Blogy

« Späť

Ako konať v Duchu svätom?

Ako konať v Duchu svätom?

Viem, kto som - kresťan. Mám vieru v Boha, mám Ducha svätého, mám dary... Ako je možné, že nevidím konať Ducha v mojom živote? Ako je možné, že neviem konať v Duchu svätom?

 

Požehnanie a svetlo Ducha svätého nech je s nami!

Blog je sumou užitočných myšlienok pre osobnú formáciu a pre posilu viery kresťana. Je súhrnom myšlienok z Písma svätého, z kázní a prednášok katolíckych teológov a kňazov, z literatúry známych klasikov kresťanského duchovného života (T. Kempenský, T. Aqvinský, s. Augustín, Philippe Madre, Jacques Philipe,  Benedikt XVI., JPII. Terézia z Avily, Terezka od dieťaťa Ježiša a i.), spracované pre účel osobnej formácie kresťana. Neslúži ako náhrada osobného duchovného vedenia. Je slovom o práci jednotlivca, laika pre vlastný osobný rast. Je povzbudením pre odvahu žiť radosť a moc viery a je povzbudením pre prácu na sebe je pozvaním na cestu kresťanskej zrelosti. Každý si sám vyberie, čo ho oslovilo a čo mu azda pomôže na osobnej ceste ku zrelosti.

Pre KAŽDÉHO KRESŤANA je životne dôležité mať pevnú a účinnú vieru v Boha.

Vieru v Boha máme. Každý ako mu Pán dal, stojí v písme. Ak ju nepoužívame v bežnom živote, je to ako keby sme ju ani nemali. My ju však používame. Žijeme s ňou. Máme však obavy a nedôveru voči vlastnej osobe, ktorá nám berie silu našej viery a bráni nám v tom, aby sme vedeli  žiť vieru účinnú - mocnú, pevnú, neotrasiteľnú v každodennom živote. Vieru, ktorá by budovala nás osobne, ktorá by budovala vzájomné vzťahy v súkromí i na verejnosti a ktorá by rástlla, mocnela a šírila sa cez nás. Mnohokrát nevieme - neuvedomujeme si to, že naše konanie a rozhodnutia už sú z Ducha svätého! Lebo všetko, čo myslíme, konáme a hovoríme, čo má znaky Božie, Kristove a Ducha svätého Gal 5, 20-22; - už je od neho! Iba nám to takto priamo asi ešte nikto nepovedal. O tom si povieme v inom blogu.

Je nesmierne dôležité, odhaľovať a odstraňovať osobné chyby a prekážky, ktoré bránia v raste a dozrievaní viery a života v nej. Učili sme sa ako deti modlitby, prípravu na sv. spoveď, a o sv. omši a aj sme pri takom poznávaní zostali. Niet divu, že nemôžeme rásť. Keby sme vedeli, čo je Liturgia, prevrátilo by to náš život naruby! Keby sme sa poriadne spovedali, prijímali Eucharistiu, mnohé ťažkosti a boje by sme už nemali...

+

Sú veci, ktoré si treba jednoducho osobne vyhľadať, premýšľať o nich, pomenovať ich, postaviť si otázky a hľadať na ne odpovede. To sa nazýva prácou na sebe. Mnohé môžem a mám vykonať ja sám. Veď to aj robím - príprava na spoveď, meditácia s Písmom, samoštúdium, rozhodujem sa pre účasť na exercíciách, prednáškach, stretnutiach a pod. Bolo by želateľné vedenie kňaza, je veľmi vítané, žiaľ nie je vždy možné tak, ako by sme to osobne potrebovali. Nie je možné, aby kňaz osobne poznal a v takom vzťahu aj viedol každú jednu osobu v jej osobných záležitostiach. Preto je potrebné osobné zmýšľanie pod vedením Ducha svätého, lebo On je stále s nami a pozná každého z nás osobne, do detailov. Potreba individuálenho vedenia je veľmi dôležitá, žiaľ nie je možná v takom rozsahu, aby pokryla každú našu potrebu. Žiaden kňaz za nás nemôže robiť to, čo sme vyzvaní a aj vo vlastnom záujme povinní urobiť my. Práve preto by sme potrebovali napr. duchovne skúseného brata, sestru, jednoducho zrelého kresťana ktorý nám dá odpovede na niektoré otázky.  No nie len to. My všetci sme jeden druhému oporou vo viere. Každý z nás rozumom rozlišuje a vo viere prijíma za svoje, čo sa ukáže v zhode s Písmom a s učením úradu Katolíckej Cirkvi. Na vážnejšie a dôležité si môžeme dohodnúť osobný rozhovor s kňazom. To je iba jeden príklad, aby bolo zrejmé. ako je to myslené.

