Blog

« Späť

Úcta k životu (katechéza)

Úcta k životu (katechéza)

V rámci katechézy farského spoločenstva, školskej a rodinnej katechézy a z príležitosti Národného pochodu za život Vám ponúkam katechézu s prvkami Lectio divina.

Ciele katechézy:
Oboznámiť sa s posolstvom žalmu 139, 13-16 o veľkosti daru života
Rozvíjať a budovať v mojom živote úctu k životu

Obsahová línia /model/: kerygmatický
Metódy: Lectio divina, slávnosť Svätého písma, brainstorming
Pomôcky: Sväté písmo, svieca, obrázok dieťaťa v maternici

      Úvod

Privítanie, krátka modlitba.
1. Čítanie – čítanie biblického textu (môže sa prečítať dvakrát, dôležitý je priestor na ticho)
Cieľom tejto etapy je priblížiť inšpirujúci text – Ž 139, 13-16.

„Veď ty si stvoril moje útroby,
utkal si ma živote mojej matky.
Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne;
všetky tvoje diela sú hodné obdivu a ja to veľmi dobre viem.

Moje údy neboli utajené pred tebou,
keď som vznikal v skrytosti,
utkávaný v hlbinách zeme.

Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený,
a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni,
len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.“

      Práca s textom:

      Katechéta rozdá vytlačený žalm každému účastníkovi, ktorý červenou farbou podčiarknu alebo inač zvýraznia slovo alebo vetu, ktorá ich prekvapila, nikdy doteraz si ju nevšimli, čiernou farbou podčiarknu slovo alebo vetu, ktorej nerozumejú a zelenou farbou podčiarnu slovo alebo vetu, s ktorou by sa vedeli podeliť s inými ľuďmi. Môžu pracovať aj v skupine. Na výzvu katechétu v závere činnosti môžu účastníci svoje výpovede skomentovať, vyjadriť sa, zdôvodniť svoj objav a výber. Je to výchova k vyjadreniu svojho názoru a presvedčenia.

      2.Meditácia

      Katechéta zhrnie to, čo účastníci hovorili a podá zásadné myšlienky celého biblického textu formou meditácie.
Pamätá si niekto z nás na svoj príchod na tento svet? Poznáme deň a hodinu nášho narodenia?
Ľudský život je najväčším darom a tajomstvom. Boh každého z nás povolal do života. Za týmto darom sa skrýva múdrosť a láska Stvoriteľa – Nebeského Otca.
Ak chceme byť počas života otvorení pre to, čo nám Boh dáva, mali by sme sa učiť prijať a milovať svoj život - prijať ho taký, aký je. Boh nám daroval život v úplnej dôvere a v dôvere kladie do našich rúk zodpovednosť za náš vlastný život, ale aj životy tých, ktorí sa nevedia brániť vlastnými rukami či slovami. Všetci sme spoluzodpovední za život každej ľudskej bytosti, aj za životy ešte nenarodených detí.
      Uvedomujeme si, že Boží nepriateľ útočí na dar života už od samého začiatku, od materského lona. V súčasnosti sa na Slovensku ročne uskutoční viac ako 8000 potratov (interrupcií). Pred dvadsiatimi troma rokmi sa podobne rozhodovala aj Petrova Saganova mama - či si ho ako štvrté dieťa "nechá": "Peter bol už štvrtý v poradí, tak som sa chvíľu rozhodovala, čo urobiť. Vtedy sme mali len obývačku a spálňu s troma deťmi. Ale napokon som sa rozhodla a bola som rada, aj keď mala som čo robiť."

      Vďaka statočnosti mamy Petra Sagana má Slovensko svojho najlepšieho cyklistu! Rozhodnutie pre ŽIVOT, prináša veľké požehnanie!

