My, deti a hranice - ako sa naučiť rešpektovať iných a chrániť seba

23.3.2022

My, deti a hranice

Ako sa naučiť rešpektovať, prijímať a chrániť seba aj iných?

/documents/1367541/0/My%2C%20deti+a+hranice.pptx/fd2c28d9-9f68-47b8-8e75-31743eef67a2

PDF FORMÁT

/documents/1367541/0/My%2C%20deti+a+hranice.pdf/baf19dbf-d995-4446-978d-1050f9359fca

 

Ako hovoriť o vojne

17.3.2022

Ako hovoriť o vojne s deťmi a mladými - webminár:

https://www.facebook.com/iuventa/videos/302226771920470

 
Diskutujú:
 
Peter Lenčo - generálny riaditeľ IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
 
Jana Končelíková - Psychologička, Náruč - Pomoc deťom v kríze
 
Pavol Zámečník - Klinický psychológ a psychoterapeut, PrePsychiku a viceprezident Slovenskej komory psychológov
 
Zuzana Fialová - Sociologička a odborníčka na konflikty, PDCS, o.z.
 

TV Lux:

https://www.youtube.com/watch?v=zHaFi9QMvRo

Krížová cesta s deťmi

10.3.2022

Krížová cesta s deťmi

    

Obrázky na vymaľovávanie na krížovú cestu:

/documents/1367541/0/Obr%C3%A1zky+na+kr%C3%AD%C5%BEov%C3%BA%20cestu+.pdf/1561d202-7cee-4990-9e7b-bb87dab784a5

Autor: Mgr. Martina Frenková

   

 

Ruženec s deťmi

7.3.2022

Ruženec s deťmi

Pozývame vás k spoločnej modlitbe s deťmi.

Deti zo ZŠ v Demandiciach spolu so svojou pani učiteľkou Mgr. Martinou Frenkovou sa spoločne pomodlili ruženec v kostole:
   

 
 

Modlime sa za Ukrajinu s deťmi

7.3.2022

Modlime sa za Ukrajinu s deťmi

Milí učitelia náboženskej výchovy ponúkame vám možnosť realizovať modlitbu za mier na Ukrajine na hodinách náboženskej  výchovy. Ako inšpiráciu vám posielame aktivitku, ktorú  na hodine náboženstva na SOŠ pedagogickej v Turčianskych Tepliciach realizovala Mgr. Andrea Kršková - s. Antónia. Na hodiny náboženstva chodia aj študentky z ECAV -  žije sa tam reálny ekumenizmus. Zapájajú sa aj do výzvy Pápežských misijných diel. 

Text modlitby:

/documents/1367541/0/Hlava+Ukrajinskej+gr%C3%A9ckokatol%C3%ADckej+cirkvi.docx/eaee2607-a797-40b2-86c1-4b9772dacb3e

Fotky:

/documents/1367541/0/SO%C5%A0%20pedagogick%C3%A1%20Tur%C4%8Dianske+Teplice+%281%29.jpg/c097207d-473d-4451-ae44-2e6777a514f0?t=1646638227081

/documents/1367541/0/SO%C5%A0%20pedagogick%C3%A1%20Tur%C4%8Dianske+Teplice.jpg/b70ce7bb-8761-4929-9700-dfbaa09cba70?t=1646638277943

 

 

Pracovný list - pôst - primárne vzdelávanie

Pôstny kalendár od Pápežských misijných diel

Skutky apoštolov v angličtine

11.02.2022

Skutky apoštolov v angličtine - film

https://www.youtube.com/watch?v=q5bTIUrUw0M

Odkazy na dobré filmy o svätých

11.02.2022

Svätá Faustína v angličtine

https://www.youtube.com/watch?v=Ul2qMkKkzw4

 

Svätý Augustín - 1. časť

https://www.youtube.com/watch?v=lFtbQsh2yCM

Svätý Augustín - 2. časť

https://www.youtube.com/watch?v=4uL85FzMTmo

 