Pokojne odložme "obavy" a pocity ustráchanosti, a pustime sa do štúdia a do práce pre svoje srdce, aby sme rozlišovali a prijímali rady a vedenie Ducha svätého! Každý, ako môže a vie, podľa vlastných schopností a daností, podľa vlastného uváženia, rozhodovania, podľa osobnej vybavenosti a darov, ktoré máme.  Zotrvajme  v dôvere v Boha, ktorý všetko vedie a posväcuje. Nech nás žehná Pán v našom úsilí o účinnú a zrelú vieru!

Nech nám Pán pomáha a nech nás ochraňuje a vedie Duch svätý! Amen!

+

 

Čisté srdce    

 

Mt 5, 8; "Blahoslavení čistého srdca, lebo oni  uvidia Boha."

 

Musím dbať o srdce, lebo: "Zo srdca vychádzajú myšlienky... Dobré, sväté, obyčajné, zlé...

V srdci prichádzajú  zlé myšlienky ...vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie.“ (Mt 15,18-19)

- srdce je sídlo osobnosti http://www.katechizmus.sk/srdce_človeka/1853,2517
„Zachovávaj prostotu, buď nevinný a budeš ako deti, ktoré nepoznajú zlobu ničiacu život ľudí.“  - KKC tamtiež;

 

Aby naše srdce bolo čisté, je potrebné, je nutné

Odstrániť zo srdca:

- zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá (lož), rúhanie  Mt 15, 18-19;

- skutky tela, skutky tmy   Galaťanom 5, 19;

- Zlosť v srdci, zloba v myslení  -

- Pochybnosti - "vo svojich srdciach pochybovali..." - apoštoli na ceste do Emauz, Ježiš ich pokarhal... "Na čo myslíte vo svojich srdciach?" "Prečo pochybujete?" Či som vám nepovedal...

- pochybovanie = nedôvera BOHU, "preverovanie si" toho, čo je skutočnosťou... - Božie prisľúbenie, uistenie v niektorej z právd a pod.

- SZ - otcovia reptali proti Bohu, na ceste po vyslobodení z otroctva, ľud sa veľakrát búril proti Mojžišovi, ktorý hovoril, čo majú konať, a čo mu povedal Pán..., reptanie je vždy proti Bohu, treba uvážiť toto konanie, lebo sa veľmi ľahko stane Návykom, samozrejmosťou, pevnou črtou charakteru!

- Mojžiš hovorí k ľudu: Vy ste nechceli vystúpiť a neverili ste slovám Pána, nášho Boha a reptali ste vo svojich stanoch: "V zlovôli nás Pán vyviedol z Egypta, aby nás vydal do rúk Amorejčanov a aby nás zahubil..." Dt1, 26-28;

- búrka na mori, Ježiš "spal"- obraz spiaceho Ježiša vyjadruje postoj úplnej dôvery Bohu, Peter kričal: "Pane, zachráň nás! - nevidíš, že hynieme?"

