Web Content Display

Požehnania predmetov alebo osôb je možné dohodnúť si s kňazmi farnosti. K dispozícií sú kontakty.

 

Požehnanie domov (koleda) 

Liturgické predpisy hovoria, že požehnanie domov môže byť vo vianočnom alebo veľkonočnom období. U nás sa obyčajne vykonáva vo vianočnom období. 

Požehnanie motorových vozidiel sa vykonáva na sviatok sv. Krištofa, patróna cestujúcich alebo v čase blízkom tomuto sviatku. 

Požehnanie hrdiel sa udeľuje na sviatok sv. Balžeja. 

Požehnanie bylín je na nanebovzatie Panny Márie

Požehnania

 

Požehnávanie osôb a vecí je hlboko zakorenené v kresťanskej tradícii.

Veriaci ním od nepamäti prosia Boha o pomoc  a ochranu pred zlom ale tiež ním vyjadrujú svoju vďačnosť a dôveru v Prozreteľnosť.

Obrad požehnania osôb je uspôsobený k požehnaniu:

matky pred pôrodom a po pôrode, detí pred svätým prijímaním a detí v ťažkej chorobe, snúbencov, starších ľudí a ľudí  zápasiacich s chorobou, k požehnaniu jubilujúcich manželov, požehnaniu rodín, pútnikov chystajúcich sa na púť a vracajúcich sa z púte.

O požehnanie je vhodné požiadať pred  a po sv. omši, prípadne si ho včas dohodnúť s kňazom osobne, alebo telefonicky.

 

Katolícky obrad požehnania je uspôsobený k požehnaniu: kríža, liturgického rúcha, ruženca, obrazov a sôch svätých, zvona, hudobného nástroja slúžiaceho k sakrálnym účelom, liturgických nádob, krížovej cesty, ale tiež k požehnaniu úžitkových predmetov, predovšetkým dopravných prostriedkov.

Požehnaním predmetu prosíme Boha, aby chránil osobu, ktorá tento predmet bude používať.

Požehnanie malých predmetov je možné dohodnúť a vykonať pred a po sv. omši.

Požehnanie vozidiel a veľkých predmetov je vhodné včas vopred dohodnúť s kňazom na farskom úrade.

Zoznam požehnaní podľa benedikcionála

I. POŽEHNANIA OSÔB

   1. Požehnanie rodín a ich členov

     a) Požehnanie rodiny
     b) Každoročné požehnanie rodín v ich domoch
     c) Požehnanie manželov
     d) Požehnanie detí
     e) Požehnanie detí vo Vianočnom období
     f) Požehnanie detí v rodine
     g) Požehnanie snúbencov
     h) Požehnanie ženy pred pôrodom a po pôrode
     i) Požehnanie starcov

   2. Požehnanie chorých
   3. Požehnanie tých, ktorí sú vyslaní ohlasovať evanjelium
   4. Požehnanie týkajúce sa katechézy a spoločnej modlitby
   5. Požehnanie združení na pomoc vo verejných potrebách
   6. Požehnanie pútnikov
   7. Požehnanie tých, čo sa vydávajú na cestu


II. POŽEHNANIA BUDOV A ROZLIČNÝCH ČINNOSTÍ VERIACICH

   8. Požehnanie diela prípravy novej budovy
   9. Požehnanie nového domu
  10. Požehnanie domu v období Zjavenia Pána
  11. Požehnanie nového seminára
  12. Požehnanie nového rehoľného domu
  13. Požehnanie novej školy alebo univerzity
  14. Požehnanie knižnice
  15. Požehnanie novej nemocnice alebo domu určeného na starostlivosť o
       chorých
  16. Požehnanie úradov, dielní a obchodov
  17. Požehnanie budov spoločenských oznamovacích prostriedkov
  18. Požehnanie budov a telocvičných priestorov
  19. Požehnanie všetkého, čo súvisí s cestovaním
  20. Požehnania osobitných technických prostriedkov
  21. Požehnanie pracovných prostriedkov
  22. Požehnanie zvierat
  23. Požehnanie polí, lúk a pasienkov
  24. Požehnanie prinesenej novej úrody
  25. Požehnanie pri stole


III. POŽEHNANIE PREDMETOV A ZARIADENIA V KOSTOLE, URČENÝCH NA  LITURGICKÉ POUŽÍVANIE ALEBO PODOBNÚ ČINNOSŤ

  26. Požehnanie krstiteľnice, čiže nového krstného prameňa
  27. Požehnanie katedry, sedadla predsedajúceho, ambony, svätostánku
       a spovednice
  28. Požehnanie novej brány kostola
  29. Požehnanie nového kríža určeného na verejnú úctu
  30. Požehnanie obrazov, ktoré sa vystavujú na uctievanie veriacim
  31. Požehnanie nového zvona
  32. Požehnanie organa
  33. Požehnanie liturgických predmetov
  34. Požehnanie vody mimo slávenia omše
  35. Požehnanie staníc krížovej cesty
  36. Požehnanie cintorína


IV. POŽEHNANIE PREDMETOV SLÚŽIACICH ĽUDOVEJ NÁBOŽNOSTI

  37. Požehnanie nápoja alebo pokrmov a iných vecí
  38. Požehnanie predmetov slúžiacich úcte a nábožnosti
  39. Požehnanie ružencov
  40. Požehnanie a vkladanie škapuliara


V. POŽEHNANIE PRI ROZLIČNÝCH PRÍLEŽITOSTIACH

  41. Velebenie Boha pri vzdávaní vďaky za prijaté dobrodenia
  42. Požehnanie pri rozličných príležitostiach