Blogy

« Späť

Žena v dejinách spásy

Žena v dejinách spásy

Namiesto úvodu

Žena je od počiatku stvorenia zahrnutá do dejín spásy, ktoré sú jej dejinami. Sú to dejiny jej vzťahu k Bohu a k mužovi od prvopočiatku stvorenia až po dnes. Boh stvoril nebesia a zem a všetko, čo je na nich, stvoril rastliny, stromy, zvieratá a živočíchy, a napokon stvoril človeka ako muža a ženu. Celé stvoriteľské dielo Boha je úžasne opísané v Starozákonnej knihe Genezis.

V tejto sérii zamyslení je pozornosť zameraná na ženu, ako stvorenie rovné mužovi, ktorú stvoril Boh na svoj obraz. Mala všetky vlastnosti dokonalého človeka podľa obrazu Boha, stratila ich svojou neskúsenosťou pri pokúšaní nepriateľom. Z písma nie je zreteľné, ako dlho žili prví ľudia v raji s Bohom v blaženom zväzku. Podstatné je že svoju priazeň u Boha stratili, a ako sa toto tajomstvo hriechu prejavilo ďalej v dejinách. Ako vieme, nezomreli hneď. Boh ich oboch dokonca odel do šiat z kože a nie len to. Boh sprevádza muža aj ženu na ich ceste, kdekoľvek sa ocitli, Boh nikdy ich neopúšťa. Obraz a život ženy je vždy spojený do kontextu s mužom a so spoločenstvom, lebo sú podstatou ľudí ako také. nemožno ich úplne oddeliť.

Pokračovanie dejín ženy, ako ho videli biblickí súčasníci, neskôr sám Ježiš až po súčasnosť, delenú na kľúčové obdobia dopĺňa a ozrejmuje obraz a postavenie súčasnej ženy. Som ženou, za mnohé vďačím iným ženám, ktoré sa zaslúžili o to, že som smela žiť v rodine matky a otca, bolo mi dané nie len základné vzdelanie, mohla som študovať, byť účastná na živote Cirkvi, ktorá mi bola aj stále je bohatou pokladnicou tradícií a živým spoločenstvom ľudí, ktorí hľadajú a nachádzajú toho úžasného Boha, ktorý je s nami od počiatku stvorenia. Ďakujem Bohu aj ľuďom za to, že som v mojom živote netrpela útlak, aký podnes trpia mnohé ženy na celom svete. Žila som v kresťanskej rodine, dostala som mnohé dary, ktorých hodnotu som porozumela oveľa neskôr, a bolo mi dané žiť v krajine, ktorá napriek spoločenskému a sociálnemu zriadeniu doby a neustálym zmenám systémov spoločnosti  verne uchovala kresťanské učenie katolíckej Cirkvi. Za to dnes ďakujem Bohu. Všetko, čo píšem, nech je na jeho slávu, lebo On, večný pôvodca a Darca všetkých darov. Aj v mojom živote som mnohé iba prevzala od mojich predkov, od žien našej rodiny a od náhľadov spoločnosti a spoločenstva, ktoré ma pri mojom vývine sprevádzali. Mnohé som nerozumela, mnohé som nemohla nijako zmeniť. Mala som tiež dojem, že som sa musela prispôsobiť v určitých pohľadoch na ženu mienke väčšiny, či som súhlasila alebo nie.

V súčasnosti žijeme dôsledky bojov, víťazstiev a zlyhaní žien pred nami.

Žena - človek bola stvorená Bohom, hneď po tom, ako stvoril muža - človeka. Žena dostala od Boha všetky nádherné vlastnosti osobnosti, aké má  Boh a bola rovná mužovi. Gen2,18; Byť storeným na Boží obraz znamená vlastniť nielen fyzickú podobnosť, akú má syn s otcom alebo dcéra s matkou, ale aj charakterové vlastnosti - rozumnosť, vôľa a moc1. Človek - žena je osobnosťou stvorenou na obraz Boha.

Žena je od počiatku dejín sveta až po dnes vystavená mnohým negatívnym vplyvom a vplyvom boja so zlom, ktoré je v Písme nazývané "nepriateľstvom medzi pokolením ženy a pokolením hada" Gen3,15; a had bol od Boha prekliaty. Čo to znamená pre ženu? Nuž mala a má do činenia s prekliatym nepriateľom a jeho pokolením. Ako sa to konkrétne prejavilo, vidíme pohľadom späť na stránkach Písma. Boje, nepochopenie, strach, nevedomosť a neistota sa stali sprievodcami ženy.

