Blogy

« Späť

Nečakajme

Nečakajme

Nečakajme, že budeme hneď dokonalí a bez chýb. Nestane sa tak. Nečakajme ani to, že takí budú iní ľudia, že také budú naše vzájomné vzťahy. Zažili by sme tým mnoho sklamaní. Sme ľudia. KAŽDÝ z nás má chyby a nedostatky. Majú ich aj naše vzťahy. Nie je to problém! Problémom je to, že to nedokážeme pochopiť a nevieme podľa toho žiť.

 

Nečakajme

Nečakajme ideály u seba, u iných ľudí, vo vzťahoch. Nenájdeme ich. Kráčame k nim, pracujeme na ich dosahovaní každý deň, u seba, u iných, vo vzťahoch.

Je to cesta. Táto cesta nie je ukončená. Sme na nej, ideme po nej až po koniec života.

Na ceste života s bratmi a sestrami je s nami náš Pán. Nikdy na to nezabúdajme. Nie my ale On je ten, On je Svetlo, Pravda,  Pokoj a On nám dáva svojho Ducha. Jeho Duch svätý môže všetko. On urovná naše chodníky, On opraví chrámy duší, On nás vedie po ceste spásy aj našich bratov a sestry, naše rodiny, naše spoločenstvá. Pán je v strede nášho života, v strede vzťahov, On všetky posilní v láske a porozumení. On premieňa nielen vodu na víno, premieňa chlieb na telo a víno na krv. On premieňa dušu človeka na dušu Božieho dieťaťa. Nestaneme sa okamžite dokonalými nie pre to, že by tak nemohol urobiť, ale pre to, lebo potrebuje náš súhlas a našu spoluprácu. Preto je mnohé také aké je, lebo sme ešte úplne neprivolili, aby nás mohol premeniť. Preto máme mať trpezlivosť a lásku k sebe a k iným ľuďom. Sme jeho stavebné kamienky, jeho diamaty a On pracuje bez prestania...

Nebojme sa prijať skutočnosť, že sme takí "nedokonalí", sme ľudia! Nebojme sa prijímať aj iných takých akí sú. So všetkým, čo majú na charaktere a v správaní sa. Mali by sme mať pred zrakom len jedno: STRETNUTIE s Kristom je pokoj a láska, preto aj stretnutie sa a s blížnym má odzrkadľovať Jeho lásku. Nie v gýčovom chválení niečoho, čo s námahou odhalíme ako dobré, ani nie so zatracovaním toho, čo nám lezie na nervy. S jednoduchosťou a pokorou prijímajme seba aj iného takého, aký je. Dávajme iba to najlepšie, najkrajšie a najcennejšie - Božiu lásku a milosrdenstvo. Prekročme svoje malosti a tiene a nechajme pôsobiť lásku Boha. Odpúšťajme iným hneď a ochotne, ako Boh odpúšťa nám. Tak nám môžu byť darované dobré vzťahy. Potrebná je naša ochota a náš súhlas, odpustiť iným, potrebná je naša vôľa dať iným lásku, lebo aj my sme ju dostali od Boha.

Naučme sa žiť život svoj, aj vo vzťahoch tak ako je, s láskou Boha, ktorý je v pokoji srdca.

Prijať dobré, nevšímať si nedokonalé a ísť ďalej. Každý z nás má mnohé nedokonalosti. Nepoúčať, nerozumovať, nevypichovať nedokonalosti... Ak by sme zamerali zrak na ne, nemohli by sme budovať seba, ľudí okolo nás,  vzťahy. To by nám bralo pokoj, radosť aj lásku a silu potrebnú  na rast. Ak si naopak "nevšimneme", nevenujeme pozornosť niečomu negatívnemu, ale sa zameriavame na dobré - dostaneme pokoj, radosť neodíde a človek sa buduje.

Je to skutočne vec pohľadu!