Sv. apoštol Pavol

20.1.2022

Svätý apoštol Pavol 

https://www.youtube.com/watch?v=LTBS0NMWSPY

Novoročné posolstvo

Liečivé tajomstvo Vianoc

Jasličková pobožnosť - inšpirácia

Veselý vianočný pozdrav z Poník

21.12.2021

Veselý vianočný pozdrav od kapucínov z Poník:

https://www.youtube.com/watch?v=yFlk1GZz1Tw

Vianočný pozdrav z Levíc - akadémia

20.12.2021

Veľmi pekný vianočný pozdrav si pre nás pripravili žiaci ZŠ Andreja Kmeťa v Leviciach:

https://www.youtube.com/watch?v=UTp8RAUo4nU&ab_channel=Z%C3%A1kladn%C3%A1%C5%A1kolaAndrejaKme%C5%A5aLevice

Ďakujeme krásne!

Veríme, že vás inšpiruje.

Budeme radi, keď sa podelíte s podobnými príspevkami.

Veľa síl vo vašej tvorivej práci.

cheekyVáš DKÚsmiley

Katechézy pre rodiny

17.12.2021

Chcete sa dozvedieť viac o možnostiach farskej katechézy?

Zaujíma vás X.svetové stretnutie rodín?

Rada KBS pre rodinu pripravila aktivitku pre farnosti a rodiny.

Ide o 7 prípravných katechéz pred stretnutím, ktoré bude budúci rok v júni na tému:

Rodinná láska: povolanie a cesta svätosti

Bližšie informácie: www.svetovestretnutierodin.sk

Štvrtá adventná nedeľa

16.12.2021

Štvrtá adventná nedeľa – 19.12.2021

Mich 5,1-4a

Toto hovorí Pán: „Betlehem Efratský, najmenší medzi judejskými mestami, z teba vzíde zvrchovaný vládca Izraela. Pôvod jeho je odpradávna, od večnosti. Preto ich vydá až do času, kým rodička neporodí. Až potom sa zvyšok jeho bratov vráti k synom Izraela. On vystúpi a bude ich pastierom silou Pána, velebou mena Pána, svojho Boha. A budú žiť v istote, lebo teraz bude veľký až po končiny zeme. On bude pokoj."

Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Hebr 10, 5-10

Bratia, keď Kristus prichádza na svet, hovorí: „Nechcel si obetu ani dar, ale dal si mi telo. Nepáčili sa ti zápalné obety ani obety za hriech. Vtedy som povedal: Hľa, prichádzam – vo zvitku knihy je napísané o mne –, aby som plnil tvoju vôľu, Bože."

Najprv hovorí: „Obety ani dary, ani obety zápalné, ani obety za hriech si nechcel, ani sa ti nepáčili" – a ony sa prinášajú podľa zákona. Potom povedal: „Hľa, prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu." Ruší prvé, aby ustanovil druhé. V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy.

Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.

Luk 1,39-45

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán."

3. a 4. adventný týždeň

Katechéta v dnešnom svete

10.12.2021

Katechéta v dnešnom svete

Prezentácia inšpirovaná príhovorom sv. otca Františka ku katechétom v Katedrále sv. Martina v Bratislave 13.9.2021

/documents/1367541/44858055/Katech%C3%A9ta+v+dne%C5%A1nej+spolo%C4%8Dnosti.pptx/98bfefac-5134-4870-bab5-da431d653432

 

Tretia adventná nedeľa, obraz

10.12.2021

Tretia adventná nedeľa

obraz:

/documents/1367541/0/3.adventn%C3%A1%20nede%C4%BEa.tif/5e812e84-89a9-4df3-b5bc-38375529cf02?t=1638449758314

Sof 3, 14-18a „Jasaj, dcéra sionská, plesaj, Izrael! Raduj sa a veseľ z plného srdca, dcéra jeruzalemská! Pán zrušil tvoj rozsudok, odvrátil tvojich nepriateľov. Kráľ Izraela, Pán, je s tebou, neboj sa nijakého zla! V onen deň povedia Jeruzalemu: „Neboj sa, Sion, nech ti ruky nechabnú! Pán, tvoj Boh, je s tebou, on je mocný, on ťa zachráni. Teší sa a plesá nad tebou, obnovuje k tebe svoju lásku, plesá nad tebou a jasá; ako v deň zhromaždenia.""

Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý, Boh.

Iz 12, 2-3. 4b-d. 5-6

„Hľa, Boh je moja spása; *
dúfam a nebojím sa,
lebo moja sila a chvála je Pán, *
on sa mi stal záchrancom."
Budete čerpať vodu s radosťou *
z prameňov spásy. 
„Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, †
ohlasujte medzi národmi jeho zázraky, *
pamätajte, že jeho meno je vznešené. 
Spievajte Pánovi, lebo urobil veľké veci; *
nech je to známe po celej zemi.
Plesaj a jasaj, obyvateľka Siona, *
lebo veľký uprostred teba je Svätý Izraela." 

Flp 4, 4-7 „Bratia, ustavične sa radujte v Pánovi! Opakujem: Radujte sa! Vaša miernosť nech je známa všetkým ľuďom. Pán je blízko. O nič nebuďte ustarostení. Ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každú chápavosť, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi."

Duch Pána je nado mnou; poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným.

Lk 3, 10-18 „Zástupy sa pýtali Jána: „Čo teda máme robiť?" On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!" Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme robiť?" On im povedal: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!" Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?" Vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!" Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni." A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium."

 

Druhá adventná nedeľa, obraz

2.12.2021

Druhá adventná nedeľa

Obraz:

/documents/1367541/0/2.adventn%C3%A1%20nede%C4%BEa.tif/d79b14f5-d4ec-4968-a6dc-7cc8b53e3526?t=1638448116895

Bar 5, 1-9: „Jeruzalem, odlož rúcho svojho smútku a súženia a obleč si ozdobu slávy, ktorú ti Boh dáva naveky. Zaodej sa plášťom Božej spravodlivosti a polož si na hlavu korunu slávy Večného. Boh ukáže tvoj lesk všetkému, čo je pod nebom. Boh ti dá navždy meno: Pokoj spravodlivosti a Sláva bohabojnosti. Povstaň, Jeruzalem, a postav sa na výšinu, hľaď na východ a podívaj sa na svojich synov, zhromaždených od východu slnka až po západ na slovo Svätého. Tešia sa, že Boh na nich pamätal. Vyšli z teba peši, odvlečení nepriateľmi, ale Boh ich privedie k tebe a ponesie ich so slávou ako na kráľovskom tróne. Boh totiž rozkázal znížiť každý vysoký vrch a odveké pahorky a vyplniť údolia na úroveň zeme, aby Izrael bezpečne kráčal pod Božou slávou. Na Boží rozkaz lesy a všetky voňavé stromy zatônia Izraela. A Boh povedie Izrael v radosti, vo svetle svojej veleby, v milosrdenstve a spravodlivosti, ktoré pochádzajú od neho."

Veľké veci urobil s nami Pán a máme z toho radosť.

Ž 126, 1-2b. 2c-3. 4-5. 6

Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov, *
boli sme ako vo snách.
Ústa sme mali plné radosti *
a jazyk plný plesania. 
Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi: *
„Veľké veci urobil s nimi Pán."
Veľké veci urobil s nami Pán *
a máme z toho radosť.
Zmeň, Pane, naše zajatie *
ako potoky na juhu krajiny.
Tí, čo sejú v slzách, *
s jasotom budú žať.
Keď odchádzali, idúcky plakali *
a osivo niesli na siatie.
No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom *
a svoje snopy prinesú. 

Flp 1, 4-6. 8-11 „Bratia, vždy, v každej svojej modlitbe s radosťou prosím za vás všetkých, za vašu účasť na evanjeliu od prvého dňa až doteraz. A som si istý, že ten, čo začal vo vás dobré dielo, aj ho dokončí až do dňa Krista Ježiša. Boh mi je svedok, ako po vás všetkých túžim srdcom Krista Ježiša. A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní, aby ste vedeli rozoznať, čo je lepšie, a aby ste boli čistí a bez hany pre Kristov deň, plní ovocia spravodlivosti, ktoré je skrze Ježiša Krista na Božiu slávu a chválu."

Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! A každé telo uvidí jeho spásu.

Lk 3, 1-6 „V pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Poncius Pilát spravoval Judeu a Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom v Itúrei a trachonitídskom kraji a Lyzaniáš tetrarchom v Abilíne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznel na púšti Boží hlas nad Jánom, synom Zachariáša. Chodil po celom okolí Jordána a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov, ako je napísané v knihe rečí proroka Izaiáša: „Hlas volajúceho na púšti: ‚Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky! Každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži. Čo je krivé, bude priame, a čo je hrboľaté, bude cestou hladkou. A každé telo uvidí Božiu spásu."

 

Mikuláš

2.12.2021

Mikuláš pre prvý stupeň - omaľovánka 2 druhy:

/documents/1367541/0/Mikul%C3%A1%C5%A1.docx/5ea1e94a-b8f9-44ff-ad73-20e1b0abac5b

 

Prvá adventná nedeľa - práca s obrazom

26.11.2021

Prvá adventná nedeľa - rok C

Obraz:

/documents/1367541/0/Prv%C3%A1%20adventn%C3%A1%20nede%C4%BEa+C.tif/fee4c72c-8caa-41d6-9fa4-8256b6d9a88d?t=1637932407288

Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj nám svoju spásu.

Hľa, blížia sa dni, – hovorí Pán –, keď splním prísľub spásy, ktorý som dal Izraelovmu a Júdovmu domu. 

V tých dňoch a v tom čase vyklíči z Dávida spravodlivý výhonok, ktorý bude konať právo a spravodlivosť na zemi. V tých dňoch Júda dosiahne spásu a Jeruzalem istotu a budú ho volať: Pán – naša spravodlivosť.

Ž 25, 4-5b. 8-9. 10+14  Ukáž mi, Pane, svoje cesty * a pouč ma o svojich chodníkoch. Veď ma vo svojej pravde a uč ma, * lebo ty si Boh, moja spása. Pán je dobrý a spravodlivý: * ukazuje cestu hriešnikom. Pokorných vedie k správnemu konaniu *a tichých poúča o svojich cestách. Všetky cesty Pánove sú milosrdenstvo a vernosť * pre tých, čo zachovávajú jeho zmluvu a jeho príkazy. Pán bude dôverným priateľom tým, čo sa ho boja, * a zjaví im svoju zmluvu. 

1 Sol 3, 12 – 4, 2 Bratia, Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým tak, ako ju my máme voči vám. Nech posilní vaše srdcia, aby ste boli bez úhony vo svätosti pred Bohom a naším Otcom, keď príde náš Pán Ježiš so všetkými svojimi svätými. Amen. Napokon vás teda, bratia, prosíme a napomíname v Pánu Ježišovi, aby ste čoraz viac rástli v tom, čo ste od nás prijali: ako máte žiť a páčiť sa Bohu, ako aj žijete. Veď viete, aké príkazy sme vám dali z moci Pána Ježiša.
Lk 21, 25-28. 34-36: "Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie. Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka."

 

PRICHÁDZA KRÁĽ SLÁVY

25.11.2021

Kráľ prichádza - Adventná aktivita:

Žiaci stoja v kruhu okolo stolíka (prípadne sedia na zemi), na ktorom je prestretý fialový obrus. V strede je zapálená sviečka. Každý žiak dostane prúžok papiera, na ktorý môže napísať, čo pre neho znamená Advent. Postupne čítajú to, čo napísali a ukladajú papiere do tvaru lúčov slnka okolo sviece. Počas tejto činnosti znie hudba.

image.png

Prichádza Kráľ slávy 

Prichádza Kráľ slávy s kráľovstvom na nebesách,
celá Zem volá len.
On svojou vzácnou láskou očistil nás z našich vín,
celá Zem spieva len.

Hosana, hosana, hosana Bohu v nebi.
Hosana, hosana, hosana Bohu v nebi.

Povstáva Boží národ s odvahou a túžbou stáť,
pevne stáť, s vierou rásť.
Prichádza nová nádej, prebudenie mŕtvych dní.
Celá zem spieva len.

Hosana, hosana, hosana Bohu v nebi.
Hosana, hosana, hosana Bohu v nebi.

Vezmi moje srdce dnes,
chcem svoj život Tebe dať a nechať sa viesť,
milovať tak ako Ty nás ľúbiš.

Zlom mi srdce pre svoj plán,
všetko to, čo mám, iba Tebe dám,
veď ma cestou nádeje do večnosti.

Hosana, hosana, hosana Bohu v nebi.
Hosana, hosana, hosana Bohu v nebi.

https://www.youtube.com/watch?v=UZCJA0w34JY

Kráľ slávy

25.11.2021

KRÁĽ SLÁVY

 Kristus, Kráľ slávy, zostúpil do tmy

zažiaril blúdiacim, strateným

Kristus, Kráľ slávy, Syn večného Otca

Pán slúžiaci, ponížený

Vidiac kríž si neváhal

s Otcom zmieril, hriechy sňal

Svätý, vyvýšený a predsa dbáš o nás

Veľký a všemocný a predsa prichádzaš

Slávny, zvrchovaný a predsa ľúbiš nás

Silný, nekonečný a predsa blízky nám

https://www.youtube.com/watch?v=JMonP_lpFXM

Vypočujeme si pesničku, spoločne so žiakmi sa zamýšľame nad jej textom.

Kristus Kráľ

Obrázok Krista Kráľa na vymaľovávanie pre prvý stupeň ZŠ:

/documents/1367541/0/KristusKral.jpg/06745c74-6765-4c2c-8a79-55c21d2b971c?t=1637328295953

Adventná cesta

Farníčky z BB-Podlavíc pripravili takúto adventnú cestu:

Skutočný význam Adventu

Svedectvo viery - Boh nie je mŕtvy

https://www.youtube.com/watch?v=j-5HiZWam2U

Farebný obrázok - anjel Gabriel a Panna Mária

Ruženec v tvare srdca - omaĺovánka

Robíme dobré skutky s Pannou Máriou

Prezentácia o Božom slove

Pastorácia mladých - Christus vivit

15.3.2021

Pastorácia mladých má prebiehať na 3 úrovniach:

 • duchovnej - duchovné obnovy, modlitbové stretnutia,...
 • enviromentálnej - brigády zamerané na skrášľovanie životného prostredia, rozvíjanie športových aktivít,...
 • kultúrnej - návšteva, organizácia kultúrnych podujatí - napr. talentovaný hudobník pripraví koncert pre iných, príprava divadelného predstavenia a pod.

Je potrebné, aby sme mladým ľuďom pomáhali rozvíjali nádej v každodennom živote, aby sme ich nechali snívať a realizovať svoje sny.

Kto nesníva, nevie pochopiť cenu života (znecitlivie).

Usilujme sa im pomáhať premieňať sny dneška na odvahu do budúcnosti.

Mladý, ktorý sníva ide ďalej. Niekedy z pohľadu nás dospelých až príliš ďaleko - obávame sa jeho snov. Svedectvo odvahy mladých však ukazuje ideály.

Riskujte - nemajte strach!

Život nie je lotéria - život sa tvorí.

Prajem vám veľa Božieho požehnania pri spoločnej tvorbe. Počúvajte svojich mladých a pomáhajte im napĺňať ich sny.

(Vybrané kapitoly z posynodálnej apoštolskej exhortácie sv. otca Františka - Christus vivit - Kristus žije).

 

Eucharistia

Powerpointová prezentácia o eucharistii v každodennom živote:

/documents/1367541/0/Eucharistia.pptx/631be3d5-f599-4a95-af77-db80b48ac725

Učeník - metodický materiál pre SŠ a dospelých

Týždeň s Ježišovými podobenstvami

Farnosť Kežmarok - kňazi pripravili „Týždeň s Ježišovými podobenstvami". Pozývajú všetkých veriacich, aby si od pondelka 18.1.  dali na osobitný stolík knihu Svätého písma a k tomu sviecu, kríž, alebo ikonu. Každý deň môžu prečítať podobenstvo a porozprávať sa o jeho posolstve. Podobenstvo sprevádza vždy nejaký konkrétny symbol. Na webstránke farnosti www.fara-kezmarok.sk v časti „Blog" zverejnia každý deň krátke vysvetlenie podobenstva a konkrétne predsavzatia.