- Strach - je nedostatok vo viere! je nedôvera Bohu...- nejedná sa o prirodzený pocit, ktorý nás chráni pred nebezpečenstvom, ide o pri prílišné prehodnocovanie = pochybovanie o tom, čo sme spoznali v myslení ako správne (t.j. nie priame myslenie = špekulovanie = vymýšľanie iného riešenia, než je povedané, spoznané)
- "Naši súkmeňovci prestrašili naše srdcia ..." Dt 1, 28; - odmietanie prijatia  zodpovednosti, zvaľovanie viny na iných, na okolnosti)

- "Národ je tam mocnejší a početnejší ako my, a mestá veľké a opevnené až k nebu..." - strach, nedôvera, reptanie proti Mojžišovi, ktorý viedol ľud počúvaním Božieho slova... Dt1, 28;

- Mojžiš napomína ľud: Povedal som vám: "Nebojte sa ich a nestrachujte sa! Pán, váš Boh, ktorý vás vedie, bude za vás bojovať..." Dt1, 29-33; - Pán sa postaral o ľud, až po utáborenie sa, našiel bezpečné miesto a všetko im cez ústa Mojžiša oznámil...

Strach je opísaný v mnohých statiach SZ aj NZ, ak je v Písme niečo tak častokrát uvedné, nie je to náhoda, Boh vie, akí sme slabí... Treba si z toho vziať pre úžitok a čerpať pre posilu viery pri pocitoch strachu a nedôvery, tak si posilníme vieru a vedomie Boha v našom konkrétnom živote.

enlightened

Máme posilu, máme pomoc v Slove - treba si len vziať a užiť! Ak tak nerobíme, strach nás neopúšťa... je potrebné naučiť sa AKTÍVNE vystupovať proti vlastným negatívnym pocitom, myšlienkam a zlozvykom. Inak sa pokojne zahniezdia a zavládnu v našom srdci. Preto treba odporovať vo viere každému negatívnemu a škodlivému mysleniu. Ono zabraňuje účinnosti Ducha svätého v našom srdci. Nemôže konať, lebo tam je negatívne, nedôvera a malomyseľnosť človeka. Preto bráňme zo všetkých síl, aby nás "ovládali" - t.j. aby prevládali nad dobrými a svätými, bráňme sa zotrvať v neg. myšlienkach, obavách, strachu a nedôvere. - myslenie kresťana  je Zmýšľanie podľa Ducha Rim 8, 5; Gal

Očistenie srdca

- očisťujeme ho ľútosťou a odložením toho, čo by mohlo znečistiť srdce a zatemniť pohľad na Boha - jednoduchou ľútosťou (často! hneď ako sme prišli na takú myšlienku, slovo, skutok) , dokonalou ľútosťou - tak často, ako je možné(ráno, večer), lebo konáme veľa nespravodlivého..., v spovedi (raz za dva-tri týždne, + dobrá zodpovedná príprava) + vynáhrada, zadosťučinenie...konkrétny plán zmeny...(viditeľne, poznámky, ktoré slúžia aj k sledovaniu pokroku v tomto podujatí);

- pravidelne si očisťujeme srdce od zbytočných starostí, pripustenia si negatívnych strachov o seba, o veci, o budúcnosť, nepokoj srdca a všeko, čo zatemní pohľad na Boha...

Viera - pevná, mocná

- bez pochybovania, aj malinkého! o čomkoľvek - o sebe (pozor na škrupule, na vŕtanie sa v myšlienke o niečom!) , o tom, čo vieme, že je pravdou (je mi odpustené v spovedi - naozaj? ÁNO! ) - malinké pochybovanie obratom zničí vieru, nemôže byť aj viera aj pochybovanie!

Posilňovanie viery - dôležitá aktivita kresťana, treba to robiť často *Vysvetlím na inom blogu*

Rozlišovanie v Duchu svätom

Je životne dôležité. Treba sa to učiť a precvičovať to. Máme dostupný dostatok literatúry na tú tému.

nie je nič iné, ako uváženie, o čo sa jedná (myšlienky, slová, skutky):

Božie  - dobro, láska, pokoj, harmónia, vyrovnanosť-vyváženosť (život, skutky, moje slová), autentická viera viditeľná, účinná a iné;

- Skutky Galaťanom 5, 22-23;

Svet - mamon, peniaze, kariéra, zhon za pominuteľným, kult tela, hriech vôbec - * pridám vysvetlenia

- odloženie starého človeka Efezanom 4, 20-32;

a zrieknutie sa toho - je moja voľba (sloboda) - volím si to, čo je mne na spásu - volím Boha = život, dobro, pokoj, lásku