Nemám na mysli nevšímavosť tam, kde jej je treba. To však ľahko rozlíšime v srdci cez pohľad lásky. Aj večné napomínanie a  naprávanie iného tam, kde to netreba, tak ako netreba. Potrebujeme jemnocit a trpezlivosť. Veď  koľko ich má Boh s nami! Nenáhlime sa s výčitkou inému, pozrime sa na seba. Koľkokrát nám mnohé "prešlo" bez povšimnutia, bez výsledku z nášho chybného konania, za ktorý sme mohli dostať "odmenu". Buďme zhovievaví k iným, pre lásku k nim. Buďme márnotratní v láske a milosrdenstve. Ako je Boh k nám. A možno uvidíme zmenu. U seba aj u tých iných. Ak uplatníme pohľad lásky, mnohé sa zmení. Nikdy nezabudnime na radosť.

+

Nevieme ako na to?

Mnohí svätí nám dali príklad, mnohí už išli túto cestu pred nami. Nie, nemáme ich kopírovať ani napodobňovať. Sme originálmi. Môžeme však zo života toho ktorého svätého - človeka, ktorý sa snažil v živote žiť ideál z nasledovania Krista - nájsť podnet pre tú svoju cestičku, pre svoj charakter, pre svoje vzťahy. Neveríte? Je to tak! Pozrite si, prečítajte si životopisy niekoľkých z nich a uvidíte, že je tak. Mnohé vám budú na povzbudenie.  V Písme máme mnohé príklady a učenie samotného Pána, apoštolov a svätých.

 

Prví kresťania mali také isté problémy so sebou, s inými aj vo vzťahoch, ako máme my!

Nežili v oáze lásky a pochopenia, borili sa každý deň o vieru a nechápali mnohé veci, čo Ježiš povedal. Ani medzi sebou neboli iba láskaví a dobrí! Oni k tomu taktiež dochádzali postupne a s veľkou námahou, ako nám ukazuje písmo sväté a ich životopisy.  Neverme klamu, že boli hneď tak rozumní a bez chýb! Nebola by to pravda.Boli to ľudia ako my. mali vzťahy, ako ich máme my. Nedokonalé, plné slabostí a bežných starostí. Rozdiel bol v tom, že chceli žiť z viery. Pevne sa držali Pána. My tak robíme, sme im v mnohom podobní.

Dôležitými prostriedkami pre život s inými je láska, odpúšťanie a prijatie. Seba, iného človeka, ľudí vo vzťahoch. Život s Pánom.

Boh je vždy s nami. Všetko vie. Miluje nás. Vie všetko o mne, o iných, o nás, ktorí žijeme vo vzťahoch. Nenechá nás bez rady, nenechá nás bez pomoci, ktorú nám prisľúbil. Žije medzi nami vzkriesený Pán. Máme Ducha svätého, radcu a oživovateľa. Máme Pána prítomného v Eucharistii. Máme mnohé dary a prostriedky.

 

Boh nám nič nedáva len tak... Dáva nám svoje dary, aby nám boli na rast a pre spásu.

 

Pre to máme aj životopisy a literatúru, filmy a rôzne iné pomôcky, ktoré nie sú na parádu ale na použitie pre rast vo viere, v láske a v dokonalosti.

Dúfam, verím, že siahnete aj vy po týchto pokladoch. Neoľutujete!

Želám vám radosť a pokoj, múdrosť aj obozretnosť, lásku a odvahu pre srdce na ceste životom!

Želám vám odvahu žiť svoj život tak, aby ste rástli na duchu a v dokonalosti.

Želám vám ochotu a vôľu milovať iných takých, akí sú, aby ich Boh mohol premeniť na tých, ktorých zamýšľal mať On!

Želám vám, ochotu odpúšťať iným hneď a ochotne, lebo my sme prijali (a prijímame) odpustenie od Pána a máme robiť ako On!

+

Želám vám vzťahy plné Boha, ktoré vás obohatia a upevnia vo viere a láske k Bohu; a ktoré povedú k pravému spoločenstvu s ľuďmi;

Želám vám, aby vás nič a nikto neodradil, od dôvery k  Bohu, od viery v jeho lásku  a milosrdenstvo pre seba a pre blížneho, napriek všetkým nedokonalostiam nás ľudí, ktoré naše stretania sa so  sebou prinesú!

heart