« Back

Sviatostné manželstvo a kresťanská rodina - veľkonočné dary Zmŕtvychvstalého Krista pre vykúpené ľudstvo

Sviatostné manželstvo a kresťanská rodina - veľkonočné dary Zmŕtvychvstalého Krista pre vykúpené ľudstvo

Manželstvo a rodina sú na svete od počiatku ľudstva. Boh ustanovil manželstvo a rodinu už v raji. Svedectvo o tom podáva Sväté písmo hneď na svojich prvých stránkach: „A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem!” (Gn 1, 27-28). Táto ustanovizeň lásky a života na zemi bola vážne poškodená hriechom prvých ľudí. Pán Ježiš prišiel všetko z hriechu oslobodiť, obnoviť a uzdraviť. Vykúpenie rodiny a manželstva sa uskutočnilo vtedy, keď Kristus povýšil manželstvo na sviatosť. Ľudia sa často mylne domnievajú, že to Pán Ježiš urobil vtedy, keď sa zúčastnil na svadbe v Káne Galilejskej. Povýšenie manželstva na sviatosť sa uskutočnilo na Veľkú noc, keď sa za nás obetoval na kríži a vstal z mŕtvych.

Spojenie Krista s Cirkvou, ich vzájomný vzťah, je pravzorom a prameňom každého sviatostného manželstva. V Kristovom vzťahu k Cirkvi nachádzajú všetci manželia príklad a návod, ako prežívať a chápať svoje manželstvo, ako sa majú jeden k druhému správať, ako jeden pre druhého žiť, dávať sa jeden druhému až po sebaobetovanie pre dobro druhého.

Sviatostné manželstvo a vaša rodina nemá v Kristovom veľkonočnom tajomstve len svoj zrod, ale aj celé svoje trvanie a všetko svoje pôsobenie. Sviatostné manželstvo a rodina všetkým, čo prežíva a robí, stojí v službách vzkrieseného Krista. Z Kristovho otvoreného boku na kríži vytiekla krv a voda. Sú to vznešené Kristove dary vykúpenia, ktoré symbolizujú najdôležitejšie ovocie jeho vykupiteľského diela: život a lásku. Manželia, ktorí si vyslúžili sviatostné manželstvo, sa zapojili do služby vzkrieseného Krista, aby sprostredkovali jeho život a lásku ľuďom, s ktorými žijú v rodine.

Veľká noc je výročný sviatok zrodu sviatostného manželstva, ktoré má svoj prameň a vzor v spojení Krista s Cirkvou. Je sviatkom každej kresťanskej rodiny. Chcem vám k tomuto vášmu sviatku narodenín vášho manželstva a vašej rodiny úprimne blahoželať a povzbudiť vás, aby ste v túto Veľkú noc osobitne ďakovali za dar svojho manželstva a rodiny.

Redakčná poznámka: Vyššie uvedený text je redakčne krátený výňatok pastierskeho listu spišského biskupa Štefana Sečku k Veľkej noci 2014. Celý text pastierskeho listu si môžete prečítať na: http://farnost.kapitula.sk/?p=314.

Prevzaté z Liga pár páru.