Nový život v Kristovi a v Duchu svätom

Pavol nás vyzýva k príprave a k budovaniu Kristovho tela - výzva k činnosti! (osoba-kresťan, ľud - kresťania, cirkev, spoločenstvá, rodiny) Efezanom 4, 10-20;

- ako máte žiť, nie ako nemúdri, ale ako múdri. Ef 5, 15;

- dielo služby, budovanie Kristovho tela (Cirkev), kým nedospejeme k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k  miere plného Kristovho veku  =  dokonalosť viery a život v nej  -  poznanie je život podľa Pána, ktorého sme spoznali (vedomosť + skutky viery - očistené, spravodlivé, dokonalé) , - Ef 4, 11-15; ZRELÁ VIERA Kresťana

- list Efezanom 4, 5 - konkrétne vyjadruje život poďľa Krista a podľa Ducha svätého, ako rásť vo viere, ako sa zdokonaliť vo viere a ako žiť život zrelej viery. Je treba si to premeditovať.

enlightened

 

Duch svätý - zvolávaj jeho prítomnosť, volaj ho do každého skutku, do každej činnosti a ver, On je prítomný!

Modlitba - mocná vo viere, v Duchu svätom, ktorého zavolám do modlitby... (pozor na vyjadrovanie "mojich" želaní... môže byť nesprávnou modlitbou - daj mi to a to... uvažujme v mysli, ako prosíme, je to dôležité, Boh vypočuje aj "nedobrú modlitbu", ak v nej bol dobrý úmysel, láska k blížnemu...) Pozrime si, ako sa modlil Ježiš:

Viac o modlitbe na blogu: http://mojakomunita.sk/web/newfame/blog/-/blogs/formacia-krestana-modlitba

- aj prežehnanie je už modlitba..., ak ho robím v sústredenou mysľou v Duchu sv., mnohokrát ho konábe bez týchto znakov...

- viac modlitby... s Duchom svätým, v jeho réžii, t.j. "ja aj On sme prítomní" - bez roztržitostí, bez náhlenia sa... poriadna, skutočná so sústredeným srdcom (výber modlitby je na nás - sloboda:o)

Slovo Božie - často! aj málo z teextu, veta, dve a rozmýšľať o ňom, liturgia  - sv. omša - najväčšia modlitba!  -modlitby chvál a ďakovania (aj pol hodiny, hodinu) - Adorácia - Krista v Eucharistii - mimoriadna modlitba... raz v týždni...

 

PS: k modlitbe - samozrejme treba konať podľa svojho stavu (rodina, rehoľa, duch. vedenie a i.) to, čo ja mám, môžem a viem. Nie je nijaká "latka", ktorá mne určuje - naopak - ja určujem! moje rozhodnutie a môj výber je v Duchu sv. - je ok:o)

Blog je o osobnej formácii jednotlivca- ja a Boh (osobné duch. vedenie, ako kto má)

 

Chvála Kristovi a Márii!

Chvála Duchu svätému, darcovi a oživovateľovi!

Aleluja!

+

Zatiaľ pár dôležitých bodov:o)

 

Zdroj: voľnné spracovanie textov, prednášok, kázní a audio materiálu  kresťanských teológov a kňazov rádia Horeb, Nemecko;

Na prečítanie: kázeň Pápeža Františka I. : Kto je Duch svätý? http://sk.radiovaticana.va/news/2013/05/08/z_generálnej_audiencie:_duch_svätý_ako_nevyčerpateľný_zdroj_života/slo-690277

Pokračovanie:

