« Back

Večer s otcom Caffarelom - 18.12.2018

Večer s otcom Caffarelom - 18.12.2018

HOVOR, PANE, TVOJ SLUHA POČÚVA

Vnútorná modlitba je duchovný vzťah lásky k Bohu. Vyjadruje sa v dialógu. Boh sa mi prihovára, ja ho počúvam a odpovedám mu. V tomto vzťahu je Boh na prvom mieste. Počúvanie jeho slov je základom modlitby a kresťanského života.

Boh sa prihovára ľuďom. Hovorí k nim, lebo ich miluje a s každým z nich chce nadviazať vzťah lásky, osoby k osobe. Boh hovorí k človeku, chce sa mu dať spoznať, odhaliť svoj veľký plán lásky a navrhnúť zmluvu. Každému s nás Boh hovorí: „Syn môj, daj mi tvoje srdce“.

 

Ako sa Boh prihovára?

Najprv, cez celé svoje stvorenie: „Veď to, čo je v ňom neviditeľné – jeho večnú moc a božstvo – možno od stvorenia sveta rozumom poznávať zo stvorených vecí; takže nemajú výhovorky“ (Rim 1,20). Preto tiež „nebesia rozprávajú o sláve Boha“ (Ž 19,2). Boh k nám hovorí skrze svoje intervencie v histórii ľudstva, ktoré vyslobodil z otroctva „mocnou rukou a vystretým ramenom“. Neprestáva zasahovať kvôli záchrane človeka. V Biblii sú opísané mnohé „Božie zázraky“.

 

Boh hovorí aj skrze svojich prorokov, ktorý obnovujú Zmluvu, privracajú nádej.

A napokon, Boh prehovoril skrze svojho Syna: „Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet.“ (Hebr 1,1)

Sme v srdci tajomstva Boha a jeho Slova. Syn je Slovo. V živote Najsvätejšej Trojice je Syn vnútorným a večným Slovom Otca; „Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh“ (Jn 1,1). Na počiatku, to jest pred stvorením, sa Slovo zjavilo ako stvorenie sveta a všetkého (Jn 1,3), ako prítomné v človeku (Jn 1,9). Ale to Bohu nestačilo. Poslal nám svojho Syna, svoje večné Slovo: „A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca  jednorodený Syn, plný milosti a pravdy“ (Jn 1,14). Kristus je Slovo vteleného Boha. Je jedným z nás. Celý Kristov život, jeho učenie, skutky, utrpenie a smrť je Slovom Boha k človeku. Kristus je nepominuteľným, úplným a posledným Slovom, ktoré dokonale vystihuje Boha. Slovo Boha nie je len text, ale Osoba.

 

O. Henri Caffarel, 1980