Blogy

« Späť

Sv. Serafim zo Sarova II.

Sv. Serafim zo Sarova II.

mních, pustovník, mystik, prorok; Narodil sa v roku 1759 v Kursku, Začal žiť asketicky. Vysviacku za kňaza prijal v r. 1793, potom žil pustovníckym životom. Tri roky prežil v modlitbe v samote. Od r. 1810 žil v kláštore. Najprv v samote, neskôr poskytoval pomoc veriacim, ktorí za ním pricházali. Zomrel roku 1833. Dostal mnoho milostí. Mal mystické zážitky, zjavenia Panny Márie a svätých, dar uzdravovania, dar náhľadu do duše, dar proroctva o udalostiach, ktoré sa naplnili a ktoré sa napĺňajú.

Svätý Serafim zo Sarova

Rozhovor s Motovilovom o Svätom Duchu


Dôvernosť otca Serafima so Svätým Duchom vzbudzovala údiv. Táto požehnaná prítomnosť  v ňom skutočne prebývala vytvárajúc tým z neho autentického „nositeľa Ducha”.

Stalo sa to v istý štvrtok, v novembri 1831. Bol hmlistý deň, zem bola pokrytá hrubou vrstvou snehu a k tomu ešte padali veľké chumáče, keď otec Serafim začal so mnou hovoriť na polianke, ktorá hraničila s jeho „najbližšou pustovňou” pri rieke.
Prikázal mi sadnúť si na peň nedávno zoťatého stromu a sám si podrepol naproti mne.
- Boh mi zjavil, že od detstva si túžil poznať zmysel kresťanského života a často si kládol túto otázku významným duchovným osobám - povedal mi.
- Pravdaže. Keď som mal dvanásť rokov, táto otázka ma veľmi zaujala, ale nikdy som nedostal uspokojivú odpoveď.
- Samozrejme. Nedostal si presnú odpoveď. Radili ti, aby si chodil do chrámu, modlil sa a snažil sa o plnenie dobrých skutkov, pretože - ako ti bolo hovorené - to je cieľom kresťanského života. Niektorí ti dokonca povedali: „Nehľadaj to, čo ťa
presahuje!” Teda, hoc som úbohý Boží služobník, vynasnažím sa ukázať ti, aký je ten cieľ. Modlitba, pôsty, skutky milosrdenstva, to sú samozrejme veľmi dobré skutky, ale slúžia len ako prostriedky, nie sú cieľom kresťanského života. Skutočným cieľom je získanie Svätého Ducha.
- V akom zmysle hovoríš, otče, o tomto získaní? Ako tomu mám rozumieť?
- Dostať nejakú vec znamená nadobudnúť ju - odpovedal mi. - Rozumieš, čo znamená získať peniaze? Teda je možné sa podobne vyjadriť o získaní Svätého Ducha.
Pre niektorých je cieľom života získavanie peňazí, obdržiavanie pocty, výnimočností...náš život k obchodníckej činnosti a to, čo v živote vytvoríme, ku kúpe. Či nepovedal:
Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlato vyskúšané v ohni, aby si zbohatol.”? (Zjv 3,18) A tiež: „Vykupujte čas, lebo dni sú zlé.”? (Ef 5,16) Jedinou hodnotou tejto zeme sú dobré skutky konané z lásky ku Kristovi. Vďaka nim získavame milosť
Svätého Ducha. Dobré skutky sú vlastne len vtedy účinné, keď ich konáme v takomto duchu. Sám Pán Ježiš povedal: „Kto so mnou nezhromažďuje, rozhadzuje.” (Lk 11,23)
Hlúpym pannám z podobenstva, ktoré si nezobrali so sebou olej do lámp, bolo povedané, aby išli k predavačom a kúpili si ho. Avšak keď ho ony hľadali, dvere sa zamkli a nedostali sa na svadobnú hostinu (Mt 25,1-13). Nedostatok oleja sa vysvetľuje ako nedostatok dobrých skutkov. Myslím si, že takéto vysvetľovanie nie je správne.
Napriek tejto nerozvážnosti boli natoľko múdre, že vedeli oceniť a zachovať si svoj panenský stav. A panenstvo je jedna z najväčších čností, je to stav, ktorý „pripodobňuje k anjelom” a umožňuje splnenie všetkých čností. Prečo by mali byť teda zbavené dobrých skutkov? Napriek tomu, že som nehodný, osmeľujem sa myslieť si, že mali nedostatok milosti Svätého Ducha. Zásadnou vecou je totiž mať Svätého Ducha, ako večný nevyčerpateľný poklad, a nie vypĺňanie dobra pre dobro. Preto olej, ktorého nemali dostatok, symbolizuje milosť Svätého Ducha, ktorá je ovocím všetkých čností, bez ktorej nemôžeme hovoriť o spáse. Či nečítame v časoslove, že každá duša znovuzrodená skrze Svätého Ducha vzrastá v čistote, osvecuje ju tajomstvo Boha jediného a trojitého? (stepenna 4. hlasu na utierni)