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ako konať v Duchu svätom? Moje odpovede na 2 otázky:
1. Ako je možné, že nevidím konať Ducha v mojom živote? Na otázku by som odpovedala, že vidím konať Ducha v živote ľudí, niekedy možno aj v mojom živote.
2. Ako je možné, že neviem konať v Duchu svätom? Na otázku prečo neviem vždy konať podľa Ducha, kedy je treba jeho veľká sila, v mojom živote, by som dala odpoveď, že asi sa obávam, že ak konám v duchu lásky nezískam tak nikde prevahu v spornej situácii. Preto sa mi ťažšie buduje duchovný život, preto prosím o pomoc Božiu. Preto potrebujú veriaci stále vedenie a usmernenie v tejto veci, všimla som si, že preto je aj téma lásky najčastejšou témou kázní, ktoré počúvam na ČR.
Odoslané 14.5.2013 11:01.
Nemala som na mysli situáciu, ak ide napr. o vystupovanie človeka v kontakte s iným človekom, alebo nejaká sporná situácia(vo vzťahu k nikomu, nejaký konflikt a.p.) Bolo myslené osobné správanie sa (mňa v konkrétnej situácii, udalosti, moje srdce a Boh) t.j. - aby som dokázala konať (správne) bez strachu, bez obáv, bez pochybovania a.p. Blog je o osobnom formovaní kresťana, t.j. ešte nie v konkrétnych vzťahoch k iným, ale k sebe a k bohu, z toho napokon vyjde aj vzťah k iným ako dôsledok... Najskôr konám ja (moje myslenie, zmýšľanie vo viere a pod.) a Boh (On dáva myslenie pravdy, pokoja, v láske a pod).
Odoslané 14.5.2013 11:31 ako reakcia na Zita Podhradská.
1. "niekedy" "možno" aj v mojom živote - o to ide. ON KONÁ STÁLE. Preto sa treba naučiť "čítať v riadkoch Božích", my by sme aj videli, ale sme sa nenaučili (nik nás to neučil) čítať to. Ani ja som to nevedela, ani ešte neviem, učím sa však, ako na štátniceemoticon lebo je to tak veľmi dôležité! Bez "rozumenia Božích riadkov" - čiže toho, čo koná TU a TERAZ sme ako korisť vydaná napospas... hoci máme vieru. To nemyslím vôbec osobne, Zitka, je to čiste táto problematika našej "neúčinnej viery", s ktorou mnohí zápasíme ... Vďaka ti za tvoje super komenty!
2. vždy je myslené prakticky, ako stále, lebo ho stále potrebujem, s ním som silná a tak. "je treba jeho veľká sila" - jediný povzdych Ducha sv. zmetie všetok náš strach a obavy - preto je treba to vedieť urobiť - modlitba má silu Boha, každá, ktorá je s Duchom sv. t.j. v jeho vôli (stíšenie sa v srdci a vstúpenie do jeho prítomnosti - - - myšlienka, nápad, to, čo práve príde a má znaky Boha... - to sa treba učiť robiť. Je to osobné, mne povie o mojich veciach, tebe o tvojich a uvidíš, že budeš vedieť, bez obáv a bez strachu - to je úžasný zážitok! Nebude tak vždy ale veľmi často... Nech ťa žehná Pán!
Odoslané 14.5.2013 11:41 ako reakcia na Zita Podhradská.
Ešte k vete - "preto potrebujú veriaci stále vedenie" - samozrejme, to ti ukáže Duch sv. - to čo je v tvojom živote a okolo teba(ľudia, farnosť a pod.) - aj duch. vedenie, ak je možnosť. Je však potrebné veľa osobnej iniciatíy - práca na sebe(dobré spytovanie napr. podľa Písma, aby som mohla vidieť zmenu na sebe, napr. menej obáv a menej nejasnosti a pod.) , to je najdôležitejšie, aj preto, aby som vedela konať v denných situáciách a vo vzťahoch (práca s Písmom, kázne a vhodné materiály kňazov a pod.
Odoslané 14.5.2013 11:54 ako reakcia na Zita Podhradská.
Z toho čo tu bolo napísané vyplýva, že prejavujeme sa podľa toho akého ducha máme. Ak nerobíme veci v súlade s Božou vôľou (s jeho požiadavkami, zákonom), nemôžeme mať schopnosti Božieho Ducha. Mocou tohto sv. Ducha sa dajú tieto veci pochopiť.
Odoslané 14.5.2013 18:59 ako reakcia na Mária Künzl.
Áno. Myslím, že je tak.
Odoslané 14.5.2013 19:26 ako reakcia na Zita Podhradská.