« Back

Najprínos P15? Katolicita

Katolicita. Týmto slovom označil najväčší prínos Národného stretnutia mládeže P15, ktoré nás čaká už o pár dní, jeho hlavný zodpovedný. Hovoríme s kňazom Trnavskej arcidiecézy Ondrejom Chrvalom, ktorý v týchto dňoch našiel svoj druhý domov v Poprade.

Prečo majú mladí ísť na stretnutie P15?

Lebo je to jediné stretnutie takéhoto druhu na Slovensku. Vychádza zo svetovej skúsenosti Svetových dní mládeže a snaží sa dvíhať latku kvality stretnutí mládeže na Slovensku.

Čím je podľa teba výnimočné?

Výnimočné je viacerými vecami, ale tu by som chcel vyzdvihnúť prednášateľov. Sú nimi otcovia biskupi zo všetkých diecéz Slovenska. Oni sú nám daní ako stĺpy viery a apoštoli. Niekedy majú takú gloriolu nedostupnosti a vzdialenosti od sveta mládeže, avšak na programe P15 sa aktívne zúčastnia takmer všetci biskupi Slovenska. A máme skúsenosť z R13, že to veľmi láme predsudky a bariéry mladých voči biskupom, ale aj naopak.

Čo môže dať mladým toto stretnutie?

Pre mňa je jeden z najväčších prínosov tohto stretnutia jeho katolicita - v širokom zmysle slova. Katolícky znamená všeobecný. Katolícka Cirkev je tá, ktorá zahŕňa veľké množstvo spiritualít, duchovných smerov a svätcov, ktoré sú niekedy celkom odlišné, a predsa sú v harmónii v jednej Cirkvi, pretože sú inšpirované jedným Duchom. Každý účastník príde so svojím prežívaním vzťahu s Bohom a môže ho ponúknuť ostatným, a zároveň prijať od ostatných dar ich prežívania. Aj program je vyskladaný tak, aby sme zažili rôznosť darov Ducha Svätého pre Cirkev, a zároveň jednotu v tejto rôznosti. P15 teda umožní mladým, ktorí prídu, dýchať zoširoka veľkú hĺbku bohatstva Cirkvi.

Aký je jeho cieľ?
Cieľom je umožniť mladým stretnutie so živým Kristom uprostred mladej Cirkvi, zažiť spoločenstvo mladých medzi sebou aj so svojimi pastiermi a tiež roznietiť v nich túžbu "vychádzať zo seba" a prinášať evanjelium do sveta. V konkrétnosti chce tiež byť prípravou na Svetové dni mládeže v poľskom Krakove v roku 2016.

Čím sa podľa teba odlišuje od iných kresťanských stretnutí alebo festivalov mladých?

Pre mňa je najväčším špecifikom skladba programu. Nie je to festivalový štýl, kde človek môže prísť kedykoľvek, zapojiť sa plynule do programu uprostred, prípadne si vyberať medzi niekoľkými možnosťami, ktoré bežia naraz. Program je jednoliaty, má jasne danú štruktúru, mesiace starostlivo zostavovanú, a ladí v ňom každý detail, každá minúta má zmysel. Tak jednotlivé kamienky, z ktorých je program vyskladaný, nakoniec ukážu prekrásnu celistvú mozaiku. Preto mávame často problém so skupinami, ktoré za nami prichádzajú s prosbou, aby sme nejakú ich aktivitu zapojili do programu. Ak sa vyložene nehodí do toho, čo je už mesiace pripravované, tak by to bol nesúrodý prvok, ktorý by celistvosť skladby programu narušil. Pozývame všetkých, aby si program užili naplno aktívnou účasťou na celom programe, aby mozaika, ktorá sa nakoniec vytvorí, bola úplná a celistvá.


Komunikačný tím P15 / Ivana Németová
Snímky: Komunikačný tím P15 / Martin Buzna