« Späť

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI 02 OKTÓBER 2021

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI 02 OKTÓBER 2021

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI 02 OKTÓBER 2021

 

Moje drahé deti, aj dnes, s materským srdcom, prichádzam medzi Vás, aby ste sa naučili kráčať po ceste, ktorá, vedie k svätosti.

Je potrebné sa modliť, je potrebné prijať dar Slova!

Detičky moje, tieto časy, ktoré žijete, sú časy milosti, lebo môj Syn Vám dáva milosť mojej prítomnosti medzi Vami.

Ó, deti moje drahé, hovorím Vám, ktorí už dlhý čas poznáte moje posolstvá: povzbudzujem Vás uvádzať ich do praxe!

Vám, ktorí ste dostali toto volanie: povzbudzujem Vás svedčiť, nie slovami, ale čistou láskou!

Milujte sa, detičky moje, milujte sa navzájom! To v láske sa uvoľňuje dobro!

Iba modlitbou sa naučíte prijať všetko to, čo Vás znepokojuje.

Detičky moje, nedovoľte, aby vaše odpory bránili Bohu konať vo Vás!

Boh túži, aby ste otvorili srdce, lebo iba keď otvoríte srdce, budete praví apoštoli a praví svedkovia viery. 

Milujte tých, ktorí Vám spôsobujú bolesť a odpustite im!

Blahoslavení ste, detičky, ak sa naučíte prijať milosť Ducha Svätého, lebo, cez milosť, môj Syn žije vo Vás!

Je ešte veľa detí, ktoré nedokážu odpustiť!

Hovorím Vám, láska mojej lásky: ak nežijete milosti, ktoré Vám chce Nebo darovať, nebudete môcť zakúsiť Lásku Boha.

Rozhodnite sa povedať Svoje Áno, aby ste sa stali majstrovským dielom Boha!

Staré sa pominulo, je čas obrátenia, je čas prijať Ježiša, ktorý chce prísť do Vašich domovov!

Otvorte brány, lebo chce vstúpiť Kráľ Pokoja!

Blahoslavení ste, lebo prijímate Ježiša do Svojich domovov a do Svojich rodín; kde je modlitba, vedzte, že sa otvoria brány Neba a, mnohí anjeli prichádzajú Vás požehnať a oslobodiť Vás od všetkého zla, ktoré sa nahromadí.

Detičky moje, Satan chce zničiť všetky rodiny; preto Vás pozývam viac sa modliť vo Vašich rodinách!

Modlite sa, deti moje, za tento svet bez pokoja; a Vám, ktorí sa modlíte, ale sa necítite byť prijatí Vašimi rodinami, a cítite sa byť jeden proti druhému, ja Vám hovorím: prenasledovali môjho Syna, budú prenasledovať aj Vás; a to Vám umožňuje pochopiť, že, kto nemiluje a neprijíma Kráľa Pokoja, nemá pokoj.

Tento svet nechápe radosť toho, kto sa modlí!

Modlite sa, modlite sa, modlite sa, lebo, prostredníctvom modlitby, Vaša viera Vás zachráni!

Blahoslavení ste, lebo zakúšate Jeho Lásku; a ja, ako Matka, podávam Vám moju ruku, aby som Vás viedla k večnosti!

Tvárnosť tohto sveta sa pominie, a Vy, ktorí zakúšate radosť Neba prostredníctvom modlitby, stretnete Môjho Syna Ježiša tvárou v tvár.

Modlite sa, aby, Vašimi modlitbami, sa uskutočnili plány Boha!

Modlite sa za Cirkev, modlite sa za mojich synov pastierov, modlite sa za pokoj vo Vašich srdciach!

Žehnám Vás všetkých materským srdcom!

https://www.incamminoconmaria.it/2021/10/02/posolstvo-pre-ludstvo-ktore-dala-panna-maria-lellovi-2-oktober-2021/?lang=sk

MESSAGGIO PER L’UMANITÀ DATO DALLA MADONNA A LELLO 02 OTTOBRE 2021

 

Cari figli miei, anche oggi con cuore materno vengo in mezzo a voi, affinché voi impariate a percorrere la via che conduce alla santità. Occorre pregare, occorre accogliere il dono della Parola. Figlioli miei, questi che voi vivete sono tempi di grazia, perché mio Figlio vi dà la grazia della mia presenza in mezzo a voi. O figli miei cari, dico a voi che da tempo conoscete i miei messaggi, vi esorto a metterli in pratica. A voi che avete ricevuto questa chiamata, vi esorto a testimoniare non con le parole, ma con amore puro. Amatevi, figlioli miei, amatevi gli uni gli altri. È nell’amore che si sprigiona il bene. Solo con la preghiera voi imparerete ad accogliere tutto ciò che vi fa soffrire. Figlioli miei, non lasciate che le vostre resistenze non permettano Dio di operare in voi. Dio desidera che apriate il cuore, perché solo aprendo il cuore, voi sarete veri apostoli e veri testimoni della fede. Amate coloro che vi fanno soffrire e perdonate. Beati voi, figlioli, se imparerete ad accogliere la grazia dello Spirito Santo, perché, con la grazia, mio Figlio vive in voi. Ci sono ancora molti figli che non riescono a perdonare. Dico a voi, amore del mio amore, se non vivete le grazie che il Cielo vuole donarvi, voi non potrete assaporare l’Amore di Dio. Decidetevi a dire il vostro sì, affinché diventiate il capolavoro di Dio. Le cose vecchie sono passate, è tempo di conversione, è tempo di accogliere Gesù che vuole venire nelle vostre case. Aprite le porte, perché vuole entrare il Re della Pace. Beati voi che accogliete Gesù nelle vostre case e nelle vostre famiglie, dove c’è la preghiera, sappiate che si aprono le porte del Cielo e tanti angeli vengono a benedirvi e a liberarvi da tutto il male che si accumula. Figlioli miei, satana vuole distruggere tutte le famiglie, per questo vi invito a pregare di più nelle vostre famiglie. Pregate, figli miei, per questo mondo senza pace e a voi che pregate ma non vi sentite accolti dalle vostre famiglie e vi sentite l’uno contro l’altro, io vi dico: hanno perseguitato mio Figlio, perseguiteranno anche voi e questo vi fa comprendere che chi non ama e non accoglie il Re della pace, non ha pace.  Questo mondo non comprende la gioia di chi prega. Pregate, pregate, pregate perché, attraverso la preghiera, la vostra fede vi salverà. Beati voi che state gustando il Suo Amore, ed io, come Madre, vi tendo la mia mano per guidarvi verso l’eternità. La scena di questo mondo finirà e voi, che state assaporando la gioia del Cielo attraverso la preghiera, incontrerete mio Figlio Gesù faccia a faccia. Pregate affinché, con le vostre preghiere, si realizzino i piani di Dio. Pregate per la chiesa, pregate per i miei figli pastori, pregate per la pace nei vostri cuori. Vi benedico tutti con Cuore materno.  

https://www.incamminoconmaria.it/2021/10/02/messaggio-per-lumanita-dato-dalla-madonna-a-lello-02-ottobre-2021/