Blog

« Späť

Abrahám, vzor živej viery (Lectio divina Gn 22, 1-9)

V rámci katechézy farského spoločenstva a rodinnej katechézy vám na Rok viery ponúkam katechézu s prvkami Lectio divina.

Téma: Abrahám, vzor viery
Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ a starší

Ciele katechézy:
Oboznámiť sa s posolstvom biblického textu (Gn 22, 1-9) o dôležitosti viery v živote Abraháma. Oceniť vernosť Boha voči človeku, prehĺbenie živej viery. 

Obsahová línia /model/: kerygmatický
Metódy: Lectio divina, slávnosť Svätého písma, brainstorming

Pomôcky: Sväté písmo, plagát s potrebnými textami (nápis, súradnice z Božieho slova - Rim 5,8; Rim 5,18; Rim 5,17.21; Rim 5,11.19; Rim 5,19; Rim 5,10-11; Rim 5,20) pojmy súvisiace s ovocím viery – Vyslobodenie, Spravodlivosť, Večný život, Vzťah k Bohu, Poslušnosť, Spasenie, Milosť) svieca, obrázok Abraháma (Obeta Izáka)

Úvod

Privítanie, krátka modlitba.

1. Čítanie

Čítanie biblického textu (môže sa prečítať dvakrát, dôležitý je priestor na ticho)
Cieľom tejto etapy je priblížiť inšpirujúci text – Gn 22, 1-9.

2. Meditácia

Cieľom tejto etapy je vysvetliť biblický text a priblížiť jeho zásadné myšlienky.
Katechéta podáva výklad prečítaného biblického textu:

Autor knihy Genezis v úvode opisuje, ako Boh skúša Abraháma. Posiela ho do krajiny Morja, aby tam obetoval svojho jediného syna Izáka. Abrahám sa spolu so synom v poslušnosti skoro ráno odobral na miesto, ktoré mu ukázal Boh. Keď prišli na miesto obetovania, Abrahám postavil oltár, nakládol drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár na drevo. Potom Abrahám vzal nôž, aby obetoval svojho syna. Vtedy počul z neba hlas anjela, ktorý mu povedal, aby nezabíjal svojho jediného syna. Boh skrze svojho posla anjela odpovedá na Abrahámov skutok viery a oddanosti: „Teraz som spoznal, že sa bojíš Boha a neušetril by si svojho jediného syna kvôli mne.“ Vtom Abrahám uvidel v kroví barana, ktorého obetoval namiesto svojho syna Izáka. V závere úryvku Abrahám pomenoval to miesto „Pán vidí“. (Porov. Gn 22,1-14)

Pripravujeme sa na Rok viery. Svoju pozornosť zamerajme na Abraháma a jeho vzťah k Nebeskému Otcovi. Keďže Boh je neobmedzeným Pánom ľudského života, môže požadovať od človeka aj obetu života. Abrahám dostal príkaz obetovať to, na čom závisel jeho život, to, čo bolo jeho útechou a v čom sa mali splniť Božie prísľuby. Boh nežiada obetu jediného syna, ale žiada od Abraháma odhodlanie aj na takúto obetu. Abrahám dokázal svoju bezhraničnú lásku k Bohu, čím sa stal naveky príkladom dôvery a poslušnosti voči Bohu.

Abrahám vo svojej poslušnosti a dôvere vie, že Boh zachová svoje prísľuby, ktoré urobil o Izákovi. Izák je predobrazom Ježiša Krista, nesúceho kríž na Kalváriu, a Abrahám je obrazom Večného Otca, ktorý z lásky bude obetovať svojho jednorodeného Syna. Abrahám v duchu vykonal obetu svojho syna. Miesto obetovania „Pán vidí“ znamená „Pán sa postará“. Pán vidí tieseň a trápenie duše a postará sa, aby ju odstránil a ubiedenému pomohol. U Abraháma sa to stalo tým, že Boh si obstaral náhradnú obetu za Izáka.

Abrahám nikdy nepochyboval, že Boh svoj sľub splní. Jeho život bol poznamenaný omylmi, hriechmi a zlyhaniami, ale aj múdrosťou a dobrotou. Ale Abrahám vytrvalo dôveroval Bohu. Jeho život bol príkladom aktívnej viery. Keby si chcel podrobiť Kanaán, založiť národ a spoliehať sa pritom na vlastné sily, dávno by to v zúfalstve vzdal. On sa však obracal k Bohu, poslúchal ho a čakal, až sa splní slovo, ktoré mu dal.

Keď uveríme, dôjde k určitej výmene. My odovzdáme Kristovi svoje hriechy a on nám dá svoju dobrotu a odpustenie (Porov. 2 Kor 5, 1). Pretože náš hriech bol Ježišovou obetou vymazaný, nestojí už medzi nami a Bohom žiadna prekážka.
Viera, nádej a láska sú jadrom kresťanského života. Náš vzťah k Bohu sa začína vierou, vďaka ktorej si môžeme uvedomiť, že nás Kristus svojou smrťou vyslobodil od našej minulosti. Nádej rastie, keď sa dozvedáme o všetkom, čo pre nás Boh pripravil a poskytuje nám zasľúbenie pre budúcnosť. Božia láska napĺňa naše srdcia, dáva nám schopnosť slúžiť ostatným. 

