Vysvetlenie loga

Veľký majestátny strom - plný múdrosti a svetla - siaha až k nebu. Je znakom hlbokej vitality a nádeje a vyjadruje Kristov kríž. Nesie Eucharistiu, ktorá žiari ako slnko. Horizontálne vetvy otvorené ako ruky alebo krídla naznačujú zároveň Ducha Svätého. Boží ľud nie je statický: je v pohybe, čo je priamy odkaz na etymológiu slova synoda, ktoré znamená "kráčať spolu". Ľudí spája tá istá spoločná dynamika: tú im vdychuje Strom života, od ktorého začínajú svoju cestu. Týchto 15 siluet vystihuje celú našu ľudskosť v jej rozmanitosti životných situácií, generácií a pôvodu. Tento aspekt je posilnený množstvom jasných farieb, ktoré sú samy o sebe znakom radosti. Medzi týmito ľuďmi, ktorí sú na rovnakej úrovni, nie je žiadna hierarchia, sú mladí, starí, muži, ženy, dospievajúci, deti, laici, rehoľníci, rodičia, páry, slobodní; biskup a rehoľníčka nie sú pred nimi, ale medzi nimi. Veľmi prirodzene im cestu otvárajú deti a potom dospievajúci s odkazom na tieto Ježišove slová z evanjelia: "Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým." (Mt 11,25) Horizontálna základná línia: "Za synodálnu Cirkev: spoločenstvo, spoluúčasť a misia" prebieha zľava doprava v smere tohto pochodu, podčiarkuje ho a posilňuje - a končí titulom "Synoda 2021 - 2023": to je zároveň najdôležitejší bod, ktorý sumarizuje celok.

Modlitba pre synodálnu cestu Cirkvi 2021 2023

Stojíme tu pred tebou, Duchu Svätý,
zhromaždení v tvojom mene.
Ty sám nás povedieš,
príď a prebývaj v našich srdciach.
Nauč nás, po akej ceste máme kráčať
a ako sa o to usilovať.
Sme slabí a hriešni;
Nedopusť, aby sme roznecovali zmätok.
Nech nás nevedomosť neprivedie na mylné chodníky
ani samoľúbosť neopantá naše skutky.
Daj nech v Tebe nájdeme jednotu
aby sme spoločne kráčali k večnému životu.
Nech nezídeme z cesty pravdy
a pridržiavame sa toho, čo je správne.
O to ťa prosíme,
lebo ty konáš svoje dielo na každom mieste a v každom čase,
v spoločenstve s Otcom i Synom,
po všetky veky vekov. Amen.