Mária plná bolesti...

Som pri pochovávaní nášho Pána... ...Mária sa skláňa nad Synom a plače. A opäť ho osušuje závojom, ktorý je ešte stále ovinutý okolo Ježišových bokov. Jej materské slzy sú jediným obmývaním, ktoré dostáva Ježišovo telo, a hoci sú hojné, poslúžia len na povrchové a čiastočné odstránenie prachu, potu a krvi z tohoto zmučeného tela.
Čítaj ďalej o Mária plná bolesti... »

Kríž je slávou a povýšením Krista

14. september - sviatok Povýšenia sv. Kríža HYMNUS Vitaj, Kríž svätý, vitaj, sveta nádhera, ty nádej pravá, z ktorej radosť vyviera, znamenie spásy, v nebezpečí istota, ty si Strom nadprirodzeného života. Kríž hoden úcty, Kríž ty životodarný, ty klenot sveta, balzam duší nezdravých, vzdávame poctu Krížu, hoci nehodní, otroci cez Strom, cez Strom Kríža slobodní. Nech Synov Kríž je na česť Bohu Otcovi, rovnako na česť Duchu Tešiteľovi; buď Povýšenie Kríža svetu na spásu a nebešťanom zdrojom šťastia a jasu. Amen. Pánovo sväté Meno je skrze Kríž vyvýšené ponad nebo a zem. Aleluja. (Hymnus a antifóna zo sviatku Povýšenia sv. Kríža)
Čítaj ďalej o Kríž je slávou a povýšením Krista »

Prečo Rím

Dejiny dokazujú, že nástupcami sv. Petra apoštola boli rímski biskupi na jeho stolci. To sa vždy všeobecne uznávalo a nijaký iný biskup si nenárokoval toto nástupníctvo. Také uznanie však predpokladá, že sv. Peter apoštol bol rímskym biskupom, prvým pápežom a že zomrel za Krista.
Čítaj ďalej o Prečo Rím »

Želám Ti požehnaný deň!

Vraví sa, že smutný svätý - žiadny svätý, preto Vám rozpoviem môj malý včerajší príbeh, ak Vám to poslúži na pobavenie, kľudne sa zasmejte, ale píšem to hlavne preto, že nie je na smiech, ale skôr do plaču...
Čítaj ďalej o Želám Ti požehnaný deň! »

Kresťan katolík musí svietiť!

Tak túto vetu si pamätám z jednej kázne, hoci meno duchovného otca som už dávno zabudla. Sme pútnické miesto, na ktoré sú pozývaní mnohí kňazi, a hlavne ešte za čias nášho pána kanonika, kedy ich býval taký veľký počet, hocikedy v cezročnom období, a nielen na sviatky. Takže sa mi vôbec nečudujte, že v spleti toľkých duchovných otcov som zabudla už jeho meno, ale i tvár. Ale jeho kázeň si budem pamätať na veky. Hovoril k našim srdciam a našim ušiam s takým pátosom, dôrazom, oduševnením, že naše srdcia zapaľoval takou ohnivou láskou, že som na neho a hlavne na tie slová nikdy nezabudla:
Čítaj ďalej o Kresťan katolík musí svietiť! »

Najvyššia moc, skutočné prvenstvo spája sa s prvenstvom čestným (primatus honoris)

Ježiš ho udelil Petrovi: dal mu meno, čo v Starej zmluve znamenalo podstatnú zmenu (Abram, Abrahám), povýšenie pre toho, komu bolo dané (Jn1,42). Navštívil Petra v jeho dome (Mt8,14), z Petrovej lodičky kázal (Lk5,3), zaplatil zaňho chrámovú daň (Mt17,26), jemu prvému umyl nohy (Jn13,6). Po svojom zmŕtvychvstaní sa osobitne zjavil Šimonovi Petrovi a z apoštolov jemu prvému (Lk 24, 34 1Kor15,5). Peter je v katalógoch apoštolov vždy na prvom mieste.
Čítaj ďalej o Najvyššia moc, skutočné prvenstvo spája sa s prvenstvom čestným (primatus honoris) »

Ježiš odovzdal Petrovi najvyššiu moc nad celou Cirkvou

Spýtal sa Šimona Petra: "Šimon, (syn) Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo (prítomní apoštoli)?" Odpovedal mu: "Áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem." Ježiš mu povedal: "Pas baránkov mojich." A pýtal sa ho druhý raz:"Šimon (syn) Jánov, miluješ ma?" On mu odpovedal: "Áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem!" Povedal mu: "Pas ovečky moje." Aj tretí raz sa ho spýtal."Šimon, (syn) Jánov, miluješ ma?"Šimon Peter sa zarmútil, že sa ho ešte aj tretí raz spýtal: "Miluješ ma?" a odpovedal mu. "Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem." Ježiš mu povedal: "Pas ovečky moje!" (Jn21,15-17).
Čítaj ďalej o Ježiš odovzdal Petrovi najvyššiu moc nad celou Cirkvou »