      3. Aplikácia

      Každý z nás by si mal uvedomiť, že biblický text, nad ktorým uvažujeme hovorí o hodnote ľudského života od počatia.
      Boh je Živý, on dáva dych života každej živej bytosti. Život je úžasný Boží dar a tajomstvo zároveň. Z toho vyplýva posvätnosť života ako takého. Človek je stvorený „na obraz Boží“ (Gn 1, 27), to znamená, že má niečo viac, čo iné živé tvory nemajú. Každý človek má v sebe vtlačenú slobodnú, nesmrteľnú - rozumovú dušu, ktorá ho robí podobným Bohu. A to je dôstojnosť človeka. Preto hovoríme, že človek je koruna stvorenia, vrchol stvorenia, že človek je viac ako zviera, viac ako rastlina, pretože tie nemajú rozumovú dušu. Človek má aj svoju hodnotu. Ktosi vypočítal, že keby sme urobili chemický rozbor ľudskej bytosti a vyčíslili hodnotu všetkých látok, z ktorých sa človek skladá, vyšlo by nám zopár eur. Taká malá je cena človeka na trhu, zredukovaného na hmotu. Lenže my vieme, že všetci sme boli vykúpení krvou Krista, Božieho Syna. On za nás zaplatil vlastným životom. A táto Kristova obeta má nekonečnú hodnotu. Preto hodnota každého človeka sa meria nie cenou na trhu, ani sa nemeria podľa toho, aký má mobil, či je na Facebooku, čo má oblečené, koľko má na výplatnej páske, aké má vzdelanie a podobne, ale meria sa Ježišovou obetou na kríži. A tá je nekonečná. Veríme, že Ježiš zomrel za všetkých ľudí rovnako.
      Preto je veľmi dôležité chrániť a brániť ľudský život od začiatku do konca, inými slovami od počatia po prirodzenú smrť. Nikto nemá právo na život siahnuť – ani na svoj vlastný, ani na život blížneho. Vyplýva to z posvätnosti, dôstojnosti a hodnoty života každého človeka, ktorá je úplne rovnaká pre všetkých ľudí. Posvätnosť – život je od Boha, dôstojnosť – človek má rozumovú dušu (je na obraz Boží) a hodnota – za každého človeka bolo zaplatené nekonečnou cenou (smrťou Ježiša Krista na kríži). To sa rovnako týka mladého aj starého, zdravého aj postihnutého alebo chorého, pekného aj škaredého, nenarodeného aj zomierajúceho, bieleho aj čierneho, boháča aj bedára.

      Aktivita:

      Katechéta rozdá účastníkom papier. Na pripravený papier napíšu svoje meno a podajú svojmu kamarátovi po pravej strane. Papier koluje a každý napíše na papier konkrétnej osoby dobré charakterové vlastnosti, ktoré na nej vníma. V závere sa papier vráti a každý účastník zistí, ktoré charakterové vlastnosti vidia na ňom iní. Aktivitu môžeme ukončiť nasledovne: Boh nás stvoril originálnych, každý z nás má množstvo darov a talentov, každý z nás má veľkú HODNOTU... Boh má veľkú radosť z každého z nás.
Počas aktivity môže hrať v pozadí pokojná hudba. Aktivita by mala spontánne prejsť do modlitby.

      4. Modlitba

      V úvode modlitby (pri zažatej svieci) si môžeme precitať daný úryvok Ž 139, 13-16, po prípade Jer 1,5, alebo Jer 29,11. Môže byť vytvorený priestor pre spoločnú modlitbu. Je vhodné, aby vychádzala z daného Božieho slova. Modlitba má za cieľ oslavovať Boha, ďakovať mu a prosiť ho. Božie slovo si vyžaduje odpoveď. Boh k nám hovorí v Božom slove a my mu odpovedáme. Odporúča sa, aby v modlitbe zazneli slová: život, dar, zodpovednosť, Božia láska, večný život, poďakovanie za dar života a pod.

      5. Kontemplácia

      Odporúča sa zotrvať v tichosti pred Božou tvárou. Táto časť je zhrnutím všetkých doterajších častí. Záleží na tom, aby Božie slovo vstúpilo do nášho života a začalo nás premieňať. Na základe jeho posolstva sa usilujeme o nový pohľad na život, na udalosť, históriu, skúsenosti, rôzne situácie. Osvojujeme si Boží pohľad na svet, ktorý nás povzbudzuje konať stále viac v súlade s Božou vôľou. Pre umocnenie modlitby môže katechéta pomocou dataprojektora prezentovať jeden obraz, alebo krátky text (jedno - dve slová) z prečítaného úryvku (alebo symbol, ktorý je prepojený s témou, napr. dieťa v náručí).

      Záver.

      Na záver stretnutia katechéta povzbudí prítomných k ochrane života od počatia až po prirodzenú smrť. Rovnako aj k prehĺbeniu viery prostredníctvom osobnej i spoločnej modlitby, k pravidelnému čítaniu Božieho slova, k sviatostnému životu, k čítaniu životopisov svätých, ku konkrétnemu skutku lásky v rodine, škole a farnosti.
Na záver môže nasledovať vhodná pieseň.
(Alebo môže byť pustené video -
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oYSYHN-w8dg#at=206)


Použitá literatúra:
Sväté písmo, SZ a NZ, SSV; KKC
Biblia s aplikáciami pre život; YOUCAT – katechizmus Katolíckej cirkvi pre mladých,
www.faraluky.sk, www.tehotenstvo.rodinka.sk, www.lesk.azet.sk

 

Viac podobných katechéz nájdete na stránke www.dkuspis.sk