Blogy

« Späť

Slovo, slová

Slovo, slová

Slovo - Boh Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. Ján 1, 1-3; V Slove - v Bohu bol život a život bol Svetlom pre ľudí. Svetlo svieti cez všetky tmy a tmy ho nemohli prijať... - voľne podľa Jána 1, 5 Potom prišiel človek a slová človeka.

Slovo Boha.

Slovo Boha je Život, Svetlo. Slovo Boha je moc.

Slovo Boha má moc. Boh ním stvoril svet. Boh ním stvoril človeka. Boh dal človeku Slovo.

Boh povedal: Buď! A stalo sa. Boh dal a dáva život všetkému, čo je...

Genezis 1, 3-6; Genezis 1, 26;

Slovo Boha má moc. Pôsobí, čo hovorí...

Lebo ako spŕchne z neba dážď a sneh a nevráti sa ta, ale opojí zem, zúrodní ju, dá jej klíčiť a dá semä na siatie a chlieb na jedenie, tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst: nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo som ho poslal. (Iz 55, 10-11)

Slová človeka.

 

Človek stvorený na obraz Boha dostal Život, Ducha a Slovo - Pravdu. Človek MÁ od Boha VŠETKO, čo potrebuje k životu. Človek dostal od Boha SLOBODU. Má v sebe Boha. Má v sebe silu, ktorá pôsobí proti Bohu. Jeho telesnosť, jeho náklonnosť k zlému od dní straty raja... Boh však neustále pôsobí v človeku dobro. Človek sa rozhoduje, koho slovo počúva. Božie, svoje, zlého. Človek sa rozhoduje, koho slová hovorí.

Človek dostal Slovo. A človek prehovoril...

 

Človek dostal od Boha Slovo. Dostal slobodu.

Človek môže mať slová, ktoré  nič nehovoria. Sú to slová bez významu, bez obsahu. Slová, ktoré neslúžia Pravde, nehovoria pravdu. Slová prekrúcané, falšované, zamieňané a zdevastované. Nemajú moc hovoriť, nemajú moc tvoriť, nemajú žiadne posolstvo. Nemajú náplň, nikdy sa nestanú skutkom. Zostávajú iba slovami. Príliš dlho boli v srdci človeka... musia byť očistené, vzkriesené k pravde, aby napĺňali životom. Aby sa mohli stať posolstvom Života. Dnes je veľmi veľa takých slov... nepomôžu, neriešia iba zunia do sveta. je ich plno. Človek sa v nich stráca... už nepočuje pravdu, pre také slová človek  hynie. Nepočuje Slovo Života. Zlo zostáva, a narastá, dobro sa nešíri pre tieto slová... Nemajú ducha života... nemajú moc.

Človek môže mať slová, ktoré sú plné zloby. Môžu byť hovorené v myšlienkach. Môžu byť hovorené nahlas. Majú ostrie meča, majú ničivú silu. Prenikajú až do moku kostí iného, Dokážu zničiť všetko, čoho sa dotknú. Šíria zlo. Ich posolstvom je ničiť. Tieto slová dokážu zničiť, zabiť iného človeka. Sú to slová smti. Zabíjajú dva razy - toho, od koho vychádzajú a toho, komu sú adresované.

Človek môže mať slová plné lásky a pokoja. Slová pravdy. Aj tieto prenikajú iného človeka. Nie násilne. Tieto slová sú ako Ježiš. Sú tu a čakajú, či ich niekto počuje. Obyčajne nie sú vôbec hlučné. Majú pokoru Boha, čakajú, aby plnili posolstvo lásky Toho, kto ich posiela. Sú to slová Života... Slová, ktoré rozdávajú život, oživujú a kriesia k životu. Pôsobia tiež súbežne - oživujú a liečia toho človeka, od koho vychádzajú a aj iného človeka, ktorému sú adresované... Tieto  slový prichádzajú do srdca človeka od Boha, on ich počuje a prijíma, a zasa odovzdáva iným, aby budoval... To sú slová požehnania, ktoré želajú inému iba dobro. Sú to slová, ktoré hladia a tíšia  bolesť, d§vajú inému radosť a pokoj. Také sú slová Boha v srdci človeka. tieto slová majú silu, majú posolstvo. Boh tak tvorí svoje dielo dnes,  cez slová človeka.

Chválim Ťa, môj Bože, za tvoje Slovo! Chválim ťa za Syna, ktorý nám priniesol tvoje Slovo. Chválim ťa za syna Ježiša, ktorý sa dal človeku. Ďakujem tebe, môj Boh, za ľudí, ktorí počúvajú, hovoria a žijú tvoje Slovo!

Ďakujem tebe, môj Boh, za tvoje Slovo, ktoré mi neustále znova kladieš do srdca. Prosím teba, Boh Duch svätý, buď so mnou, chcem počúvať slová Života.

Duch svätý, naplň moje srdce až po okraj Tvojím Slovom! Napĺňaj ma vždy znova Tvojou prítomnosťou. Počúvam a čakám iba na Teba! Nechcem nikdy  slová bez Teba! Chcem Tvoje Slovo, Slovo života! Chcem Teba, môj Boh! TY môj Boh, ktorému som uverila,  Ty sa staň mojím ŽIVOTOM! Amen!

Boh Láska! Duch svätý, Ty oživuješ a kriesiš k životu: zachráň slová človeka! Oživ slová ľudí, aby mohli dávať život! Aby mohli šíriť Tvoje posolstvo! Aby slová ľudí zasa ochraňovali maličkých, zachraňovali dobro a niesli Tvoju radostnú zvesť do celého sveta! Aby slová ľudí šírili Tvoj  Pokoj a Lásku po celom svete! Amen!

Na slovo človeka zostupuje Boh do Eucharistie... Zachráň slová človeka! Amen!