Blog

« Späť

Radostné očakávanie (katechéza)

Radostné očakávanie (katechéza)

V závere Adventného obdobia ponúkam katechézu s prvkami Lectio divina k téme pripravenosť, očakávanie, bdelosť a vďačnosť.

Úvod
      Privítanie, krátka modlitba.

      1. Čítanie biblického textu
Môže sa prečítať dvakrát, dôležitý je priestor na ticho. Cieľom tejto etapy je priblížiť inšpirujúci text – 1 Kor 1, 3-9.

      Ustavične vzdávam vďaky svojmu Bohu za vás pre Božiu milosť, ktorú ste dostali v Kristovi Ježišovi. Veď v ňom ste boli obohatení vo všetkom, v každom slove a v každom poznaní, tak ako sa medzi vami upevnilo svedectvo o Kristovi, takže vám nechýba nijaký dar milosti, kým očakávate, že sa zjaví náš Pán Ježiš Kristus. On vás bude posilňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň nášho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý vás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána.

      Práca s textom:
      Katechéta rozdelí deti do skupín. Zdôrazní, že Božie slovo je živé a že dnes je adresované nám. Položí otázku alebo zadá kľúčové slovo, ktoré skupina zapíše do stredu plagátu (napr. očakávanie). Úlohou žiakov je hľadať čo najviac odpovedí alebo súvisiacich slov, ktoré hovoria alebo zapisujú na plagát. Ak žiaci zapisujú slová na plagát, počas práce sa nerozprávajú a nehodnotia. Zapisované slová sledujú a môžu sa tak navzájom inšpirovať svojimi nápadmi. Po ukončení práce je úlohou každej skupiny vybrať jedno najvýstižnejšie slovo, na ktorom sa dohodnú a ktoré zvýraznia. Potom nasleduje predsta-venie výsledkov práce v pléne. Jeden zo skupiny prečíta všetky výrazy a v závere prečíta najvýstižnej-ší výraz, pričom zdôvodni výber výrazu. Najvýstižnejšie výrazy sa napíšu na tabuľu.

      2. Meditácia
      Katechéta zhrnie to, čo účastníci hovorili a podá zásadné myšlienky celého biblického textu formou meditácie. Žiaci sa oboznámia s okolnosťami napísania listu, s adresátmi a s celkovou situáciou v Korinte (môžeme použiť mapu):
      Korint bol v čase napísania listu hlavným mestom rímskej provincie v Grécku. Mesto bolo dôležitým politickým, kultúrnym a obchodným strediskom Rímskej ríše. Prispeli k tomu hlavne dva prístavy, ktoré ho spájali s celým vtedajším svetom. Až dve tretiny obyvateľov boli otroci. Po náboženskej stránke prevládali v meste pohania. Bola tam však prítomná aj židovská skupina so svojou synagógou. Bohatstvo a blahobyt mali za následok, že v Korinte bol veľký úpadok mravov a neviazaný život. Pro-sperita vytvorila živnú pôdu pre korupciu, prekvitalo tam modlárstvo a v mesto bolo viac ako 12 po-hanských chrámov.
      Pavol to pri odovzdávaní viery v Korinte nemal jednoduché. Začal ohlasovať evanjelium v židovskej synagóge, no dostal sa do sporu so Židmi, ktorí ho predviedli pred súd, aby ho odsúdili. Dovtedy však Pavol už založil početné kresťanské spoločenstvo, ktorého členovia boli pohanského a židovského pôvodu. Práve im adresoval slová, ktoré sme si vypočuli.

      3. Aplikácia
      Každý z nás by si mal uvedomiť, že biblický text, nad ktorým uvažujeme, obsahuje pravdu, ktorá má hodnotu a je aktuálnym posolstvom pre nás. Katechéta požiada účastníkov katechézy, aby sa zamysleli nad tým, ako Boh prehovoril ku každému z prečítaného úryvku .
      Zo správania chameleóna môžeme vypozorovať, že na trávniku sa jeho koža sfarbí do zelena. Na hline sa sfarbí do hneda. Chameleón sa týmito zmenami prispôsobuje prostrediu. Mnohé živočíchy splývajú s prírodou vďaka maskovaciemu sfarbeniu, ktoré im dal Boh, aby im uľahčil prežitie. Je prirodzené začleniť sa do prostredia a prispôsobiť sa mu. Ale Kristovi nasledovníci sú nové stvorenia, sú zrodení zhora a premieňaní zvnútra, ich hodnoty a životný štýl stoja proti svetu a sú v rozpore so svetom pri-jímanou morálkou. Skutoční veriaci so svetom príliš nesplývajú.
      V tomto svete plnom hluku, zmätku a rôznych tlakov túžime po láske a po pokoji. Mnohí sa už vzdali nádeje, prestali hľadať a myslia si, že pokoj sa nájsť nedá. No pravý pokoj srdca a mysle nám je do-stupný skrze vieru. Pohania a Židia v Korinte, ktorí uverili, mali jedno spoločné. Očakávali druhý príchod Ježiša Krista. Mali istotu, že pri Kristovom návrate budú uznaní za bezúhonných (=čistých, svätých). Uvedomovali si, že sa tak nestane pre ich veľké dary, ani pre to, čo robili, ale vďaka tomu, čo Kristus dosiahol svojou smrťou a vzkriesením. Boh hovorí, že všetkých, ktorí ho poslúchajú, uzná pri Kristovom návrate za bezúhonných. (porov. 1 Sol 3,13; Hebr 9,28)
      Prežívame Advent, čas očakávania príchodu Božieho Syna. Táto istota zo stretnutia so živým Kristom by nás mala napĺňať radosťou a pokojom. Náš život nie je zbytočný, pretože po smrti budeme vzkrie-sení. Preto by sme sa mali snažiť zostať verní Bohu a to tak morálne čistým životom, ako aj svojou službou. Neustále máme žiť vo vedomí, že večnosť strávime s Kristom.