3. Aplikácia

Každý z nás by si mal uvedomiť, že biblický text, nad ktorým uvažujeme, obsahuje pravdu, ktorá má hodnotu a je aktuálnym posolstvom aj v našej dobe. Katechéta požiada účastníkov katechézy, aby sa zamysleli nad dôležitosťou viery v živote kresťana. 
Na viditeľnom mieste je pripravený papier s nápisom VIERA V MOJOM ŽIVOTE. Na túto tému vedie diskusiu formou brainstorming, pričom účastníci katechézy spontánne reagujú a formulujú svoje myšlienky. V závere diskusie môžu jednou vetou napísať, čo pre nich znamená viera.
Katechéta môže zhrnúť aktivitu do nasledujúcich bodov: 

Viera v živote kresťana spôsobuje:
- bráni človeku, aby bol pyšný
- vyvyšuje Boha, nie človeka
- umožňuje spasenie dostupným pre všetkých
- je založená na osobnom vzťahu k Bohu

Katechéta rozdá nastrihané súradnice Božieho slova, ktoré hovoria o dôsledkoch viery v živote kresťana a zároveň rozdá na papieri aj samotné ovocie viery. Úlohou účastníkov katechézy je pomenovať „ovocie“ viery z daného citátu Božieho slova a priradiť k súradnici – textu, v ktorom sa o ňom píše. Katechéta môže prítomných rozdeliť do skupín, prípadne do dvojíc. Počas hľadania daných súradníc v Božom slove môže v pozadí hrať pokojná hudba. 

Skrze vieru máme:

- (Rim 5,8) Vyslobodenie
- (Rim 5,18) Spravodlivosť
- (Rim 5,17.21) Večný život
- (Rim 5,11.19) Vzťah k Bohu
- (Rim 5,19) Poslušnosť
- (Rim 5,10-11) Spasenie
- (Rim 5,20) Milosť

Po ukončení aktivity môže katechéta s vhodným komentárom upriamiť pozornosť na dôležitosť živej viery v živote kresťana. 

4. Modlitba

Je vhodné, aby vychádzala z daného Božieho slova. Modlitba má za cieľ oslavovať Boha, ďakovať mu a prosiť ho. Božie slovo si vyžaduje odpoveď. Boh k nám hovorí v Božom slove a my mu odpovedáme. Odporúča sa, aby v modlitbe zazneli slová: živá viera, dôvera, odovzdanosť...

5. Kontemplácia

Odporúča sa zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. Je zhrnutím všetkých doterajších etáp. Záleží na tom, aby Božie slovo vstúpilo do nášho života a začalo nás premieňať. Na základe jeho obsahu (posolstva) sa usilujeme o nový pohľad na život, na udalosť, históriu, skúsenosti, rôzne situácie. Osvojujeme si Boží pohľad na svet, ktorý nás povzbudzuje konať stále viac v súlade s Božou vôľou. Katechéta môže pomocou dataprojektora prezentovať jeden obraz (Abrahám obetuje Izáka, alebo symbol – napr. obetný oltár).

Záver

Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných k prehĺbeniu viery prostredníctvom osobnej i spoločnej modlitby, k pravidelnému čítaniu Božieho slova, k sviatostnému životu, ku konkrétnemu skutku lásky (viera bez skutkov je mŕtva – porov. Jak 2,17)
Na záver môže nasledovať vhodná pieseň.


Použitá literatúra: 
Sväté písmo, SZ a NZ, SSV, 
Biblia s aplikáciami pre život

Autor katechézy pracuje v Diecéznom katechetickom úrade Spišskej diecézy - www.dkuspis.sk

Odkaz Jána Pavla II. k Roku viery:

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ďakujem za túto pochúťku! Dobre mi padla tu na pôde Mojej komunity. Kiež jej význam sa zakorení v tých veľa chtivých srdciach, ktorým chýba "láska".
Odoslané 18.10.2012 12:19.
Pri čítaní tohto príspevku sa mala pocit: "Je to vo mne, to je to čo vo mne pracuje"... Potrebovala som túto šťavu! A som rada, že som pochopila, že "Rok viery je aj pre mňa". Podľa Božej vôle ho v plnosti ľahšie prežijem.
Odoslané 18.10.2012 12:24.
Ďakujem! Pekné a hodnotné! Nie iba pre deti:0)
Odoslané 18.10.2012 12:42.
Odoslané 19.10.2012 9:27 ako reakcia na Anna Václavová.
Ďakujem za spätnú väzbu... Na Božiu slávu.
Odoslané 19.10.2012 9:30 ako reakcia na Mária Künzl.