Prvenstvo (primát) sv. Petra apoštola

Kristus je neviditeľnou hlavou Cirkvi. Chcel však, aby Cirkev mala aj viditeľnú hlavu až do skončenia sveta. Preto založil monarchickú Cirkev. Monarchickým sa nazýva také spoločenské zriadenie, kde je moc sústredená v rukách jedného. Kristus prisľúbil najvyššiu moc v Cirkvi apoštolovi Šimonovi Petrovi (Mt16,17-19), tú mu po svojom zmŕtvychvstaní skutočne aj udelil. Stalo sa to pri jazere Genezaretskom, keď povedal Petrovi: "Pas baránkov mojich! Pas ovečky moje!" teda celé stádo (Jn21,15-18). Dôležitosť oboch skutočností (prisľúbenia aj udelenia najvyššej moci na celú Cirkev) Ježiš zdôraznil predchádzajúcimi otázkami.
Čítaj ďalej o Prvenstvo (primát) sv. Petra apoštola »

Kristova Cirkev nedostala zriadenie demokratické,

v ktorom by všetku moc bol dostal veriaci ľud, aby potom mohol ustanovovať biskupov a kňazov, alebo aby ich mohol z úradu aj odvolať.
Čítaj ďalej o Kristova Cirkev nedostala zriadenie demokratické, »

Kristus ustanovil v Cirkvi hierarchiu

Konštitúcia "Lumen gentium" na základe Písma svätého a ústneho podania učí, že putujúca Cirkev je pre spásu potrebná. "Nemôžu byť spasení tí, čo nechcú vstúpiť do Cirkvi, alebo nechcú v nej zotrvať, hoci vedia o katolíckej Cirkvi a o jej Kristom ustanovenej nevyhnutnosti."
Čítaj ďalej o Kristus ustanovil v Cirkvi hierarchiu »

Boží ľud

Boží ľud je účastný aj na prorockom úrade Kristovom, keď svojím nábožným životom a láskou vydáva o ňom živé svedectvo. Duch Svätý spôsobuje, že vospolosť veriacich na celom svete nemôže sa mýliť vo veciach viery. Duch Svätý vždy obdarúva Boží ľud aj mimoriadnymi darmi, charizmami, na dobro Cirkvi.
Čítaj ďalej o Boží ľud »

Cirkev je tajomné telo Kristovo

O podstate Cirkvi vyjadruje sa vznešenými slovami Druhý všeobecný koncil (1962-65) v dokumente, nazvanom "Dogmatická konštitúcia o Cirkvi" (Lumen gentium), v hlave 1, kde sa hovorí O tajomstve Cirkvi". Cirkev je Boží ľud, tajomné telo Kristovo a chrám Ducha Svätého. Je "akoby sviatosť Kristova, lebo v nej sa uskutočňuje spoločenstvo všetkých ľudí s Bohom. Cirkev má najužší vzťah k Najsvätejšej Trojici. Na jej vzniku majú podiel Otec, Syn a Duch Svätý. Z toho plynie aj jej dôstojnosť a poslanie, ktoré závisia na účasti v živote Najsvätejšej Trojice.
Čítaj ďalej o Cirkev je tajomné telo Kristovo »

Kristus založil viditeľnú Cirkev

Za svojho pozemského putovania predložil svoju náuku, a žiadal od ľudí, aby ju prijali a podľa nej žili. Kristus sa zanedlho po svojom zmŕtvychvstaní vrátil k Otcovi. Komu teda zveril úlohu, aby v jeho diele pokračoval a jeho učenie šíril po celom svete?
Čítaj ďalej o Kristus založil viditeľnú Cirkev »

Stretla som Boha

Ó, nehľadajte Boha medzi pyšnými! Tam nie je. Nehľadajte ho ani medzi ľuďmi s tvrdými srdcami. Tam nie je. Nehľadajte ho ani medzi nekajúcimi. Tam nie je. On prebýva v jednoduchých, čistých, milosrdných, v chudobných duchom, v tichých, v tých, čo plačú a pritom nenadávajú, v tých, čo hľadajú spravodlivosť, v prenasledovaných, v pokojamilovných. Tam je Boh. Prebýva v tých, čo sa kajajú, túžia po odpustení a prosia o zmytie viny. (P.Ježiš v knihe: Evanjelium, ako mi bolo odhalené, M.Valtorta)
Čítaj ďalej o Stretla som Boha »

Život je prípravou na smrť, ako smrť je prípravou na väčší Život.

