Blogy

« Späť

Ďakujem Bohu, ďakujem Vám, svätý Otec Benedikt XVI. !

Ďakujem Bohu, ďakujem Vám, svätý Otec Benedikt XVI. !

Nechcem trúchliť. Chcem sa radovať! Chcem vzdávať vdaky! A chcem povzbudiť aj vás! Nebojte sa! Boh tvorí nové nebesia a novú zem!

Dobroreč, duša moja, Pánovi;
Pane, Bože môj, ty si nesmierne veľký.

Ž104,1;

Už teraz mi bude chýbať, drahý služobík, tak úžasne prezentný pápež a kňaz, môj milovaný Otec Benedikt XVI.!

 

Nie, nejdem trúchliť.

Chcem sa radovať!

Chcem ďakovať.

 

Chcem sa radovať s verným nástupcom apoštola Petra, ktorý mi bol vzorom vo všetkom.

Môj milovaný otec Benedikt XVI.

Teším sa s ním a pre neho, aj keď cítim, že sa končí jeho púť. Ako náš Pán, aj on vystupuje na záver svojej cesty na zemi. Nie je rozhodujúce, ako dlho slúžime, ale ako slúžime. Nebol na stolci Petrovom desaťročia. No o to viac a intenzívnejšie pracoval a slúžil. Jeho prítomnosť nás viedla každý deň...

Aké obdivuhodné sú tvoje diela Pane, nevychádzam z úžasu!

 

Ďakujem Bohu

 

Ďakujem Tebe, Bože, za tvojho služobníka Benedikta XVI.!

 

Ďakujem Tebe, Bože, že si povolal do kňazstva a do služby na Petrovom stolci tohoto služobníka!

Ďakujem za jeho úžasný vzor služby!

Ďakujem za každé jeho slovo, ktorým sa denne prihováral za nás u Teba!

Ďakujem za všetky modlitby a obety!

Ďakujem za jeho obety svätej omše, kde sa doslaova skláňalo celé nebo ku oltáru apoštolov!

Ďakujem za nespočetné príhovory, audiencie, katechézy a listy Tvojho služobníka Benedikta XVI.!

Ďakujem Tebe, Pane!

+

Ďakujem vám, Otče Benedikt XVI.!

 

Ďakujem Otec Benedikt XVI. za vašu službu!

Ďakujem za vzor pokory, lásky, viery a nádeje!

Ďakujem za vzor služby kňaza a za vzor služby Petrovho zástupcu na zemi!

Ďakujem Vám za všetko, čo ste nám daroval!

Ďakujem, že ste nám ukázal vieru životom!

Ďakujem Bohu, že si Vás Pán povolal do svojho kňazstva a do úradu pápeža!

Ďakujem Vám, že ste prijal a konal v jeho povolaní!

Ďakujem za vaše modlitby a obety, za každú jednu obetu sv. omše!

 

Ďakujem Vám, Otče Benedikt XVI.!

 

Nech Vás žehná a posilňuje Pán a nech Vám dá milosti a sily na vašej ceste!

Zostanete navždy v našich modlitbách!

heart

Simeonov chválospev

 

„Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka
v pokoji podľa svojho slova,

 

lebo moje oči uvideli
tvoju spásu,

 

ktorú si pripravil
pred tvárou všetkých národov:

 

svetlo na osvietenie pohanov
a slávu Izraela, tvojho ľudu.“

Lk 2, 29-32;

+

Ďakujem Bohu za jeho dielo!

 

Ďakujem slovami Magnifikat,

ďakujem s Máriou Matkou našou a Matkou Cirkvi!

 

„Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,

lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.

Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,

lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,

a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

 

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.

Mocnárov zosadil z trónov

a povýšil ponížených.

Hladných nakŕmil dobrotami

a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka,

lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

ako sľúbil našim otcom,

Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“

Lk 1, 46-55;

Amen!

+

Tešte sa s Jeruzalemom, jasajte v ňom všetci, čo ho milujete, radujte sa s ním všetci, čo ste nad ním trúchlili.

Sajte dosýta z pŕs jeho útechy a pite s rozkošou z pŕs jeho slávy. Lebo takto hovorí Pán: „Hľa, obrátim k nemu pokoj ako rieku, ako rozvodnený potok slávu národov.

Budete sať, v náručí vás budú nosiť a na kolenách láskať. Ako keď niekoho utešuje matka, tak vás ja poteším; v Jeruzaleme nájdete útechu.

Až to uvidíte, zaraduje sa vám srdce a vaše kosti oživnú ako svieža tráva. Pánova ruka sa ukáže na jeho služobníkoch.“

Iz 66, 10-14c;

+++

Lebo ako budú trvalými predo mnou nové nebesá a nová zem, ktoré stvorím – hovorí Pán – tak bude trvalé vaše potomstvo a vaše meno a každý mesiac v novmesiaci a každý týždeň v sobotu príde sa každé telo klaňať pred moju tvár – hovorí Pán.  Iz 66, 22-23;

+

Nech nás žehná Pán, nech nám požehná nástupcu podľa svojho mena a nech ho vedie svojou mocnou rukou! Amen!

+

 

Benediktus

 

Jeho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval:

 

Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,
lebo navštívil a vykúpil svoj ľud

 

a vzbudil nám mocného Spasiteľa
z rodu Dávida, svojho služobníka,

 

ako odpradávna hovoril
ústami svojich svätých prorokov,

 

že nás oslobodí od našich nepriateľov
a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.

 

Preukázal milosrdenstvo našim otcom
a pamätá na svoju svätú zmluvu,

 

na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi,
že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,

 

aby sme mu bez strachu slúžili

 

vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou
po všetky dni nášho života.

A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho:
pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu

poučíš jeho ľud o spáse, (Benedikt XVI.)

že mu náš Boh
z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi

 

a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti,
a naše kroky upriami na cestu pokoja.“

Lk 1, 69-80;

+

Chcem aj vás povzbudiť k odvahe viery!

Nebojte sa! Hovorí Pán nespočetne veľa krát!

Želám vám, nech vaše oči hľadia na Pána a nech vaše uši a srdce počúvajú jeho hlas!

Nemusíme sa báť, musíme hľadieť na Pána!

Aj moje srdce je smutné, ako vtedy u apoštolov, keď hľadeli za Pánom, ktorý im odchádzal do nebies...

Ale očami viery a nádeje hľadím na Pána, a moje srdce sa raduje a ja ďakujem Bohu za Benedikta XVI.

chcem Bohu spievať chvály a vďaky za všetky Jeho diela!

Máme prísľub jeho prítomnosti a opory až do konca!

Nebojte sa!

Majte vieru v Boha!

 

Amen!

heartMK

Komentáre