Diecézne centrum mládeže Premeny a jeho služba mladým v diecéze

Diecézne centrum mládeže Premeny vo Važci existuje v našej diecéze od roku 2004. Každý rok ho navštívi viac než 2000 mladých ľudí a detí. Prebiehajú tu mnohé duchovné obnovy, neformálne vzdelávacie programy a najmä dva ročníky Diecéznej animátorskej školy pre mladých. Premeny sú miestom, kde sa dá život stretnúť priam hmatateľným spôsobom a kde mladí prichádzajú hľadať Boha.

Vzniku Diecézneho centra mládeže predchádzala rekonštrukcia budovy niekdajšej katolíckej školy vo Važci. Komisia pre mládež v Spišskej diecéze získala budovu do prenájmu v roku 2001 so zámerom adaptovať ju na Diecézne centrum mládeže (DCM).

Po projektovej príprave a získaní finančných prostriedkov z grantov zahraničných i slovenských nadácií a vďaka príspevkom ďalších darcov sa začala rekonštrukcia budovy. Rekonštrukčné práce začali na jar roku 2003 a pokračovali až do leta 2004. Stará strecha sa zhodila a po spevnení múrov sa nadstavilo poschodie s ubytovacou časťou. Prízemie sa upravilo na jedáleň s kuchyňou,ďalej s prednáškovou a spoločenskou miestnosťou.

1. septembra 2004 bolo zriadené Diecézne centrum voľného času vo Važci, aby poskytovalo duchovné potrebypre deti a mládež v oblasti záujmového vzdelávania v kresťanskom duchu na území celej Spišskej diecézy (Orava, Liptov, Spiš).

Po stavebných úpravách (vstup z jedálne) sa podarilo pristaviť kaplnku pre 50 ľudí.

2. októbra 2010 diecézny biskup Mons. František Tondra vyhovel potrebám DCM vo Važci, kánonicky zriadil a požehnal kaplnku sv. Františka Assiského. Centrum tak dostalo svoje „srdce".

O rok neskôr sa začalo so stavbou Domu prijatia, ktorý v súčasnosti stojí oproti centru. V tejto budove bývajú dobrovoľníci a príležitostní návštevníci, ktorí sem prichádzajú na program prijatia. Terajší diecézny biskup Mons. Štefan Sečka požehnal tento dom v roku 2014 počas osláv desiateho výročia DCM Premeny.

Víziou DCM Premeny je, aby každý mladý človek mohol prísť bližšie k Bohu, stretnúť sa s Ním a zažiť premenu srdca podľa slov proroka Ezechiela:Vtedy im dám jednotné srdce a jednotného ducha vložím do ich vnútra. Odstránim z ich tela srdce kamenné a dám im srdce z mäsa, aby kráčali podľa mojich príkazov, zachovávali moje práva a konali podľa nich. Aby boli mojím národom a ja aby som bol ich Bohom."(Ez 11,19-20)

 

V DCM Premeny v súčasnosti prebiehajú aj tieto podujatia:

1. Diecézna animátorská škola (DAŠ)– zameraná na formáciu pomocníkov a animátorov pre prácu s mládežou vo farnostiach. V roku 2000 začala neformálnym vzdelávaním mladých na fare v Spišskej Belej. Od roku 2004 prichádzajú účastníci prvého a druhého ročníka DAŠ spolu s animátorským tímom a lektormi počas víkendov do DCM Premeny vo Važci. (viac o DAŠ v ďalších číslach časopisu Kapitula)

2. Krúžková činnosť centra voľného času s deťmi z obce Važec počas školského roka.

3. Duchovné obnovy cirkevných škôl: jednodňový, dvojdňový alebo trojdňový duchovný program pre stredoškolákov i žiakov ZŠ. Sústredenia zo spirituality pre študentov Katolíckej univerzity v Ružomberku.

4. Spišnet– stretnutie vedúcich a zástupcov mládežníckych spoločenstiev Spišskej diecézy.

5. Duchovné obnovy spoločenstiev.

6. Víkendový kurz základov kresťanského života.

7. Letné tábory pre deti a mládež.

8. Príležitostné (rekolekcie kňazov, zasadnutia Rady mládeže KBS, zasadnutia Komisie pre mládež v Spišskej diecéze, prípravné, pracovné a organizačné stretnutia).

9. Prázdninové a relaxačné pobyty pre školy (školské výlety, školy v prírode, kurz OČAP..).

 

Sme Bohu vďační za toto miesto a aj Vás pozývame na návštevu či len keď pôjdete okolo alebo na nejaké podujatie či vlastnú akciu.

Viac na:

www.komisia.sk

www.vazec-centrum.sk

http://rkcvazec.sk/farnost/diecezne-centrum-premeny