Pokoj vám všetkým! Bohatí a mladí ľudia určite nezomierajú radi, keď sú bohatí len na peniaze a mladí len vekom. Ale tých, ktorí sú bohatí na čnosti a mladí čistým životom, netrápi smrť. Skutočne múdry človek sa odvtedy, ako začne používať rozum, správa tak, aby zomrel pokojne. Život je prípravou na smrť, ako smrť je prípravou na väčší Život.
Čítaj ďalej o Život je prípravou na smrť, ako smrť je prípravou na väčší Život. »

Hanbím sa...

Keď do našej dedinky príde zmrzlinár, vieme, že je tu konečne leto. Áno, práve zmrzlinár je predzvesťou slnka, vody, dovoleniek a detských prázdnin. Zmrzlinu nám predávajú úžasní ľudia, ktorí majú pri škole, ale aj pri kostole, keďže je to rovnako blízko, svoj stánok. Vždy na leto ho otvoria a na zimu zatvoria. Vtedy všetko stíchne, aj krásne melodické pesničky, ktoré jemne "poletujú" v ovzduší a prilákavajú návštevníkov na sladkú dobrotu.
Čítaj ďalej o Hanbím sa... »

Boj o duše svojich detí

Ak ochorie naše dieťa, myslím, keď ochorie ťažko telesne, sme ochotní pre neho urobiť čokoľvek. Navštíviť špecialistov, žiadame, aby nám o danej chorobe povedali čo najviac informácií, súhlasíme s hospitalizáciou, operáciou, zoženieme najkvalitnejšie lieky, prebdieme pri chorom dni a noci, sme ochotní obetovať všetky úspory, ba si i požičať... Vyložíme VŠETKO úsilie na to, aby sme nič nezanedbali, aby sme mu čo najviac pomohli... Vrátane modlitieb a obetovaní sa...
Čítaj ďalej o Boj o duše svojich detí »

Možnosť pozmeniť prírodné zákony

Panna Mária nám vo veci pôstu povedala: "Pôstom a modlitbou môžete pozmeniť zákony prírody."
Čítaj ďalej o Možnosť pozmeniť prírodné zákony »

Uzdravenia

Panna Mária hovorila o UZDRAVENÍ.
Čítaj ďalej o Uzdravenia »

Očistec

Jedným z prostriedkov, ako oslobodiť duše z očistca, je aj pôst.
Čítaj ďalej o Očistec »

Satanove našepkávania

Keď Bohu necháme priestor a diabla zaženieme pôstom, toto všetko privádza diabla do zúrivosti. Boh nás oslobodzuje od zla minulosti a Panna Mária nás uzdravuje a okrášľuje. Satan je zlostný! Panna Mária upozornila modlitbovú skupinu v r.1983: "Buďte opatrní, lebo satan zvádza všetkých tých, čo sa rozhodli zasvätiť sa Bohu. Bude im našepkávať, že sa modlia priveľa, že sa príliš postia, že majú byť ako ostatní mladí ľudia a vyhľadávať pôžitky. Nie - nech ho len nepočúvajú, a hlavne, nech ho neposlúchnu. Keď budú pevní vo viere, démon ich už nebude môcť zvádzať."
Čítaj ďalej o Satanove našepkávania »

Očistenie od zla

V Medžugorí nás Panna Mária pozýva "odovzdať Bohu všetko zlo, čo sa v nás nahromadilo, aby nás mohol očistiť od všetkých našich hriechov minulosti (4.12.1986). Iba takto budete môcť, drahé deti, spoznať všetko zlo, čo je vo vás a odovzdať ho Pánovi, aby vám úplne očistil srdcia. Preto sa bez prestania modlite a pripravujte Bohu vaše srdcia obetami a pôstom."
Čítaj ďalej o Očistenie od zla »

Ochrana

Ďalším plodom pôstu je ochrana. Ktorý rodič si neželá, aby jeho deti a vnúčatá boli chránené? Dnes uzatvárame životné poistky, poistky proti záplavám, nemocenské poistenie, atď, ale uzavretie životnej poistky ešte nikoho neuchránilo pred smrťou. Havarijná poistka je potrebná až po nehode! A ešte navyše je v nej vždy malá poznámka dolu pod čiarou, ktorú ste si pravdepodobne nevšimli a práve kvôli nej vám nič nepreplatia. Poistka pôstu - práve naopak - platí vždy a pred nešťastím, obrní vás proti zlému.
Čítaj ďalej o Ochrana »
Ukazujem 126 - 150 z 175 výsledkov.
Položiek na stránku 25
z 7