Blogy

« Späť

Formácia kresťana - Duch svätý

Formácia kresťana - Duch svätý

Máme život. Máme všetko potrebné k životu. Máme vieru, nádej, lásku. Máme Slovo Božie. Potrebujeme mať prítomnosť Ducha svätého. V Ňom žijeme, hýbeme sa a sme.

Sme pokrstení. Sme birmovaní. Uvedomujeme si, čo to znamená? 

 

Boli nám darované sviatosti krstu a birmovania. Nosíme na tele a na duši pečať Ducha svätého.

+

Boh nám stále dáva dary. Prijali sme mnohé dary. Sme bohatí...Čo s darmi robíme?

Prijatie darov od Boha predpokladá vedomie  zodpovednosti za to, čo s darmi urobíme - talenty, rast viery, zrenie, ovocie, skutky, služba;

Úloha, výzva - dary užiť, žiť ich, dávať ich iným, slúžiť nimi iným.

Odpoveď Bohu - komunikovanie s Duchom svätým, komunikovanie s blížnymi, služba Bohu a blížnemu v spoločenstve;

+

Prosím vás, milovaní, aby ste rozjímali nad tým, čo je sviatosť krstu, aký je to dar!

Ak sa nedá hneď, kedy sú starosti s organizovaním slávnosti a súri prípravné obdobie, vráťme sa k tomu neskôr s veľkou radosťou, aby sme si pripomenuli, čo všetko v tomto drahom dare je!

Dajme si tému sviatosti krstu do našich stretiek, pri vhodnej príležitosti, veď je mnoho možností, ak človek chce!

Modlím sa často na ten úmysel, za novopokrstených, za birmovaných, a za všetkých pokrstených a birmovaných, aby im AJ NÁM PÁN DAL POROZUMIEŤ A POCHOPIŤ veľkosť a cenu tohto daru, ktorý sme od neho prijali!

+

 

I. Ako sa volá táto sviatosť?

1214Táto sviatosť sa volá krst (po latinsky baptismus) podľa hlavného obradu, ktorým sa udeľuje: krstiť je po grécky baptizein, čo znamená „ponoriť“, „pohrúžiť“. „Ponorenie“ do vody628 symbolicky vyjadruje pochovanie katechumena v Kristovu smrť, odkiaľ vychádza skrze vzkriesenie s Kristom6 ako nové stvorenie“ (2 Kor 5, 17; Gal 6, 15).

1215Táto sviatosť sa volá aj „kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu Svätom“ (Tít 3, 5), lebo naznačuje a spôsobuje ono narodenie z vody a z Ducha, bez ktorého nikto „nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“1257 (Jn 3, 5).

1216„Tento kúpeľ sa volá osvietením, lebo tí, čo dostávajú toto [katechetické] poučenie, sú duchovne osvietení...“7 Keďže pokrstený prijal v krste Slovo, „pravé svetlo, ktoré osvecuje každého“ (Jn 1, 9), „po osvietení“ (Hebr 10, 32) sa stal „synom svetla“1243 (1 Sol 5, 5), ba sám sa stal „svetlom“ (Ef 5, 8):

Krst „je najkrajším a najvznešenejším Božím dobrodením... Voláme ho darom, milosťou, krstom, pomazaním, osvietením, rúchom neporušiteľnosti, kúpeľom znovuzrodenia, pečaťou a napokon každým najvznešenejším menom. Volá sa darom, lebo sa dáva tým, čo predtým nepriniesli nič; milosťou, lebo sa udeľuje aj vinníkom; krstom, lebo hriech sa pochováva vo vode; pomazaním, lebo je posvätný a kráľovský (takí totiž boli tí, ktorých pomazávali); osvietením, lebo je jasom a svetlom; rúchom, lebo zakrýva našu pohanu; kúpeľom, lebo obmýva; pečaťou, lebo je zachovaním a potvrdením [Božej] nadvlády.“8

+

Pokrstení si „obliekli Krista“.23 Pôsobením Ducha Svätého je krst kúpeľom, ktorý očisťuje, posväcuje a ospravodlivuje.24

