Blog

« Späť

Byť misionárom (katechéza)

Byť misionárom (katechéza)

Priatelia, Boh nás má rád takých, akí sme, za každého z nás zomrel a vstal z mŕtvych. Október je mesiac misií a úcty k Panne Márii, preto Vám ponúkam katechézu pre tento čas.

Úvod

      Privítanie, krátka modlitba.

      1. Čítanie – čítanie evanjeliového textu (môže sa prečítať dvakrát, dôležitý je priestor na ticho) Cieľom tejto etapy je priblížiť inšpirujúci text – Lk 1, 39-56.

      V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.
      Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“
      Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
      Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.
      Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

      Práca s textom:

Vysvetlenie textov metódou Kde? Kedy? Kto? Ako? 
KDE? Na mape ukážeme Judeu a cestu Panny Márie k Alžbete.
KEDY? Vysvetlíme kalendár a zaznamenávanie rokov, na časovej priamke. (porovnáme s terajším kalendárom – 6 mesiacov pred narodením Ježiša Krista) Môžeme zaznačiť aj Starý zákon a začiatok Nového zákona.
KTO? Účastníkom zadá úlohu, aby vpísali všetky mená, ktoré sú v texte a to, čím boli jednotlivé postavy. Zároveň vysvetlíme čím bol Zachariáš (čo znamená veľkňaz). Nezabudnime na osoby, ktoré nosili matky pod srdcom.
KTO JE HLAVNOU POSTAVOU? 
V akom príbuzenstve bola Panna Mária s Alžbetou? 
(V akom príbuzenstve bol Pán Ježiš s Jánom Krstiteľom?)
Akú úlohu vyznačil Boh očakávaným deťom? 
Ako dlho sa zdržala Panna Mária u Alžbety?

      2.Meditácia

      Katechéta zhrnie to, čo účastníci hovorili a podá zásadné myšlienky celého biblického textu formou meditácie.

      Čo myslite, odkiaľ vedela Alžbeta, že Panna Mária čaká Spasiteľa – Božieho Syna..? Zjavil jej to Duch Svätý, a to tým, že Alžbeta pri pozdrave nazvala svoju mladú neter „matkou svojho Pána.“ Alžbeta neskrývala veľkú radosť zo stretnutia, že ju navštívila Panna Mária. Toto vrúcne stretnutie hovorí o sile a moci láskavého Boha, ktorý sa chce darovať každému. 
      Nový život prichádza na svet v osobe Božieho Syna, ktorým sa začína Nový zákon. Naopak, v Zachariášovi a Alžbete bol Starý zákon povolaný k poslednej svojej úlohe. Ich syn Ján mal naplniť Starý zákon prorockým poslaním. Povedal o Ježišovi, že je Boží Baránok. To, že Ján Krstiteľ neskôr sám priviedol svojich žiakov k Ježišovi – to bol najvyšší a posledný čin Starého zákona. Panna Mária, ktorá prišla na návštevu k Alžbete, prijala už Nový zákon, ktorý mal byť neporovnateľne dokonalejší. V ňom sa zjavuje Božia láska – Ježiš Kristus nás prišiel zachrániť od hriechu a večného zatratenia. Svojím víťazstvom nad smrťou otvoril každému z nás dvere do Božieho kráľovstva. Pán Ježiš chce, aby každý jeden z nás, prišiel do neba! Vidíte, akú veľkú hodnotu máme v Božích očiach?
      Veľkosť poslania Panny Márie sa potvrdilo i tým, že Ján Krstiteľ bol už pred narodením „naplnený Duchom Svätým“ a to pre prítomnosť Ježiša Krista, ktorú sprostredkovala jeho Matka. V Panne Márii bola táto návšteva prvým posväcujúcim činom Cirkvi. Prvý krát v dejinách priniesol človek Krista ľuďom a sprostredkoval jeho posväcujúce pôsobenie. 

      3. Aplikácia

      Každý z nás by si mal uvedomiť, že biblický text, nad ktorým uvažujeme, obsahuje pravdu, ktorá má hodnotu a je aktuálnym posolstvom aj v našej dobe. Katechéta požiada účastníkov katechézy, aby sa zamysleli nad dôležitosťou utrpenia v ich živote. 

      PRÍBEH 
      Istý misionár dával misie v kostole lazaristov v Buenos Aires v Argentíne. O niekoľko dní nato bol svedkom nasledujúceho výjavu. Dve deti, jedno 4 alebo 5 ročné, druhé asi 10 ročné vošli udychčané do kostola. Menšie dieťa viedlo väčšie. Prišli pred bohostánok. Menšie ukázalo prstom na pozlátené dvierka a vysvetľovalo staršiemu kamáratovi, potom si obidve pokľakli. Misionár sa k nim priblížil a pýtal sa menšieho: „Čo si hovoril pred chvíľou svojmu kamarátovi?“ A dieťa odpovedalo: „Chodil som na misie a on nechodil. Pozrite sa na neho! Je veľký a nevie nič, ani to nevie, kde býva Pán Boh. Priviedol som ho dnes sem a vysvetlil som mu, že Boh sa urobil celkom malým a že prebýva v tomto domčeku zo zlata. Vo svojich príhovoroch ste to povedali, že treba byť misionárom. Som misionárom a ukazujem mu, kde je Pán Boh.“

