Kontakty

"Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja!!!"

 

 

Štruktúra OFS
1.Medzinárodná rada OFS so sídlom v Ríme
2. Národná rada OFS,
Františkánska 2, Bratislava
3. Regionálna rada východoslovenského regiónu, Františkánske nám. 2, Prešov
4. Miestna rada v Starej Ľubovni
 
Hlavné webové sídlo:
www.ciofs.org, www.assisi.sk
 
http://mojakomunita.sk/web/frantiskansky-svetsky-rad
 

Kontakty:

 
národný minister
Jozef Gazdík
e-mail: j.gazdik@zoznam.sk
 
regionálna ministerka
Mária Hudáková
tel. 0905 212241
 
ministerka bratstva v Starej Ľubovni
Anna Repková
052/ 4322763
 
pozn. minister (lat.) - sluha, služobník

Poďakovanie

Kňazi farnosti Stará Ľubovňa úprimne ďakujú tretiemu rádu františkánov za starostlivosť o nemocničnú kaplnku a za dobro, ktoré prinášajú svojím pôsobením vo farnosti. 

Tretí rád františkánov v starej Ľubovni

 

Františkánsky svetský rád
 
Ordo franciscanum seacularis – OFS
 
Vznik troch rádov sv. Františka z Assisi
 
Na začiatku trinásteho storočia František v polorozpadnutom kostolíku svätého Damiána počul hlas: „František, choď a oprav môj dom ..." „... komu chceš slúžiť, Pánovi alebo sluhovi..." František odchádza z rodičovského domu a zrieka sa otcovho dedičstva. Už má len jedného Otca Nebeského. František začal opravovať kostoly, pomáhať malomocným. Často sa utiahol do samoty k modlitbe a chválam Pána. Spôsob jeho života a návrat k evanjeliu začal oslovovať ľudí v Assisi i v blízkom okolí. Potupne sa k nemu pridali bratia a tak vznikol prvý mužský rád, ktorý má v súčasnosti tri vetvy: františkáni, kapucíni, minoriti.
 
Povzbudená Františkovým príkladom v roku 1212 na kvetnú nedeľu opúšťa Klára, ktorá  pochádza zo šľachtického rodu, svoj rodný dom a zasväcuje sa Kristovi ako jeho nevesta a múdra panna. Vzniká druhý ženský kontemplatívny rehoľný rád.
 
V roku 1221 vzniká regula (pravidlo života) pre ľudí žijúcich vo svete, vo svojich rodinách a pociťujúcich Františkov príklad ako silnú výzvu za dôsledný kresťanský život. Prvé spoločenstvá takýchto kresťanov vznikli vo Florencii a veľmi rýchlo sa šírili. Tak sa zrodil Františkánsky svetský rád. Prví členovia sa nazývali kajúcnici z Assisi, neskôr terciári III. rádu sv. Františka, v súčasnosti svetskí františkáni.
 
Bratské spoločenstvá Františkánskeho svetského rádu sú dnes po celom svete. Na Slovensku je okolo 1200 členov Františkánskeho svetského rádu, rozdelených do šiestich regiónov. Miestne bratstvo v Starej Ľubovni s 25 členmi patrí do Východoslovenského regiónu.
 
Z histórie miestneho bratstva:
Pod duchovným vedením pátra Lea Rúčku OFM sa začalo formovať bratstvo v Starej Ľubovni ešte v období totality. Na tajných stretnutiach bratstva sa zúčastňovali aj iní františkáni z prvého rádu páter Ladislav a páter Titus. K prvým trvalým sľubom v roku 1988 pristúpilo 15 členov.
V súčasnosti sa členovia bratstva stretávajú pravidelne každý utorok v nemocničnej kaplnke, po sv. omši je modlitba vešpier a čítanie Sv. písma. Raz mesačne je formačné stretnutie a stretnutie s duchovným asistentom. Terajším duchovným asistentom je páter Witold Adamczyk OFM Conv., ktorý k nám dochádza z minoritského kláštora zo Spišského Štvrtku.
 
Podmienky vstupu do OFS: musí byť katolík, má byť verný sv. otcovi, má byť mierumilovný, ochotný nasledovať Krista v šľapajach sv. Františka, javiť známky rehoľného povolania a každodennej konverzie.
 
 
 
Kto môže vstúpiť do OFS:
 
Povolanie do Františkánskeho svetského rádu je zvláštne povolanie, ktoré formuje život a apoštolskú činnosť svojich členov. Preto sa neprijímajú do neho tí, ktorí sú večnými sľubmi viazaní k inému rehoľnému spoločenstvu alebo inštitútu zasväteného života.
 
Františkánsky svetský rad je otvorený pre veriacich každého stavu. Môžu k nemu patriť:
− laici (muži, ženy, slobodní, žijúci v manželstve, vdovy a vdovci)
− diecézni duchovní (diakoni, kňazi, biskupi)
 
Kandidát, ktorý cíti povolanie do OFS dá žiadosť miestnemu bratstvu o vstup. Začína sa dvojročné obdobie iniciácie, postulátu. Je to obdobie rozpoznávania povolania, oboznámenie sa s Regulou OFS, Generálnymi konštitúciami OFS, štatútom i rituálom. V období dvojročnej formácie, noviciátu viac poznávanie františkánskej duchovnosti, čítanie životopisu sv. Františka a iných františkánskych svätých, čítanie Sv. písma formou lectio divina. 
Profesia čiže trvalý sľub sa člen vedený Duchom Svätým zaväzuje žiť podľa evanjelia, zachovávať regulu schválenou Cirkvou, snažiť sa dosiahnuť dokonalosť kresťanskej lásky. Členovia s trvalými sľubmi sa pravidelne stretávajú na trvalej formácii.
 
Regula a život svetských františkánov je toto:
zachovávať evanjelium nášho Pána Ježiša Krista nasledovaním príkladu sv. Františka, ktorý
urobil Krista inšpirátorom a stredobodom svojho života s Bohom a s ľuďmi. (Reg. 4)
 
Foto: archív OFS - Litamanová 2012, regionálna púť OFS