KOMISIA PRE MLÁDEŽ

Komisia pre mládež v Spišskej diecéze je mládežnícka organizácia zriadená Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvom Spišské Podhradie. V súčasnosti koordinuje a vyvíja činnosť v troch regiónoch – Spiš, Liptov, Orava.

Poslanie KpM

Našim poslaním je predovšetkým pôsobiť medzi mladými ľuďmi prostredníctvom ich rovesníkov, ponúkať im také kresťanské programy a aktivity, ktoré budú pre ne dostatočne príťažlivé a zaujímavé.

Naša činnosť v Spišskej diecéze je zameraná predovšetkým k novej evanjelizácii, a to primeraným spôsobom sa priblížiť k mladému človeku, komunikovať s ním jazykom, ktorému rozumie, viac svedčiť než hovoriť a nechať mu priestor na vlastný výber. 


Naše ciele

  • koordinovať a rozvíjať pastoráciu mládeže Spišskej diecézy,
  • vychovávať ľudsky a duchovne zrelých mladých ľudí – animátorov,
  • preventívna starostlivosť o mladých.

Predmet našej činnosti

  • prehlbovanie zodpovednosti mladých ľudí (ich mravnosť) v spoločnosti,
  • koordinovanie aktivít v Spišskej diecéze zameraných na mládež,
  • prostredníctvom diecéznej animátorskej školy pripravovať animátorov  – dobrovoľných pracovníkov pre prácu s mládežou,
  • práca s rómskou mládežou v kluboch, v osadách,
  • vydávanie metodických materiálov a pomôcok vhodných pre prácu s mládežou.

História KpM

Neoficiálne začiatky Komisie pre mládež v Spišskej diecéze siahajú do doby, kedy vznikla samotná Spišská diecéza. Pastoračná práca s mládežou bola totiž vždy súčasťou pastorácie, či už farskej alebo diecéznej.


Vznikom KpM v roku 2000, rozhodnutím diecézneho spišského biskupa Františka Tondru, dostala farská mládežnícka pastorácia oficiálne zastrešenie a koordináciu. Týmto svojím rozhodnutím diecézny biskup uznal mladých ľudí vo svojej diecéze ako jednu z prioritných skupín, ktorým je potrebné sa venovať naplno, a prejavil jej svoju plnú podporu.
 

Štatút KpM

Komisiu pre mládež v Spišskej diecéze, so sídlom vo Važci, zriadil spišský diecézny biskup Mons. Prof. ThDr. František Tondra.

Dňa 19. mája 2000 schválil štatút KpM a zároveň v ten istý deň zriadil Komisiu pre mládež v Spišskej diecéze ako útvar Rímskokatolíckej cirkvi, so samostatnou právnou subjektivitou, ktorý je zapísaný v zozname právnických osôb Rímskokatolíckeho biskupstva v Spišskom Podhradí - Spišskej Kapitule.

Štatutárnym zástupcom KpM je jej riaditeľ Mgr. Ľuboš Laškoty, menovaný spišským biskupom Štefanom Sečkom od júna 2017.
 

Výročné správy