sv. Cirkvi, otvorili mi tak cestu k Bohu a zaviazali sa pred Pánom, že ma budú vychovávať vo viere.

Boli to mnohí kňazi, ktorí viedli môj život a formovali pre Boha.

Toto všetko bolii základy mojej viery, nezaslúžené dary. Až keď moje vedomie spoznalo v mojej duši, Kto je to Boh, až potom Mu mohlo dať svoju slobodnú vôľu a povedať Mu, že som šťastná, že Mu patrím.

Čo by sa stalo so mnou, keby som mala neveriacich rodičov? Ktorí by ma nikdy ku viere neviedli? O Bohu by som nepočula, alebo nechcela počuť, lebo by som s Ním nemala utvorený žiaden vzťah? Možno by som sa Ho bála. Čo by sa stalo so mnou, keby som žila svoj život podľa svojej ľubovôle, ako lesba, a mnohí kresťania by mnou opovrhovali? Túžila by som sa dostať do ich “kruhu”, spoločenstva?

Ak by sa iba oni cítili byť vyvolenými?

Áno, je dobre, keď nesúhlasíme s ich hriešnym spôsobom života. Áno, je dobré, keď si ideme zastať v Referende o rodinu rodinu, založenú jedným mužom a jednou ženou.

Áno, je dobré, keď sa vyslovíme v Referensde, že nesúhlasíme, aby si gejovia a lesby adoptovali naše deti.

Áno, je veľmi dobré, priam žiadúce, ak sa v Referende vyslovíme, že je jediné a dobré, keď škola a náš štát nechá sexuálnu výchovu maloletých iba na nás, rodičoch. Je to dokonca naše výsostné právo.

Ale vyjadrime sa aj prečo.

Ako kresťania, ktorí sa nebudú skrývať za slovíčka. Aspoň jednou, dvoma vetami.

Lebo Boh stvoril muža a ženu. Aby sa milovali a najvzájom dopĺňali. Lebo Boh požehnáva manželstvá a v tejto Jeho sviatosti plne rozmnožuje svoje milosti. Lebo v rodine sa rodia deti, ktoré budú mať plnohodnotný život, ak ich budú vychovávať obidvaja rodičia.

Ja verím, že aj dve lesbické ženy môžu obdarovať svojou láskou človiečika z detského domova, ale zároveň jedným dychom dodávam, že tu sa musí prihliadať na jeho dobro a právo Božieho dieťaťa, a to v tom, aby nežili tieto deti v domnení, že život, aký mu tu ponúkajú, je taký samozrejmý, ako dýchanie. Pretože v jeho detskej dušičke by nastal veľký zmätok, kedy by pochopilo, že toto nie je pravý život, ktorý mu pripravil Boh. Život by mu nebol ponúknutý z pravej perspektívy Božieho dieťaťa, jeho život by bol vo veľkom ochudobnený o mužský vzor, ktorý tu, samozrejme, absentuje. Dieťa nie je naozaj Tovar, po ktorom siahneme, keď budeme po ňom túžiť. Dieťa má svoje hodnoty, telo, ducha, aj dušu, s ktorou nikdy nesmieme manipulovať podľa našej svojvôle, pôžitku a pocitu nasýtenia, že všetko môžeme. Dieťa je Boží tvor, v ktorom má Boh zaľúbenie a my ho nikdy nesmieme degradovať podľa našich smerníc, pôžitkov, túžby a práv, vytvorených ľuďmi. Navyše by mohlo prebrať ich štýl života, ktorý nie je v súlade s Božou vôľou.

Prosím, nezatracujme homosexuálov, nevyvyšujme sa nad nich, ale s láskou ich veďme k Bohu. Kto im povie o Bohu, ak nie my?

S láskou evanjelizujme vo svojich rodinách, vzťahoch, spoločenstvách, priateľstvách… Ale hovorme nielen o láske k Bohu, ale povedzme ľuďom aj o Božích prikázaniach, ktoré platia pre všetkých ľudí rovnako, bez prikláňania sa k inému, či rovnakému pohlaviu.

1Kor6, 18 Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého by sa človek dopustil, je mimo tela; kto však smilní, hreší proti vlastnému telu.

Čo však musíme odsudzovať, je teda hriech. Homoloby. Festivaly homosexuálov, Dúhové pochody, Pochody vraj za svoje práva. Prezentácia homosexuálneho života. Toto všetko je do neba volajúci hriech.  Homoloby ako štýl života. Nezriadený sex ako normativ pre všetkých ľudí. Právo na uzákonenie svojho štýlu života v spoločenstve a jej akceptáciu na všetkých úrovniach života, školského a vzdelávacieho systemu a zaraďovanie do školských osnov.

Milí gejovia a lesby, Váš štýl života nesmie byť normatívom pre všetkých ľudí.

1Kor6, 9 Neviete, že nespravodliví nebudú dedičmi Božieho kráľovstva? Nemýľte sa: ani smilníci ani modloslužobníci ani cudzoložníci ani chlipníci ani súložníci mužov.

10 ani zlodeji ani chamtivci ani opilci ani utŕhači ani lupiči nebudú dedičmi Božieho kráľovstva.

11 A niektorí ste toto boli. Ale obmyli ste sa, boli ste posvätení, boli ste ospravedlnení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha.

12 "Všetko smiem." Ale nie všetko osoží. "Všetko smiem." Ale ja sa ničím nedám zotročiť.

13 "Jedlo je pre žalúdok a žalúdok pre jedlo." Boh však zničí jedno aj druhé. Ale telo nie je na smilstvo, lež pre Pána a Pán pre telo.

14 A Boh aj Pána vzkriesil a vzkriesi aj nás svojou mocou.

15 Vari neviete, že vaše telá sú Kristovými údmi? Môžem teda vziať Kristove údy a urobiť ich údmi neviestky? Vonkoncom nie!

Preto zanechajte hriech a robte pokánie za svoje činy.

1Kor6, 20 Draho ste boli kúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele.

Aj Vás pozývame:

Poďte k Referendu a poďte hlasovať aj Vy za rodinu. Predsa aj Vy ste z nej vzišli a ste aj Vy povolaní žiť v nej. Neprotirečiť sa Božej vôli. Poďte aj Vy Bohu povedať svoje ÁNO.


Celý profil
Ž95,1 Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu.

Eva patrí aj do:

Priatelia

Štefan Hrbček
Martin Lojek
Eva Baranovičová
Ján Pankovčin
Anna Lojeková
Martin Majda
Miroslav Priecel
Robert Krett
júna 19
Daniel Ruščák komentoval príspevok od autora Eva Vráblová, blog Bohu vďaka!....
12:22
októbra 21
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Rodičia, viete, čo si vaše deti kupujú na desiatu?.
15:19
mája 4
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Deti - ako plod manželskej lásky.
11:53
apríla 16
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:27
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Súcitíme.
12:19
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Súcitíme.
12:13
apríla 12
Eva Vráblováaktualizovaný blog, Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:43
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Priatelia sú hviezdy na nebi.
17:39
apríla 10
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Milujem, milujem svoj život.
17:22
apríla 8
Eva Vráblová napísal nový príspevok, blog Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších....
16:42
Odoberať aktivity Eva Vráblová. (Otvorí sa v novom okne)