PONDELOK 18.1.: O rozsievačovi (Mk 4, 3-20) – pôda, zrno

UTOROK 19.1.: O desiatich pannách (Mt 25, 1-13) – lampa, sviečka

STREDA 20.1.: O milosrdnom Samaritánovi (Lk 10, 25-37) – víno a olej

ŠTVRTOK 21.1.: O múdrom a hlúpom staviteľovi (Mt 7, 24-27) – piesok a kameň

PIATOK 22.1.: O kvase v ceste (Mt 13, 33) – droždie

SOBOTA 23.1.: O stratenej ovci (Lk 15, 4-7) – pastierska palica

NEDEĽA: 24.1.: O márnotratnom synovi (Lk 15, 11-32) – prsteň.

Akcia 777

 

Saletíni pripravili na svojom fb profile Akciu 777 - ide o 7 dňovú prípravu na nedeľu Božieho slova - každý deň o 8:00 uverejňujú takéto texty:

JEŽIŠ S TVÁROU "ŽENÍCHA"

/pondelok, 18. január 2021/

MODLITBA

Láskavý Bože,

od teba pochádza každé dobro;

ďakujeme ti, že tvoje slovo je svetlom pre naše nohy

a pochodňou na našich chodníkoch.

Prosíme ťa, zvlažuj naše srdcia rosou svojho slova.

Daj, nech tvoje slovo počúvame pozorne

a nech ho ako Panna Mária zachovávame

v čistom a dobrom srdci.

Amen.

EVANJELIUM (Mk 2,18-22)

Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k Ježišovi a pýtali sa: „Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?" Ježiš im povedal: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v ten deň, sa budú postiť. Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata vytrhne kus z neho, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno aj mechy, ale nové víno do nových mechov."

ZAMYSLENIE

Meno »ženích - manžel« je jedno z tých mien, ktoré si Boh sám dáva a ktoré vyjadruje jeho lásku k svojmu stvoreniu. Ježiš o sebe hovorí, že je ženíchom. U svätého Pavla vidíme obraz ženícha a nevesty, ktorou je Cirkev. Je to stále hľadanie toho vzťahu lásky.

V knihe „Pieseň piesní" počujeme ženícha, ktorý vyznáva svoju lásku: „Aká si krásna, priateľka moja, aká spanilá! Tvoje oči sú sťa holubice za tvojím závojom" (Pies 4,1).

Ženích prirovnáva oči svojej nevesty k očiam holubice. Čo je také zvláštne na očiach holubice? V okamihu, keď sa holubica pozerá, tak vidí len jedinú vec, zatiaľ čo ľudské oko dokáže v tom istom čase pozorovať veľa veci. Takže nevesta má oči iba pre svojho ženícha. Vidí iba Jeho, nič viac. On je najdôležitejší. Taká už je láska. Na druhej strane, ak holubica príde o svojho partnera, už viac nehľadá iného. Je mu verná.

UVAŽUJ

Dnes sa nám Ježiš zjavuje ako náš Ženích. Sú tvoje oči „sťa holubice za tvojím závojom" alebo (aktuálne) za tvojím rúškom?

Skús dnes chvíľu venovať svoj čas Ženíchovi. Vezmi si do rúk jeho obraz a jednoducho pozeraj sa mu do oči. Nemusíš nič hovoriť... alebo nechaj hovoriť jeho...

 

Domáca liturgia prejavenia úcty k Božiemu slovu

Lk 24,45: "Vtedy im otvoril myseľ, aby porozumeli Písmu."