Teda tento Svätý Duch, Duch všemohúci, je nám daný pod podmienkou, že ho okážeme nadobúdať. Vtedy sa v našich dušiach začína jeho činnosť a on tak pripravuje duše aj telá na prebývanie Otca v nich v súlade so slovami proroka: „Budem prebývať s nimi... a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.” (Num 26,11; 2Kor 6,16; Ez 37, 27)
Z množstva skutkov, konaných z lásky ku Kristovi, milosť Svätého Ducha je spôsobená najľahšie modlitbou, keďže ju máme stále poruke. Možno chceš ísť do chrámu, ale nenachádza sa v blízkosti. Alebo túžiš pomôcť chudobnému, ale chýbajú
potrebné prostriedky, alebo ho jednoducho nestretneš. Túžiš zachovať čistotu, ale slabosť prirodzenosti ťa zvádza podľahnúť pokušeniu. Modlitba je však prístupná všetkým a každý sa jej môže oddávať, tak zámožný, ako aj chudobný, učený alebo
prostý, silný alebo slabý, zdravý aj chorý, hriešnik, ako aj spravodlivý človek. Jej účinnosť je nesmierna, viac než iné dobré veci privádza na nás milosť Svätého Ducha.
Musíme sa teda modliť tak dlho, až nám bude udelený Svätý Duch a neprestávať, dokiaľ ten Božský Potešiteľ nebude s nami, v nás.
Nadobudnutie Svätého Ducha je tiež ziskom, ale ziskom večným.

Hovoril napríklad:

- Počínaj si spravodlivo, dbaj o pokoj ducha a buď príjemný v rodinnom kruhu. Dosiahni vnútorný pokoj a tak tisíce ľudí okolo teba nájdu spásu.

Alebo:

- Dávaj duchu, čo mu patrí, a telu toľko, koľko potrebuje, aby mohlo udržiavať ducha na ceste spásy.

- Až Pán tvoje srdce znovu zohreje cez svoju milosť a cez jednotu s Duchom Svätým, potom bude tvoja modlitba v tebe prúdiť bez prestania. A tvoja modlitba bude neustále s tebou. Bude ťa obšťastňovať, rozradostňovať a bude ťa sýtiť.

Samozrejme - povedal otec Serafim - že môžeš získať milosť Ducha Svätého tiež prostredníctvom iných dobrých skutkov. Ukladaj svoj kapitál do nebeskej banky a všímaj si, z čoho môžeš mať najväčší zisk. Máš veľký úžitok z modlitby a rozjímaní? Rozjímaj a modli sa. Ak cez pôsty, posti sa. Alebo azdda cez almužny? Dávaj almužny. Vieš, že patrím do kupeckej rodiny z Kurska. Keď som bol ešte vo svete, zaoberal som sa obchodom spolu so svojím bratom. Kupovali sme a predávali stále taký tovar, z ktorého bol najväčší zisk. Rob to isté, keďže pre nás kresťanov zmysel života nie je založený na množení dobrých skutkov, ale na vydobytí najväčšieho zisku z nich - myslím na najdokonalejší dar: Ducha Svätého.

Potom udeľuj túto milosť iným podľa vzoru sviece, ktorá sama svieti a svetlo odovzdáva iným sviecam, nezhasiac pritom svoj plameň. Ak sa takto deje s pozemským plameňom, čo môžeme očakávať od ohňa Ducha Svätého? Ak rozdám pozemské dobrá, prestanú byť osobne pre mňa hodnotou, zatiaľ čo poklad Božej milosti sa vo mne ešte rozmnožuje, keď ho rozdám.

Zdroj: http://www.grkat.nfo.sk/Texty/Serafim.pdf

Komentáre