« Späť

Na 22. konferencii Vyber si život 2021 opäť zaujímavá téma

Na 22. konferencii Vyber si život 2021 opäť zaujímavá téma
Žilina 28. september 2021 
Konferencia Vyber si život, ktorej hlavnou témou bola Farmácia a ochrana života,
otvorila veľmi dôležité témy týkajúce sa ochrany života tentokrát na úrovni farmácie.
22. ročník odbornej konferencie otvorila predsedníčka Žilinského samosprávneho
kraja Erika Jurinová, ktorá prevzala záštitu nad podujatím a na ktorej pôde sa
konferencia aj uskutočnila. 
 
 
Erika Jurinová otvára konferenciu.
 
“Uchopiť správne kontroverzné zóny, do ktorých v mnohých životných situáciách
vstupuje lekárnická ale i lekárska prax, je veľmi dôležité. Rovnako dôležité je vytvoriť
priestor na korektnú a odbornú argumentáciu,” predniesla Erika Jurinová.  
Poslankyňa Európskeho parlamentu Miriam Lexmann vo svojom úvodnom slove
apelovala na vzájomnú podporu ochrany života a na ochranu jeho dôstojnosti. V
súčasnosti toto ohrozenie nie je už len v podobe umelého ukončenie tehotenstva, ale
prichádza i v mnohých iných podobách. “Je správne, aby sme všade tam, kde sa
nachádzame, šírili pravdu o človeku, a tak bude naša spoločnosť slobodná a bude
chrániť život,” dodáva M. Lexmann.  
Prezident slovenskej lekárnickej komory, PharmDr. Ondrej Sukeľ, predniesol
príspevok na tému Čierno-biely svet - alebo - čo od lekárnikov vlastne spoločnosť
očakáva? Ide o konflikt vnímania lekárne ako zdravotníckeho zariadenia s vnímaním
ako obchodnej prevádzky. “Lekárnik má byť integrálnou súčasťou zdravotnej
starostlivosti s dôsledným využívaním jeho odbornych kompetencii,” upresňuje O.
Sukeľ.
Ďalším prednášajúcim bol MUDr. Štefan Lukáč, ktorý pôsobí ako gynekológ v
Nemecku. Téma “Potratová tabletka” v klinickej praxi obsiahla históriu liekov na
potrat cez typy potratu, po rozdielny manažment umelého potratu (chirurgický,
liekový) s dôrazom na medikamentózny postup. MUDr. Lukáč odmietol vykonávanie
umelého potratu. O situácii zamĺknutého potratu uviedol, že ho spravidla nie je
potrebné riešiť akútne, preto pacientkam v Nemecku dávajú priestor, aby sa samy
rozhodli, či chcú vyčkať na spontánne vypudenie mŕtveho plodu, alebo preferujú
lekársky zákrok. Lekárske ošetrenie zamĺknutého potratu je z medicínskeho hľadiska
účinnejšie a znižuje riziko infekcie, pričom sa používa chirurgický aj medikamentózny
postup. V Nemecku je tiež zaužívaná prax pochovávania všetkých potratených detí v
spoločnom hrobe. “Aj spontánny potrat, ktorým si počas života prejde nemalá časť
žien, je z medicínskeho hľadiska možné riešiť rôznymi spôsobmi. Je možné počkať
na spontánne vypudenie, použiť lieky na vyvolanie kontrakcií maternice alebo
uskutočniť chirurgickú evakuáciu dutiny maternice. Každý z postupov má svoje pre a
proti, svoje riziká, ale aj výhody, a preto je potrebné sa s konkrétnou pacientkou
porozprávať o jej preferenciách, o jednotlivých medicínskych možnostiach. Do
rozhodovacieho procesu vstupuje aj mnoho vonkajších faktorov, ako sú rodina,
sociálne zázemie, práca, ale aj vnútorné, osobné faktory, ako sú viera, osobné
 
Fórum života, o. z. +421 903 533 946 www.facebook.com/forumzivota
Heydukova 2158/14 forumzivota@forumzivota.sk číslo účtu: 0422874576/0900
811 08 Bratislava - Staré Mesto www.forumzivota.sk IČO: 31815839
preferencie, rozumové a emocionálne spracovanie situácie. Podľa aktuálnych
vedeckých štúdií sa skôr uprednostňuje medikamentózne riešenie situácie po
spontánnom potrate, kvôli menším nežiaducim účinkom. V prípade neúspechu je
nutný gynekologický zákrok (kyret). Pokiaľ nejde o osobitne upravené tabletky
určené vyslovene na vyvolanie medikamentózneho (farmakologického) umelého
potratu, nie je celkom správne označovať každú tabletku, ktorá obsahuje niektoré z
týchto liečiv ako potratovú. Na jednej strane, liečiv, ktorými by bolo možné uskutočniť
umelý potrat je viacej. Na druhej strane, aj liečivá, ktoré obsahuje vyslovene
"potratová tabletka", majú prospešné medicínske indikácie. Samozrejme, nesmú sa
podávať ženám, ktoré by v danom čase mohli byť tehotné. Preto nie samotný
medikament je zlý, ale úmysel a skutok, v ktorom sa tento medikament použije.
Úmysel vedie nástroj k skutku,” vyjadril sa Š. Lukáč.
 
 
ThLic. Ján Viglaš počas jeho príspevku na konferencii.
 
Poobedný blok otvoril so svojou prednáškou ThLic. Ján Viglaš: Výhrada vo svedomí -
svedectvo morálnych hodnôt, inteligentného rozlišovania a kultivovaného dialógu. Na
začiatku predstavil rôzne pohľady na svedomie - z hľadiska historického,
filozofického i náboženského. “Človek nikdy nesmie konať proti svojmu svedomiu.
Človek musí svoje svedomie neustále formovať, pretože hoci svedomie je najbližšou
normou mravnosti, nie je najvyššou. Najvyššia (a objektívna) norma mravnosti je
Boh. Konflikt prichádza vtedy, keď profesia zdravotníka je vystavená nátlaku urobiť
niečo, čo sa protiví jeho svedomiu - napríklad zabiť (embryo, plod, pacienta) alebo
zmrzačiť (priama sterilizácia),” vysvetľuje J. Viglaš, morálny teológ. Ďalej
argumentoval, že pre štát, ktorý si chce zachovať sekulárny a pluralitný charakter, je
výhodné mať uzavretú zmluvu o výhrade vo svedomí s cirkvami alebo náboženskými
spoločnosťami, pretože vďaka nej si dokáže vopred vyšpecifikovať sporné oblasti a
dospieť k spoločným riešeniam, Zároveň je to pre Cirkev i štát príležitosť na
inteligentné rozlišovanie a kultivovaný dialóg, ktorým kresťania môžu prispieť k
spoločnému dobru spoločnosti a potvrdiť svoju kredibilitu.
PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, MHA, riaditeľka odboru zdravotníctva na ŽSK,
predniesla príspevok s názvom Láskavo do života. Stručne informovala o aktuálnej
pôrodnosti na úrovni Žilinského kraja, ktorý sa hrdí tým, že ešte stále
nezaznamenáva významný pokles pôrodnosti. Súčasne poukazuje na zložitosť
problematiky potratov štatistických dát a ich objektívneho vyhodnotenia a zároveň
dôležitosť morálky a etiky pre právo výhrady vo svedomí zdravotníckych pracovníkov
pracujúcich v nemocniciach. Záverom plynule ukázala prerod pôrodníc z minulej do
novej generácie a aktivity, ktorými prispieva k informovanosti o tom, ako
zdravotníctvo napreduje. 
Na záver vystúpila Marcela Dobešová, predsedníčka Fóra života, ktorá s potešením
konštatovala: “Už po 22-krát otvárame témy, snažíme sa pomenovať problémy a
hľadáme riešenia ochrany ľudského života a jeho dôstojnosti,” a dodáva, “posledné
roky ukázali, že spoločnosť sa oveľa rýchlejšie vyvíja, ako sme na tieto zmeny
pripravení. Spoločnosť je ovplyvnená novými technológiami a rozvinutými sociálnymi
sieťami. Často sa nimi šíria lži a nenávistné prejavy. Prevládajú emócie, pod ktorými
konáme skôr ako rozmýšľame. Hodnoty, ktoré žijeme, ovplyvňujú vzťahy naprieč
 
Fórum života, o. z. +421 903 533 946 www.facebook.com/forumzivota
Heydukova 2158/14 forumzivota@forumzivota.sk číslo účtu: 0422874576/0900
811 08 Bratislava - Staré Mesto www.forumzivota.sk IČO: 31815839
generáciami. Pred nami je veľa tém, ktoré je potrebné otvárať a o ktorých je potrebné
diskutovať, vytvárať si vlastný názor a osobný postoj. Toto je priestor na ďalšie roky
konferencie Vyber si život.” 
Konferencia sa konala online, sledovalo ju niekoľko desiatok účastníkov, pričom
jednotlivým rečníkom bolo možné položiť otázku prostredníctvom živého chatu.
Ďakujeme neziskovej organizácii Áno pre život, ktoré bolo partnerom konferencie.