Domácu liturgiu prejavenia úcty k Božiemu slovu  pripravilo Katolícke biblické dielo pri príležitosti nasledujúcej nedele  (Nedeľa Božieho slova - 24.1.2021). Bližšie info:

https://kbd.sk/domaca-liturgia-prejavenia-ucty-biblii/

Klub nerozbitných detí

Klub nerozbitných detí – Slávka Kubíková1

Zaujímavé časti knihy od str. 10-24 mierne upravené:

Deti dnešnej doby podľa nášho názoru: „Nemajú vína" (Jn 2,3)  - nemajú život. Žijú v bubline dokonalého bezpečia.  Potrebujú:

 • vypnúť
 • hru
 • pohyb/slobodu
 • vzťahy
 • hudbu
 • knihy
 • hranice
 • charakter (Porovnaj 1  s. 13-14)

Sociálne siete:

 • spôsobujú, že sú ľudia smutní a depresívni: okamžité spojenie « osamelosť,
 • uľahčujú komunikáciu, podporujú biznis, rozširujú vedomosti, zachraňujú životy, spájajú ľudí
 • mrhajú naším časom, zabíjajú ľudský kontakt, manipulujú mysle, spôsobujú závislosť, vynášajú na povrch najtemnejšie z nás (Porovnaj 1  s. 21-22)

Absencia ľudského kontaktu – pre naše deti by bola najväčšia katastrofa, keby padla WiFi. (Por. 1 s.24)

Mikuláš z Rebríka

Mikuláš - z Rebríka 12/20

Mikuláš na vymaľovanie

 

Desatoro

https://youtu.be/tgP0KbTQVeQ

Rozprávky anjelika Petríka - DESATORO

Nedeľné evanjelium pre deti (pracovné listy)

Ing. Mgr. Erika Lišaníková spracovala pre vás pracovné listy, ktoré môžete využiť pre deti vo farskej katechéze k nedeľnému evanjeliu. Námety čerpá z českej stránky www.kanan.cz aj z vlastnej tvorby.

STIAHNITE SI:

23. nedeľa cez rok A

24. nedeľa cez rok A

Povýšenie Sv. kríža (pripadá na 24. nedeľu v tomto roku)

25. nedeľa cez rok A

25. nedeľa cez rok A - príloha

26. nedeľa cez rok A

27. nedeľa cez rok A

28. nedeľa cez rok A

29. nedeľa cez rok A

30. nedeľa cez rok A

Slávnosť Všetkých svätých

Spomienka Všetkých verných zosnulých

Výročie posvätenia Lateránskej baziliky

33. nedeľa cez rok A

34. nedeľa cez rok A - Slávnosť Krista Kráľa

 

LITURGICKÝ ROK "B"

1. adventná nedeľa

2. adventná nedeľa

Slávnosť nepoškvrneného počatia Panny Márie

3. adventná nedeľa

4. adventná nedeľa

2. nedeľa v Cezročnom období

3. nedeľa v Cezročnom období

4. nedeľa v Cezročnom období

5. nedeľa v Cezročnom období

6. nedeľa v Cezročnom období

11. nedeľa v Cezročnom období

12. nedeľa v Cezročnom období

13. nedeľa v Cezročnom období

Slávnosť sv. Cyrila a Metoda (14.nedeľa)

15. nedeľa v Cezročnom období

16. nedeľa v Cezročnom období

17. nedeľa v Cezročnom období

18. nedeľa v Cezročnom období

19. nedeľa v Cezročnom období

20. nedeľa v Cezročnom období

21. nedeľa v Cezročnom období

22. nedeľa v Cezročnom období

23. nedeľa v Cezročnom období

24. nedeľa v Cezročnom období

25. nedeľa v Cezročnom období

26. nedeľa v Cezročnom období

 

PÔST v roku "B"

1. pôstna nedeľa 

2. pôstna nedeľa

3. pôstna nedeľa

4. pôstna nedeľa

5. pôstna nedeľa

6. pôstna nedeľa - Kvetná nedeľa

 

VEĽKONOČNÉ OBDOBIE ROKA "B"

2. veľkonočná nedeľa - Nedeľa Božieho milosrdenstva

3. veľkonočná nedeľa

4. veľkonočná nedeľa

5. veľkonočná nedeľa

6. veľkonočná nedeľa

7. veľkonočná nedeľa

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého

Nedeľa Najsvätejšej Trojice

 

Poznámka: Väčšina týchto materiálov neprešla jazykovou úpravou.