1228Krst je teda kúpeľom vody, v ktorom „neporušiteľné semeno“ Božieho slova spôsobuje svoj oživujúci účinok.25 Svätý Augustín o krste hovorí: „Slovo sa pridáva k [hmotnému] prvku a vzniká sviatosť.“26 - KKC

 

Nezmazateľný duchovný znak

1272Pokrstený, včlenený krstom do Krista, je pripodobnený Kristovi.75 Krst vtláča kresťanovi nezmazateľný duchovný znak (charakter), ktorý znamená, že patrí Kristovi. Nijaký hriech nemôže tento znak zotrieť, hoci hriech zabraňuje krstu prinášať ovocie spásy.76 Krst, udelený raz navždy, nemožno opakovať.

1274„Pánova pečať“ (Dominicus character)79 je pečať, ktorou nás označil Duch Svätý „na deň vykúpenia“197 (Ef 4, 30).80 „Krst je pečať večného života.“81 Veriaci, ktorý si „zachová pečať“ až do konca, čiže ostane verný požiadavkám svojho krstu, bude môcť zomrieť“ so znakom viery“,82 2016 s vierou svojho krstu, v očakávaní oblažujúceho videnia Boha – ktoré je zavŕšením viery – a v nádeji na vzkriesenie.

1213Sviatosť krstu je základom celého kresťanského života, je vstupnou bránou, ktorá otvára prístup k životu v Duchu svätom ("vitae spiritualis ianua") a je bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam.

1253 Krst je sviatosť viery. (Mt16,16;) Viera však potrebuje spoločenstvo veriacich. Každý veriaci môže veriť iba vo viere cirkvi. Viera, ktorá vyžaduje pre krst, nie  je dokonalá a zrelá; je to počiatok, ktorý sa musí rozvíjať. Katechumen alebo krstný rodič dostáva otázku: "Čo žiadaš od Božej Cirkvi?" A on odpovedá: "Vieru!"

1254 Viera musí po krste rásť u všetkých pokrstených, u detí i u dospelých. Preto každý rok na veľkonočnú vigíliu Cirkev slávi obnovu krstných sľubov. Príprava na krst privádza len na prah nového žiota. Krst je prameňom nového života v Kristovi, z ktorého vyviera celý kresťanský život.

1267 Krstom sa stávame údmi Kristovho tela. "Patríme s kebe všetci, ako údy" Ef 4,25; Krst začleňuje do Cirkvi. Z krstiteľnice sa rodí jediný Boží ľud Novej zmluvy, ktorý prekonáva všetky prirodzné alebo ľudské hranice národov, kultúr, rás a pohlavia: "My všetci sme boli pokrstení jedným Duchom v jedno telo" 1Kor 12,13;

 

- patríme Bohu.

 

 

Kto je Duch svätý? Poznáme ho?

 

Je Osoba, jedna osoba najsvätejšej  Trojice. Je živý Boh.

 

Meno Ducha svätého

 

Duch svätý - Tešiteľ, Oživovateľ,

 

Charakterové črty Ducha svätého - voda, oheň, vanutie,

 

+

Preniká ma bázeň...

Priznám sa, ani ja som ešte skutočne neštudovala KKC. Tie nádherné vyjadrenia svätých otcov, opis a vysvetlenie najdôležitejších vecí v živote kresťana...

Chvála Kristovi a Márii! Chvála tebe, Duch svätý! Ty si živý Boh, úžasná Božská osoba, o ktorej nevieme takmer nič...!

Nech nás vedie Duch svätý, nech v nás zapáli oheň lásky k UČENIU SA!!!

Nech nám dá milosť chcieť vidieť, počuť, a prijať, čo nám zanechali naši svätí otcovia, aby sme vedeli, aká veľká a hlboká je viera odovzdaná nám od našich otcov! Amen. Aleluja!

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ďakujem. Ak to píšeš po takých kratších úsekoch, ľahšie sa to prerozjíma a premýšľa nad tým celý deň. Pán Ti žehnaj! emoticon
Odoslané 7.5.2013 13:16.
Zbožňujem krátke texty...s peknou myšlienkou emoticon Vďaka za blog emoticon
Buď požehnaná+ emoticon
Odoslané 7.5.2013 13:26.
Odoslané 8.5.2013 22:58.