« Back

Národný týždeň manželstva 9.1.-15.1.2015

Národný týždeň manželstva 9.1.-15.1.2015

Národný týždeň manželstva je celosvetová kampaň na podporu manželstva. Už piatykrát prebieha aj na Slovensku, tentoraz od 9. do 15. februára 2015. Do Národného týždňa manželstva sa môžete zapojiť vo svojom manželstve – tým, že si nájdete viac času na svojho manžela/manželku, pripravíte pre neho/ňu niečo, čo má rád/rada. Môžete niečo spolu podniknúť, zažiť, pripomenúť si najkrašie časy vášho vzťahu a niečo si z nich zopakovať, obnoviť. Veď ste sa nezobrali pre papier, ale preto, aby vám bolo spolu dobre.


     Národný týždeň manželstva (NTM) je týždenná kampaň na podporu manželstva. Myšlienka NTM na Slovensku vychádza z medzinárodnej iniciatívy rovnakého zamerania. Národný týždeň manželstva odštartoval v roku 1997 anglický manželský pár Richard a Maria Kane. Tento projekt priťahuje v Anglicku podporu a záujem hlavných predstaviteľov politiky, cirkvi a médií. Okrem Anglicka sa NTM organizuje v Írsku, Nemecku, Švajčiarsku, Belgicku, Holandsku, Maďarsku, Česku, Slovensku, Rumunsku, Ukrajine, Austrálii a USA.

     Stručná charakteristika projektu
Národný týždeň manželstva (NTM) je pozitívna a preventívna kampaň na podporu manželstva, ktorá prebieha na Slovensku od roku 2011 v týždni osláv sviatku Valentína. NTM je čas, kedy sa viac hovorí o manželstve, jeho význame, kráse, sile a potrebe pre dnešnú spoločnosť. NTM je čas kedy sa manželia viac sústredia na skvalitnenie ich manželského vzťahu.

Národný týždeň manželstva je oslava manželského vzťahu. V súčasnej spoločnosti vidíme veľa zlých príkladov vzťahov a často sa ľudia vystatujú svojím sebeckým, arogantným životným štýlom. Tento týždeň je teda dobrou príležitosťou pripomenúť si, podporiť a obnoviť v dnešnej dobe to vzácne, čím je pre každého z nás manželstvo. Celoživotné spolužitie muža a ženy je model, na ktorom je založená ľudská spoločnosť. Prináša bezpečie, prijatie a zmysluplné medziľudské vzťahy. Rozdielnosť muža a ženy, ich odlišné povahy, vlastnosti, či kultúrne a rodinné pozadie sú obrovským prínosom, pretože sa môžu dopĺňať a podporovať jeden druhého v jeho slabších stránkach.

     Cieľ NTM
Cieľom NTM je podporiť manželstvo akýmkoľvek kreatívnym a originálnym spôsobom a poukázať na výhody zdravého manželstva spoločnosti, médiám a vláde; motivovať laickú a odbornú verejnosť, médiá a verejne známe osobnosti, aby aspoň raz v roku podporili dôležitosť manželstva v spoločnosti a potrebu starať sa oň a to prostredníctvom aktivít cirkevných spoločenstiev, zliav pre manželov, spoločenských organizácií a mediálneho spravodajstva. Cieľom NTM je tiež dať manželom podnety na to, aby urobili niečo pre svoj vzťah - súkromne alebo verejne.

     Cieľová skupina
Projekt má charakter celospoločenský, neobmedzuje a neviaže sa na žiadne náboženstvo. Cieľovou skupinou projektu sú manželia v rôznych etapách a situáciách: mladí manželia, manželia v strednom veku, manželia v dôchodkovom veku, ale i deti a mladí, ktorí sa na manželstvo pripravujú.

     Zastrešenie projektu
Na národnej úrovni projekt zabezpečuje OZ Národný týždeň manželstva, ktoré je zastrešujúcou platformou pre najrôznejšie miestne aktivity zamerané na praktický rozvoj manželstva, ktoré prebiehajú na rôznych miestach Slovenska. Stáva sa tak platformou spolupráce pre rôzne subjekty, ktorých cieľom je pracovať na rozvoji kvalitných manželských vzťahov. Na tejto iniciatíve sa však zároveň môže podieľať každý, kto zdieľa podobné hodnoty a ciele.
Na regionálnej  a miestnej úrovni projekt zabezpečujú centrá pre rodinu, občianske združenia, obecné úrady, miestne cirkvi, neformálne združenia a podnikatelia.

     Aktivity projektu
Jedným z cieľov projektu na regionálnej úrovni je sieťovať obecné úrady, školy, cirkvi, miestnych podnikateľov a manželov v spoločnej myšlienke podpory manželstva a jeho významu. Počas týždňa manželstva sú v ponuke rôzne aktivity pre manželov, ktoré majú napomôcť manželom nájsť si v tomto týždni viac času na seba a svoj vzťah. Sú to aktivity spoločenského charakteru (kino, prednášky, výstavy, súťaže), duchovného charakteru (bohoslužby, modlitby a pobožnosti) ale i voľnočaosvého charakteru (zľavy v cukrárni, kaviarni, pizzerii, tanečné kurzy).

Viac informácií na www.ntm.sk