SPIRITUALITA SKUPÍN  PANNY MÁRIE

Spiritualita, to je Duch, ktorý dáva zmysel konkrétnym návrhom života, intuíciu, ktorá „otvára" , čo je zakryté ľudskému duchu, orientáciu, ktorá vytvára zo života neustále hľadanie jednoty s Bohom.

 

ZJEDNOTENÍ V MENE KRISTA

„ Lebo kde sú dvaja, alebo traja zhromaždení v mojom mene, ja som medzi nimi."   (Mt 18,20)

Skupina je viac ako ľudské spoločenstvo, je zjednotená v mene Krista. Pri Kristovom zjavení sa apoštolom po zmŕtvychvstaní, jeho slová im umožnili pochopiť Písmo a spoznať jeho posolstvo. Rovnakým spôsobom je Kristus  prítomný pri našich stretnutiach. Zjednotení v jeho mene, jeho Duch živí našu vieru a dáva jej rásť.

 

VZÁJOMNÁ POMOC

   „Neste si navzájom bremená."  (Gal 6,2)

   Je normálne, užitočné a motivujúce žiadať o pomoc svojich priateľov, preto manželské dvojice jednej skupiny si navzájom pomáhajú materiálne ako aj duchovne.

   Pokúšajú sa uskutočniť  štyri požiadavky bratskej lásky :
dávať a dostávať, a to, čo je ťažšie , prosiť a vedieť odmietnuť.

VZÁJOMNÁ MANŽELSKÁ POMOC

   Manželstvo je zväzok, ktorý sa rozvíja od prvého okamihu „ÁNO" až do posledného návratu k Otcovi. Toto putovanie manželov v láske bude môcť trvale prežiť, ak ich vzájomná manželská  pomoc sa stane dennou realitou. Takto každý v manželstve bude rásť z toho, že využije odlišnosti a veci, ktoré  dopĺňajú ich dvojicu.

VZÁJOMNÁ POMOC NA CESTE SVÄTOSTI

   Manželské dvojice, ktoré vstúpia do Skupín Panny Márie túžia:

• využiť cesty, ktoré vedú k hlbšiemu zjednoteniu s Bohom
• hľadať svätosť  cez ich manželský  a rodinný život

   Aby mohli žiť vo väčšej harmónii s Bohom a spoznať Jeho vôľu, manželské dvojice potrebujú prispôsobiť svoj život  Evanjeliu.

   Lepším pochopením a skutočným realizovaním Božieho Slova v  živote manželskej dvojice si manželia navzájom pomáhajú na ceste, ktorá vedie ku kráľovstvu ohlasovaného Kristom a v skupine hľadajú prostriedky ako to dosiahnuť.

VZÁJOMNÁ POMOC V MODLITBE

   „A zasa vám hovorím : Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach."  (Mt18,19)                                                                              

   Posilnení týmto prísľubom prítomnosti Krista medzi nimi, členovia Skupín Panny Márie sa  navzájom modlia  s radosťou a dôverou.

   Skupiny Panny Márie si vybrali Magnifikát za spoločnú modlitbu, ktorá musí byť denne vyslovená v  spojení s členmi hnutia ako modlitba  prihovárania sa za všetky manželské dvojice sveta.

VZÁJOMNÁ POMOC NA PREHĹBENIE VIERY

   Tak, ako nemôžeme mať kresťanský život bez živej viery, tak nemôžeme mať živú a účinnú vieru bez úvah a rozjímania. V praxi veľa kresťanských manželstiev sa vzdáva potrebného úsilia pre hlbšie uvažovanie a rozjímania, nevedia pochopiť ich dôležitosť. Často z dôvodu chýbajúceho voľného času, alebo nemajú osobu, ktorá by ich viedla, alebo im chýba určité nadšenie (zápal). Z toho vyplýva, že ich viera zostáva nezrelá a slabá a ich poznanie Božej vôle a učenie cirkvi zostávajú povrchné a nekompletné.

   Manželské páry v jednej skupine sa teda snažia neustále si prehlbovať náboženské poznanie a dosiahnuť tento cieľ s ostatnými členmi skupiny, a to tiež za pomoci duchovného poradcu.

VZÁJOMNÁ POMOC V ROZLIČNÝCH ETAPÁCH MANŽELSTVA

   Potreby a túžby manželských párov sú rozdielne podľa ich veku a počtu rokov ich manželského života. Odpovede, ktoré prinášajú skupiny Panny Márie musia brať tento fakt do úvahy .

   V prvých rokoch manželstva mladá dvojica sa  snaží odhaliť, čo zahŕňa v sebe ich nedávno vyslovené áno. Takíto mladomanželia sa potrebujú „narodiť" do spoločenstva, ktoré ich podporí... Skupiny môžu priniesť vrúcnosť, podporu a pomoc jednej veľkej rodiny.

   Potom ich život podrobí skúške - ideálu lásky. Konfrontovaní s požiadavkami rodiny, profesionálneho života, neistoty  zamestnania a tlakom spoločnosti, ktorá je čím ďalej, tým viac materialistická, takéto manželské páry potrebujú miesto vzájomnej výmeny a spätného pohľadu na udalosti, ktoré ich obkolesujú. Pochopenie a skúsenosť skupiny umožňuje manželskému páru sa otvorene a v dôvere s tým všetkým podeliť, či už so svojimi starosťami, alebo novými objavmi.

Potom príde „jeseň života", čas, ktorý je viac časom dvojice. Tento spoločný čas  môže byť časom obnovenia, alebo prekročenia seba samého. Môže byť tiež časom nových ťažkostí a veľkých etáp (dôchodok, choroba, úmrtie jedného z dvojice...)
Je to prehĺbenie kresťanského života  manželskej dvojice  v skupine, ktoré obohatí posledné roky prežité spoločne.
 

MANŽELSKÁ SPIRITUALITA

     Život manželov je skrze ich manželstvo poznačené hlbokým sviatostným znakom vzájomného angažovania sa manželov, ako aj  znakom Božej  milosti.

     Manželská láska nachádza zdroj v Božej láske a uprostred spojenia týchto dvoch sa rodí manželská spiritualita.

     Túžba poznať a uskutočňovať vôľu Boha za všetkých bežných okolností života, hľadanie jeho prítomnosti,  pomáha rozvíjať a prehlbovať manželskú spiritualitu. Božská láska nachádza svoje vyjadrenie v ľudskej láske, keď každodenný život je napĺňaný pozornosťou a starostlivosťou manželov, ohľaduplnosťou jedného voči druhému, podporou a absolútnou vernosťou, pochopením a vzájomným rešpektovaním, harmóniou srdca a ducha. Keď najjednoduchšie úlohy sú naplnené láskou, Pán je uprostred manželskej dvojice, spiritualita sa stáva prežívanou realitou.

     Manželská dvojica chce  túto spiritualitu žiť každý deň. Avšak niekedy môže byť ťažké reagovať podľa týchto požiadaviek lásky. Dopúšťame sa chýb, podstupujeme zranenia, predsa však je potrebné pokračovať a obrátiť sa jeden na druhého. Dokonca aj v týchto momentoch stretávame Krista.

    „Existuje manželská spiritualita, ktorá dáva zmysel manželskej dvojici. Skupiny Panny Márie ponúkajú  ako to dosiahnuť.