Ikona bola vyrobená sestrou Máriou - Paulou, mníškou benediktínskeho kláštora na Olivovej hore v  Jeruzaleme pre Hnutie Equipes Notre- Dame.

    Je to obraz Svätej rodiny a obraz zjednotenia  (spoločenstva) Svätých osôb. Zároveň obraz vyjadruje zjednotenie, lásku, život manželstva a kresťanskej rodiny, ktorá sa usiluje o svätosť a budovanie spoločenstva vo svojom manželstve a rodine.
Svätý Jozef objíma Máriu. Obaja rukami držia a objímajú Krista. Kristus ľavú ruku spája s ich rukami, pravou rukou pozdvihnutou na požehnanie poukazuje na Máriu. Tieto tri spojené ruky vyjadrujú jednotu Krista s manželským párom, spojeným manželskou prísahou. Vyjadrujú cestu a úlohy kresťanských manželov: každý z nich samostatne aj obaja spoločne sú povinní držať sa Krista. On je medzi nami - kresťanskými manželmi. Našu pozornosť upriamuje na srdečnosť a ohľaduplnosť, s akou Sv. Jozef objíma manželku. Zapadá sem aj odporúčanie Sv. Pavla:

"Muži, milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval Cirkev a vydal sám seba za ňu."         Ef 4, 25

    Táto ikona je teda obrazom Kristovej lásky k Cirkvi, ktorej stelesnením má byť každé manželstvo.

"Svoj oblúk umiestňujem v oblakoch, aby bol znakom zmluvy medzi mnou a zemou." Gn 9, 13

    V ikonografii, oblúk často označuje prítomnosť Boha - Božiu zmluvu s ľuďmi. Oblúk spájajúci a zjednocujúci Máriu a Jozefa, celú Svätú Rodinu, nám hovorí o Božej zmluve s rodinou, s manželmi. Oblúk, ako aj celá ikona, môžu symbolizovať lásku Boha k svojmu ľudu, ktorá bola už v Starom zákone zobrazovaná skrze manželskú lásku:

    "... Bo manželom ti bude tvoj stvoriteľ Pán zástupov je jeho meno, vykupiteľom Svätý Izraelov, Bohom celej zeme sa nazýva. Veď ako opustenú ženu a duchom skleslú povolal ťa Pán. Nuž či môže byť zavrhnutá žena mladosti? - hovorí tvoj Boh. Na krátku chvíľu som ťa opustil a veľkým zľutovaním si ťa pritiahnem... " Iz 54, 4-10

     Táto ikona hovorí:

"Boh je láska ... Keď sa milujeme navzájom, Boh v nás zostáva ..." 1 Jn 4, 7-18

     O tomto môže svedčiť fakt, že stred kruhu, ktorého fragmentom je spomínaný oblúk, sa nachádza v mieste kontaktu, pritúlenia sa Márie a Jozefa. Žltá a zlatá farba sa spájajú so svetlom. Zlatý oblúk predstavuje svetlo Božie, ktorým sa riadila Mária s Jozefom vo svojom živote, a ktorým sa aj my chceme riadiť vo svojom manželskom a rodinnom živote. Žltá farba nad oblúkom je znakom svetla, ktorým máme byť ako Kristovi učeníci:

    "Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach."  Mt 5, 14-16

     Táto ikona pripomína tiež úlohy, na ktoré sa chceme podujať, ako členovia Hnutia. Spoločné vystretie rúk ku Kristovi, spájajúce sa s Ním, a Jeho požehnanie a opretie Jeho ruky o dlane manželov pripomína manželskú modlitbu a manželský dialóg. O manželskom dialógu svedčí aj  neha a srdečnosť v geste objatia, pritúlenia sa Márie a Jozefa. Manželský dialóg je miesto, kde s láskou objímame záležitosti druhého človeka, najmä toho najbližšieho – manželského partnera, a premýšľame, ako sa lepšie zjednotiť, aby sme boli bližšie k Bohu i k sebe navzájom, aby sme Ho mohli spoločne priniesť iným, tým, s ktorými sa delíme o svoje úspechy i problémy na stretnutiach. To srdečné objatie a spájajúce sa dlane vyjadrujú pravidlo života, kde svojimi skutkami, svojím postupom tiež objímame druhého človeka a spájame sa s ním. Rodina v oblúku lásky Božej, v zmluve s Bohom pripomína v konkrétnom čase aktualizáciu zmluvy Boha s našou rodinou, ktorou je čas rodinnej modlitby.

    V rukách Márie a Jozefa je Kristus. V našich – je Slovo Božie, keď o Ňom uvažujeme a zavádzame Ho do každodenného života. Oči Márie - nasmerované na žehnajúceho Ježiša pripomínajú osobnú modlitbu.

    Táto ikona obsahuje mnoho symbolov a významov. Skrze jej bohatstvo, môže k nám prehovárať rôznymi spôsobmi. Určite volá:

"Preto prijímajte jeden druhého, ako aj Kristus prijal vás, na Božiu slávu." Rim 15,7

"Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec." Mt 5,48

     Chceme vypočuť to volanie a realizovať ho s Božou pomocou v ťažkostiach i radostiach každodenného rodinného života.

 

 

   Logo jasne ukazuje identitu a jednotu Hnutia. Z obrázku je možné vyčítať jeho posolstvo.

Equipes Notre - Dame je hnutie manželskej spirituality, ktoré vedie kresťanské manželstvo k jednote, spojené sviatosťou manželstva, a tak pomáha hlbšie načerpať milosti, aké táto sviatosť poskytuje.

    Logo sa skladá z dvoch symbolov - ryby a prsteňov a z názvu Hnutia. Ryba je symbolom prvých kresťanov. Písmená gréckeho slova "ryba" (ictus) znamenajú "Ježiš Kristus, Boží Syn, Spasiteľ" - takže ryba predstavuje Krista. Rovnakým spôsobom ako prví kresťania sa aj manželia stretávajú na sedeniach. Slovo "Equipe" pochádza zo starého francúzskeho slova "esquif", čo znamená malá loďka. Tu tiež možno vnímať symbol ryby, preto je v symbole ryby zahrnutý odkaz na Krista aj spoločenstvo.

    Obrúčky: Jedná sa o snubné prstene, ktoré predstavujú stav zasnúbenej osoby. Symbolizujú záväzok, lásku a vernosť  milovanej osobe, ktorú sme si vybrali.

    LOGO obsahuje dva výrazné znaky Hnutia: odkaz na kresťanstvo a manželstvo. Sú na ňom tri základné farby: modrá, žltá a červená - podľa významu, aký majú v ikonografii.

Modrá farba - predstavuje Božstvo (Boha).
Žltá alebo zlatá farba - symbolizuje slávu Božiu.
Červená farba - reprezentuje človeka.

    Ryba je modrej farby. Obrúčky vo forme kruhov okolo ryby sú tieňované žltou a červenou. Prepletené cez rybu symbolizujú Božiu zmluvu s Jeho ľudom, na ktorej kresťanské manželstvo stavia svoj základ a z ktorej preberá svoju povahu ako sviatosť. Pod obrázkom je nápis "Equipes Notre-Dame" („Skupiny Notre – Dame").