Nebola prijímaná spoločnosťou, nemohla realizovať dary, ktoré jej dal Boh, a mnohokrát pod rôznymi vplyvmi spoločenských tendencií nebola skutočne prijatá a milovaná ani vlastným manželom. Žena bola pod vplyvom mnohých nespravoslivých  ideológií nútená žiť v neslobode a nikdy sa nezbavila pomýleného obrazu o žene, ktorý o nej vytvorila spoločnosť a jej vplyvy. Život v nepriateľských zväzkoch, či už rodiny alebo spoločenstva, do ktorého patrila ju poznačil trpkosťou a pre to, že  bola vystavená veľkému nepochopeniu jednotlivcov ako aj spoločenských skupín , ktoré jej spôsobili mnohé neprávosti mnohokrát stratila odvahu žiť.

Najvážnejšie na celom živote ženy mnohokrát plnom zranení je myšlienka, že ani žena sama nepochopila, ako má, môže a dokáže vyrovnať chodníky pre Boha vo svojej identite, vo svojom srdci a v celom svojom osobnom živote, lebo práve od toho závisí všetko ostatné – vzťah k Bohu, vzťah k Cirkvi a jej predstaviteľom, vzťahy v rodine, k iným rodinám, v zamestnaní, v skupinách iných žien a vo vzťahu k celej spoločnosti so všetkým, čo berie a dáva.

Téma je veľmi komplexná, budem sa venovať len niektorým z aspektov osoby a osobnosti ženy. Podkladom pre zamyslenia je Písmo sväté, Nová Jeruzalemská biblia a materiály svätých otcov, pápežov Katolíckej Cirkvi, ktorých zoznam bude na osobitnej stránke. rozsah blogov bude krátený, dlhšie texty uložím v prílohe na stránke MK, kde môžete nahliadnuť podľa osobného záujmu.

Zaujali ma postavy žien z Písma v Starom zákone, ktorý je úzko spätý s v Novým zákonom a mnohé doplní. Sledujem mnohé vzácne charaktery žien a ich postoj k iným osobám nie len muov ale aj žien, s ktorými mali vzťahy, a vzájomne si delili skúsenosti bežného života.

Zaujíma ma aj žena v súčasnosti. Jej sny, túžby, starosti, jej život s Bohom alebo bez neho, s mužom alebo bez neho, ako sa vyrovnáva s tým, čo ju stretá na ceste života. V minulosti pre nespokojnosť ženy a aj pre nemožnosť riešiť ju vznikali hnutia. Najznámejším je hnutie žien, feministiek, ktoré akokoľvek dobre, či v dobrom úmysle predsa len veľmi zúžene a jednostranne pojalo riešenie túžob a snov žien, aj keď sa veľmi aktívne zasadzovali za práva žien. Ak pozrieme do histórie hnutia, dosiahlo mnohé kladné výsledky. Nie som si však istá, či si práve toto hnutie neposunulo latku aktivít nesprávnym smerom. Spomeniem to iba okrajovo, lebo toto hnutie je hnutie bez Boha a zdá sa, že je nepriateľské k osobe muža ako takého. Činnosť hnutia však pre nedostatok aktivity kresťanských žien zasahuje do diania celej spoločnosti práve dnes a to viac, než je dobré… Nemohla som lapiť dych, že tzv. Genderová teória rodovej rovnosti je tiež z ich aktivity.

+

Žena stratila priazeň u Boha, po neposlúchnutí a porušení príkazu  Boha. Gen 3,16; Boh ženu potrestal, podobne ako muža. Žene dal trest trrápenia telesných bolestí pri pôrode, bolesť nesplnenej túžby (po mužovi) a napokon vládu muža nad ženou, ktorá jej pravdepodobne ublížila najviac. Trest aj jeho následky si spôsobila sama, všetko s tým spojené sa však vymyká z jej vplyvu, vrátane toho, ako sa tento trest prejaví v budúcnosti a čo všetko je s ním spojené.

Vydajme sa na cestu ako milujúce sestry a spoločníčky milovaného Božieho stvorenia - ženy. Môžu sa pridať aj bratia a mužovia, naklonení téme ženy, ako ju stvoril a chcel mať Boh.

Mária, Panna a Matka Syna Ježiša! Tebe zasväcujem nielen túto tému ale aj moje srdce a život v Kristovi! Amen.

+

 

 

-----

1. Nová Jeruzalemská Biblia;

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým