Hospitačný záznam

Nový hospitačný záznam, platný v Banskobystrickej diecéze, si môžete stiahnuť TU. Hospitačný záznam (originál, nie kópiu) zasiela hospitujúci po vykonaní hospitácie na adresu DKÚ, t. j.: Diecézny katechetický úrad BB diecézy, Kapitulská 21, 974 01  Banská Bystrica.

Hospitáciu učiteľa NAB/NBV vykonáva farár farnosti, do ktorého pôsobnosti patrí škola. Vo výnimočných prípadoh ju na požiadanie farára môže vykonať pracovník DKÚ BB, resp. ním poverená osoba, oprávnená vykonávať hospitácie.

Hospitačná činnosť

Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (Zákon č. 394/2004 Z. z.) - článok II. bod 8 - hospitáciu na vyučovaní katolíckeho náboženstva vykonávajú osoby poverené príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi. Riaditelia škôl im umožnia túto činnosť vykonávať.

Inšpekčná činnosť

Na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní (Zákon č. 394/2004 Z. z.) - článok II. bod 7 - štátnu školskú inšpekciu na vyučovaní katolíckeho náboženstva vykonávajú osoby poverené hlavným školským inšpektorom po dohode s príslušnou vrchnosťou Katolíckej cirkvi.