Vedenie a členovia

Prvé vedenie:

Predseda: Mudr. Ján Puobiš
Podpredseda: Judr. Ján Lampart
Zapisovateľ: Ján Melkovič
Hospodárka: Katarína Štellmachová
Členovia výboru: Ing. Ján Selep, Anna Puobišová, Mária Lukáčová
 
Duchovné vedenie:
Vdp. Dušan Kubica, kaplán
r.2008-2010
Vdp. Ľuboš Laškoty, kaplán
r. 2010-2012
Vdp. Marek Boča, kaplán
 
Súčasné vedenie:
 
V rokoch 1999-2006
bol predsedom ZKSS:
Ing. Jozef Orlovský
Od roku 2007:
Predseníčka: Anna Kesselová
Podpredsedníčka: Júlia Orossová
Podpred. pre kultúru: Janka Lukáčová
Zapisovateľka: Mária Tureková
Hospodárka: Štefánia Kormaníková
Členky výboru: Mária Lukáčová
Anna Melkovičová
Anna Repková
Emília Chovanová
Alžbeta Horajová
Božena Fiľaková
Kontrolná komisia:
Mária Gribová, preds.
Emília Kmecová čl.
Marta Korečková čl.
 
ZKSS- klub Stará Ľubovňa
 
Motto: „Ustavične sa radujme-
Starnúť a mať z toho radosť!"
 
Modlitba
Daj nám svojou milosťou, Pane,
starobu plnú odovzdanosti a trpezlivosti,
starobu pokornú a vďačnú,
starobu plnú porozumenia a dobroty,
starobu milujúcu pokoj so všetkými.
Vysloboď nás svojou milosťou, Pane,
od staroby zlostnej a hnevlivej,
od neužitočného zariekania,
od spomienok budiacich nepokoj,
od strachu pred Božím súdom,
od náhlej a nečakanej smrti,
od smrti bez prijatia sviatosti!
Prijmi nás, Pane, vo svojej dobrote pre našu vieru,
pre našu nádej vo vzkriesenie a pre našu lásku k Tebe.
Prosíme Ťa, Pane, prijmi nás, ktorí sa k Tebe utiekame. Amen.
 
Milí seniori – ak pocitujete samotu, opustenosť, pochybnosti, zmätok, pokušenie, nepokoj – prídte medzi nás. V spoločenstve nájdete zmysel a cieľ svojho života. Spoločne vo farnosti budeme radostne prežívať svoju jeseň života. Spolu dokážeme starnúť s radosťou.
 
ZKSS- náš klub eviduje 140 členov.

Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Aktuálna informácia:

Kresťanský seniori (SL) organizujú pútnický zájazd do pútnického mesta Lycheň v Poľsku. Všetky potrebné informácie sú k dispozícií TU.

 

ZKSS- Združenie kresťanských seniorov Slovenska
 
 
ZKKS je občianskym združením podľa zákona SNR č.83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov.
 
Sídlom združenia je: Bratislava, Bajkalská 25. Vzniklo vo februári 1995.
 
Predsedom ZKSS je: Doc. RNDr. Jozef Mikloško, Dr. Se.
 
Dôvodom vzniku ZKSS bolo, že seniori najmä kresťanskí, z ktorých mnohí prežili, prešli útrapami 2. svetovej vojny a všetci 40- ročným útlakom totalitnej komunistickej moci, sú si vedomí potreby obrodzovať spoločnosť, ale aj samých seba. Vedia, že náš národ si svoju identitu zachoval tým, že zostal verný kresťanským princípom, ktoré nám priniesli slovanskí apoštoli a ktoré sme rozvíjali až doteraz, napriek mnohým prekážkam počas našej histórie.
Združenie má za cieľ rozvíjať duchovné a hmotné dobro staršej generácie, nielen súčasnej, ale aj našich deti a vnúčat. Chce rozvíjať občianske, národne a kresťanské povedomie členov a pritom rešpektovať práva ostatných skupín občanov. Dôstojnosť staršieho človeka si vyžaduje, aby jeho úroveň pokrývala životné potreby vrátane jeho duchovnej a kultúrnej dimenzie. Pri vytváraní podmienok a presadzovaní týchto oprávnených požiadaviek združenie spolupracuje s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj s občianskymi združeniami s podobným zameraním. Združenie nie je politickou organizáciou, ale sleduje spoločenské diane u nás i v zahraničí a informuje o ňom svojich členov. Spolupracuje s politickými stranami najmä kresťanského zamerania a podporuje svojou činnosťou ich snaženie najmä v sociálnej oblasti a v problematike rodiny, hlavne viacdetnej.
 
ZKSS sa stará o duchovné, spoločenské a kultúrne vzdelávanie svojich členov a usmerňuje ich aktivity.
Organizuje podujatia rôzneho druhu: stretnutia, semináre, prednášky, poznávacie a kultúrne zájazdy, púte, návštevy rôznych podujatí a pod.
 
Na svoju činnosť potrebuje finančné a hmotné prostriedky, tieto získava z menšej časti z vyberania členského a väčšej časti získavaním z projektov schválených príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako i  od rôznych sponzorov.
 
Organizačná štruktúra ZKSS
Klub, ktorý je základnou organizačnou jednotkou; orgány ktoré sú:
územné centrum, ústredné orgány. Ústrednými orgánmi združenia sú: Valne zhromaždenie, predseda, predsedníctvo, kontrolná komisia a ústredie.
 
Medzinárodná spolupráca
– najmä so seniormi Rakúska, Českej republiky a Maďarska máme prostredníctvom členstva v Európskej únii seniorov (EUŠ). Sú to združené org. seniorov pri kresťanských a ľudových stranách v Európskom parlamente.
 
EUŠ má svoje sídlo v Bruseli, na jeho čele je prezident, v súčasnosti Dr. Bernhard Worms.
 
 
Združenie kresťanských seniorov používa svoje logo.
 
Predstavuje ho rybárska loďka  apoštolov rybárov, do ktorej nastúpil Ježiš spolu s nimi, aby sa preplavil na druhý breh Genezaretského jazera. Keď boli ďalej od brehu, zrazu sa strhla búrka, že vlny sa prevaľovali cez loďku a hrozilo, že sa loďka prevhrne. Apoštoli sa báli o svoje životy. Pán Ježiš spal. Začali ho budiť: Pane, zachráň nás, hynieme! On im povedal: „Čo sa bojíte, vy maloverní?!" Vstal a rozkázal búrke i moru, ktoré sa hneď utíšili. Tento výjav charakterizuje nás ľudí, našu slabú vieru a naše spoliehanie sa na seba...
 
 
Obraz nášho loga si má často pripomínať každý člen a brať si z neho ponaučenie.
 
Náš klub bol založený 28.júna 1997 krajským koordinátorom Ing. Jánom Staškom.