Aktivita:

      Na začiatok aktivity môžeme pustiť časť z filmu Nebo nie je výmysel (ukážka: http://www.youtube.com/watch?v=MYXxr4ti25A ), alebo prerozprávať svojimi slovami príbeh, ktorý sa odohral (vyšiel aj v knižnej podobe).
Katechéta sa vráti k úvodnej práci s textom prečítaného úryvku. Pripomenie a priblíži slovo „očakáva-nie“ a stretnutie so živým Kristom. Pomocou aktivity vedie deti k prejavu vďačnosti Ježišovi za jeho dar večného života.

      Potrebujeme: stuhu alebo povrázok.

      Keď si niekto chce niečo pripomenúť, aby to nezabudol urobiť, dá si napr. hodinky na druhú ruku, na zápästie elastický náramok alebo si urobí uzlík na vreckovke. A potom, keď sa na tú vec pozrie, pri-pomenie mu to, čo má urobiť. Niekto si dáva napríklad na prst prstienok. Nielen že ho tam dobre cíti, ale aj iní ľudia sa ho pýtajú, prečo ho nosí:
      Ja teraz každému z vás uviažem okolo zápästia stužku. Chcem, aby vám pripomenula, že máte Ježišo-vi ďakovať za život tu na zemi, za večný život v nebi, za všetko, čo pre nás vykonal a stále koná. Keď sa vás niekto spýta, prečo máte uviazanú stužku na zápästí, poviete mu to. (Uviažeme každému dieťa-ťu okolo zápästia stuhu dlhú asi 20 cm).
      Zhrnutie formou otázok: Prečo by sme mali Ježišovi ďakovať? Ako sa asi Ježiš cíti, keď mu za niečo ďakujeme? Mohli by sme mu poďakovať práve teraz. Urobme to. Môžeme skloniť hlavy a každý po-vie krátku ďakovnú modlitbu. Dajme deťom dostatok času. Keď dnes pôjdete domov, ukážte niekomu svoju stužku a porozprávajte mu, prečo ju máte uviazanú na ruke. Dôležité je, aby vám stužka pripo-mínala všetko dobré, z čoho sa dnes môžete tešiť. Potom neskôr môžete svoju stuhu darovať niekomu, aby aj ďalšiemu pripomínala, že majú Ježišovi ďakovať.

      4. Modlitba
      Môže byť vytvorený priestor aj pre spoločnú modlitbu. Je vhodné, aby vychádzala z daného Božieho slova. Modlitba má za cieľ oslavovať Boha, ďakovať mu a prosiť ho. Božie slovo si vyžaduje odpo-veď. Boh k nám hovorí v Božom slove a my mu odpovedáme. Odporúča sa, aby v modlitbe zazneli slová: večný život, spása, vykúpenie, Božia prítomnosť, Božia milosť, skutky lásky, nový život, po-ďakovanie za... (Súčasťou modlitby môže byť aj prečítaný úryvok 1 Kor 1, 3-9.)

      5. Kontemplácia
      Odporúča sa zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. Táto časť je zhrnutím všetkých doterajších častí. Záleží na tom, aby Božie slovo vstúpilo do nášho života a začalo nás premieňať. Na základe jeho ob-sahu (posolstva) sa usilujeme o nový pohľad na život, na udalosť, históriu, skúsenosti, rôzne situácie. Osvojujeme si Boží pohľad na svet, ktorý nás povzbudzuje konať stále viac v súlade s Božou vôľou. Pre umocnenie modlitby môže katechéta pomocou dataprojektora prezentovať jeden obraz, alebo krát-ky text (jedno-dve slová) z prečítaného úryvku, alebo symbol, ktorý je prepojený s témou, napr. dieťa v jasliach, hviezda nad Betlehemom a pod.

      Záver
      Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných k častému prijímaniu Eucharistie (miestu stretnutia so živým Kristom), k prehĺbeniu viery prostredníctvom osobnej i spoločnej modlitby v rodine, k pravidelnému čítaniu Božieho slova, k sviatostnému životu, k čítaniu životopisov svätých, ku kon-krétnemu skutku lásky v rodine, škole a farnosti.
Na záver môže nasledovať vhodná pieseň.Téma: VĎAČNOSŤ
Cieľová skupina: 2. stupeň ZŠ
Ciele:
Kognitívny: Oboznámiť sa s posolstvom biblického textu (1 Kor 1,3-9) o očakávaní a vďačnosti v živote veriaceho človeka.
Afektívny: Živou vierou a skutkami lásky byť svedkami Božej prítomnosti vo svete.
Obsahová línia: kerygmatická
Metódy: Lectio divina, brainstorming
Pomôcky: Sväté písmo, svieca, obrázok Ježiša v jasliach


Použitá literatúra:
Sväté písmo, SZ a NZ, SSV; KKC Biblia s aplikáciami pre život;
YOUCAT – katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých

 

VIAC NÁMETOV NA ADVENT A VIANOCE JE K DISPOZÍCII NA ADRESE: www.dkuspis.sk