Drahí veriaci,

dávame do pozornosti skutočnosť, že naša farnosť bola oslovená Gréckokatolíckou charitou v Prešove, ustanoviť  farskú charitu v Malom Lipníku pre potreby veriacich a širšej verejnosti. Pre vysvetlenie, ide o verejné združenie, akýsi „oporný bod", ktorí tvoria dobrovoľníci, ľudia, ktorí majú záujem o druhých, ktorí sú všímaví na potreby farnosti v duchu evanjelia. Túto službu sme prijali a veríme, že spolu ako farnosť môžeme vytvárať také duchovné zázemie, ktoré bude prinášať ovocie a bude na pomoc tým, ktorí budú mať o túto službu záujem.

Tak ako každé združenie má aj naša FCH (farská charita) danú štruktúru. Vedenie FCH pozostáva z predsedu, tým je duchovný správca farnosti, vedúci FCH, zástupca a hospodár, ktorí sú podriadení rozhodnutiam predsedu FCH. Vedenie aj členovia FCH sú dobrovoľníci, a ktokoľvek z farnosti má záujem byť súčasťou FCH  je vítaný, stačí nás osloviť.

Kontakt:

Predseda FCH v Malom Lipníku:

o. Martin Terkanič

Vedúca FCH:

Mgr. Beáta Brunovská

tel.: 0903 159 866

Hospodár FCH:

Mgr. Elena Nová

tel.: 0902 331 339

email: fchmlipnik@gmail.com

Čomu sa FCH môže venovať?

Ide o široké spektrum aktivít a činností, niektoré z nich dávame ako príklad:

- programy pre životné prostredie (skrášľovanie a starostlivosť o okolie chrámu, cintorína, krížov a pod.)

- kultúrno-spoločenské programy (napr. spevácke skupiny v chráme)

- sociálne programy ( služba seniorom, materiálne zbierky)

- pohybovo- športové programy (napr.púte)

- vzdelávacie programy (semináre, kurzy, prednášky)

- formačné a spirituálne programy (modlitbové skupiny, duchovné obnovy, misie)

 

MODLITBA ZA FARSKÉ CHARITY

 

Pane Ježišu, Syn večného Otca,

ty si sa stal človekom

a dal si nám príklad pokornej služby.

My ťa chceme nasledovať v plnení Otcovej vôle,

ktorá nás pozýva milovať blížnych

a účinne slúžiť trpiacim a núdznym ľuďom.

K tomu však potrebujeme tvoju pomoc.

Preto ťa Pane prosíme,

daj nám i všetkým charitným pracovníkom,

Aby sme dokázali pomáhať tým,

ktorí potrebujú našu pomoc,

a aby sme tak mali účasť na tvojom milosrdenstve.

Na príhovor svätej Alžbety Uhorskej a svätého Vincenta de Paul,

patrónov kresťanských charitatívnych diel a spolkov,

na príhovor svätých patrónov všetkých diecéz

a na príhovor sv. pátra Pia patróna projektu budovania FCH

udeľ  nám svoju milosť a žehnaj naše úsilie

lebo ty žiješ o kraľuješ na veky vekov. Amen.

 

 (Na vytlačenie je dostupná vo formáte A5 TU.)