      Milé deti, každý z nás má byť takýto misionár. 
      Vieme, že stretnutie Panny Márie a Alžbety bolo jedinečné a neopakovateľné, no každý z nás sa môže z neho niečo naučiť. Ako pokrstení veriaci máme schopnosť prinášať Krista svetu. Ak si naplno uvedomíme túto úžasnú pravdu, tiež sa budeme radovať, keď svojim blízkym sprostredkujeme živého Krista a nový život, ktorý nám chce darovať. Aj voči neveriacim zaujmime postoj úcty, pretože aj oni sú stvorení na Boží obraz a majú rovnakú možnosť byť naplnený Duchom Svätým. Ak si Boh tak nesmierne váži všetkých ľudí, ako by sme im aj my nemali preukazovať rovnakú úctu?
      Pán Ježiš, keď bol ešte v lone matky, napĺňal všetkých naokolo Božím životom. Každý z nás, mladý čí starší, slabý či silný, je stvorený ako miesto príbytku pre Boha. Je preto potrebné, aby sme mali svoje telo a telo svojho blížneho v úcte, ako chrám Ducha Svätého. 

      Aktivita: 

      Povedzme deťom, aby sa posadili do kruhu. Dieťaťu, ktoré sedí po našej pravej ruke, zašepkajme správu a dieťaťu, ktoré sedí po našej ľavej ruke, zašepkajme inú správu. Keď správy prešli celým kolom, poprosme deti, ktoré dostali správy ako posledné, aby ju povedali nahlas. Zahrajme si hru dva, alebo trikrát. Začnime ju na inom mieste v kruhu od niekoho iného.
      Zhrnutie: Bolo pre vás ľahké počuť, pochopiť a poslať ďalej správy? Ako ste sa cítili, keď ste v rovnakom čase počuli viac ako jednu správu? (zmätení, stresovaní) Boh nám dal výnimočnú správu, o ktorú sa máme podeliť. Správu o jeho spáse a láske. Je veľmi dôležité, aby sme sa naučili podať túto správu jasne, aby ľudia pochopili Božiu správu. O tom je aj naša dnešná hlavná myšlienka: 

      Povedzte spolu so mnou – BOH NÁS POSIELA AKO POSLOV SVOJEJ SPÁSY 

      Správa o spáse: Vopred si priprav správu pre každé dieťa, v ktorej im napíšeš, že Boh ich má rád, takí akí sú, že za každého z nich zomrel a vstal z mŕtvych... okrem toho vyjadri každému dieťaťu minimálne jednu pozitívnu vec, ktorá sa ti na ňom páči. Priprav si niekoľko správ navyše pre návštevníkov. Popros niekoho, kto sa oblečie za poštára, vojde dovnútra a doručí deťom listy. Daj deťom čas, aby prečítali svoje listy. 
Aktivita by mala spontánne prejsť do modlitby.

      4. Modlitba

      V úvode modlitby môžeme správy priniesť k zapálenej sviečke. Môže hrať pieseň Všetko to čo chcem - http://www.youtube.com/watch?v=AABafBSHTQ0 . Môže byť vytvorený priestor pre spoločnú modlitbu. Je vhodné, aby vychádzala z daného Božieho slova. Modlitba má za cieľ oslavovať Boha, ďakovať mu a prosiť ho. Božie slovo si vyžaduje odpoveď. Boh k nám hovorí v Božom slove a my mu odpovedáme. Odporúča sa, aby v modlitbe zazneli slová: spása, Nový zákon, Božia láska, Božia milosť, odovzdanosť, odvaha, nový život, večný život, Božie kráľovstvo, poďakovanie za dar spoločenstva. (Súčasťou modlitby môže byť aj prečítaný úryvok Magnifikat – Máriin chválospev Lk 1, 47-55).

      5. Kontemplácia

      Odporúča sa zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. Táto časť je zhrnutím všetkých doterajších častí. Záleží na tom, aby Božie slovo vstúpilo do nášho života a začalo nás premieňať. Na základe jeho obsahu (posolstva) sa usilujeme o nový pohľad na život, na udalosť, históriu, skúsenosti, rôzne situácie. Osvojujeme si Boží pohľad na svet, ktorý nás povzbudzuje konať stále viac v súlade s Božou vôľou. Pre umocnenie modlitby môže katechéta pomocou dataprojektora prezentovať jeden obraz alebo krátky text (jedno - dve slová) z prečítaného úryvku (alebo symbol, ktorý je prepojený s témou, napr. Pannu Máriu pri návšteve Alžbety, alebo prázdny hrob).

      Záver

      Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných k ohlasovaniu radostnej zvesti svojim príbuzným, priateľom, známym.. K prehĺbeniu viery prostredníctvom osobnej i spoločnej modlitby, k pravidelnému čítaniu Božieho slova, k sviatostnému životu, k čítaniu životopisov svätých, ku konkrétnemu skutku lásky v rodine, škole a farnosti. 
      Na záver môže nasledovať vhodná pieseň.Použitá literatúra: 
Sväté písmo, SZ a NZ, SSV; KKC Biblia s aplikáciami pre život; YOUCAT – katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých

Téma: Panna Mária

Ciele katechézy:
Kognitívny: Oboznámiť sa s posolstvom biblického textu (Lk 1, 39-56) o význame a dôležitosti byť ohlasovateľom radostnej zvesti Pána Ježiša Krista.
Afektívny: Z radosťou odovzdávať správu o spáse svojim príbuzným, priateľom a známym.

Obsahová línia /model/: kerygmatický
Metódy: Lectio divina, slávnosť Svätého písma, brainstorming
Pomôcky: Sväté písmo, svieca, obrázok Panny Márie pri návšteve Alžbety, papier, perá